Blog

Je dôležité, aby sa študenti práva stretávali s úspešnými právnikmi – prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Andrea Erdosova

Štúdium práva nemusí byť len o zákonoch a právnych predpisoch. Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Fakulty práva PEVŠ, zároveň pedagogička fakulty, JUDr. Andrea Erdősová, PhD. využíva svoje pedagogické pôsobenie naplno a svojich študentov vedie aj k praktickým prednáškam v podobe rôznych projektov. Jedna z výnimočných exkurzií pre študentov so zameraním na medicínske právo bola aj skutočná pitva  so súdnym lekárom. Práve získavaním takýchto skúseností študenti ľahšie chápu súvislosti s právnymi javmi. Viac o projektoch realizovaných na pôde Fakulty práva PEVŠ si môžete prečítať v rozhovore s prodekankou.

 

P: Nachádzame sa v pojednávacej miestnosti.  Viete nám povedať, čo sa tu deje?

E: Toto je pojednávacia miestnosť, ktorá je ukážková, pretože niekedy takéto pojednávacie miestnosti nenájdete ani v budovách súdov. My tu pre našich študentov realizujeme simulované súdne spory, ktoré prebiehajú spôsobom, že študenti dostanú zadanie a buď sú v pozícii sudcu, alebo strany žalujúcej prípadne žalovanej, takže sedia na niektorých z týchto strán, ktoré je vidno v pojednávacej miestnosti. Iní študenti sú ako diváci v role verejnosti a majú možnosť sledovať simulované pojednávanie. Mali sme tu už aj simulované spory, keď bola prítomná porota pozostávajúca z učiteľov a tá hodnotila našich študentov, ako si prichystali prípravu a či obstáli v argumentácii alebo nie. Takže myslím si, že pre právnikov je to skvelá príležitosť cvičiť si, ako to na pojednávaniach beží. Ale samozrejme študenti chodia a zúčastňujú sa živých pojednávaní v rámci praxe, robia aj rôzne druhy iného praktického vzdelávania. Okrem toho, že si sami hľadajú prax v advokátskych kanceláriách, tak pre nich sprostredkovávame napr. účasť na pitve, v rámci medicínskeho práva, čiže zažijú reálnu pitvu aj s výkladom vyučujúceho: súdneho lekára a ten im sprostredkuje komentovaný výklad k pitve. Zúčastňujú sa exkurzií vo výkonoch trestoch a slobody, kde môžu vidieť v akých podmienkach sú osoby vo výkone trestu, vo väzení. Okrem toho majú možnosť absolvovať prax v realitných kanceláriách, pokiaľ sa zameriavajú na realitné právo, čo je tiež veľmi vítané, pretože sa stretnú s prácou realitných agentov a zároveň riešia svoju právnickú oblasť.

P: Ktorú oblasť práva považujete dnes za ,,trendy“?

E: Tých oblastí je naozaj veľmi veľa a postupne pribúdajú sféry, ktoré sú aj v oblasti práva ešte neprebádané. V súčasnosti je to najmä oblasť moderných technológií. Právo teda ešte stále nejako dobieha ten celý rýchly technologický vývoj. Podľa môjho názoru aj oblasť medicínskeho práva má veľa výziev a ťažko povedať či je ,,trendy“, avšak pre právnikov môže byť veľmi zaujímavá. A samozrejme Všetky tie oblasti práva, ktorej sa dotýka umelá inteligencia.

P: Prečo ste si vybrali právo ako oblasť, ktorej sa chcete venovať?

E: Ja sa tejto oblasti venujem už nejaký ten čas. Toto rozhodnutie prišlo veľmi spontánne, niekedy možno v 3. ročníku na gymnáziu. Samozrejme, že vás k tomu rozhodnutiu niekto inšpiruje a mňa inšpiroval môj brat svojim vplyvom. Bol sudcom v oblasti trestného práva a oddane som sa zúčastňovala jeho pojednávaní a osobne si myslím, že on bol tá osobnosť, ktorá ma ovplyvnila. A samozrejme aj počas tých gymnaziálnych rokov sa to profiluje a vždy ma lákalo, aby som sa právu venovala aj ako profesii.

P: Na akú oblasť práva sa špecializujete?

E: Tých oblastí je viacero, a nachádzam medzi nimi vzájomné prepojenie. Venujem sa ľudským právam, ktoré sú úplným základom a súvisia s ďalšími ostatnými právami a posledné roky sa intenzívnejšie venujem aj medicínskemu právu a bioetike, ktoré vlastne tiež vychádzajú z ľudských práv.

P: Prečo ste sa rozhodli byť profesorkou?

E: Tak profesorka u nás je označenie, ktoré je veľmi ťažko dosiahnuteľné, resp. ten postup je zložitý po stránke akademickej. Gymnaziálni profesori majú toto označenie hneď,  ale ak mám vysvetliť dôvod, prečo som sa rozhodla pôsobiť v akademickej sfére, myslím si, že to bola taká súhra viacerých náhod. Som z učiteľskej rodiny. Moja mama bola učiteľkou a skôr som mala ten postoj vyhranený, že do pedagogickej sféry nepôjdem. Ale v živote prechádzame rôznymi obdobiami a aj u mňa prišlo to, kedy chce človek niečo zo seba odovzdávať iným. To je jeden z predpokladov, aby ste dokázali učiť. Mama bola prísnym pedagógom, ale zároveň férovým. To som si nejakým spôsobom odniesla ako vzora musím povedať, že ma táto práca nesmierne napĺňa. Nie je nič krajšie, ako keď sa stretávate a pracujete s mladými ľuďmi, ktorí sú plní elánu, entuziazmu, sú idealistickí a sú hladní po poznávaní. Naozaj je to krásna práca. A ten pocit, že im môžete vtlačiť nejakú svoju pečať a niečo im zanechať a možno nejakým spôsobom, aj keď nepriamo, ovplyvniť ich osudy a životy, je nesmierne naplňujúci. Takže som veľmi rada, že robím túto prácu.

P: Je niečo v práve, čo Vás dokáže aj teraz prekvapiť?

E: Myslím si, že sa bojím viac toho, že ma prekvapí nejaký medveď v lese.:)

Právo je abstraktné, takže samotné právo interpretujú a tvoria ľudia. A tí to dokážu robiť niekedy veľmi prekvapivým spôsobom.

P: Obohacuje Vás táto práca alebo je niečo, čo ste sa aj od svojich študentov naučili?

E: Človek sa učí každým dňom niečo nové. Študenti vám často otvárajú tie nové horizonty. Napokon práca s mladými ľuďmi je vždy obohacujúca. Núti ma to nejakým spôsobom zostať aj duchom mladá.

P: Ako sa dá prepojiť teória a prax?

E: Je dôležité, aby sme v súčasnosti prepájali a najmä v akademickom prostredí neoddeľovali tú teoretickú výučbu od praktickej. Robíme veľa aktivít pre našich študentov, aby aj oni sami získali prax v advokátskych kanceláriách, na súdoch, na prokuratúrach. A  samozrejme voláme aj ľudí z praxe, aby nám prišli prednášať a podelili sa so študentmi o svoje skúsenosti. Takže výučba samotná musí byť spojená s praxou. Robíme veľmi veľa klinického vzdelávania, ktorého podstatou je to, že študenti majú možnosť si na reálnych prípadoch cvičiť argumentáciu, vedieť si poradiť s literatúrou, ktorú majú naštudovať. To je tá praktická stránka výučby.

P: Je dôležitá socializácia študentov s právnikmi?

E: Myslím si, že áno. Každý človek sa snaží ísť tou vlastnou cestou, ale napriek tomu, niekedy je možno ovplyvnený osobnosťami, ktoré stretol počas svojho života. A preto je dôležité, aby sa s takýmito ľuďmi stretávali, aby tieto vzory nachádzali u profesionálov, u ľudí, ktorí v živote zaznamenali úspech, alebo s tým právom reálne robia. Aj po tej stránke osobnostnej aj po tej pracovnej je dôležité, aby ich naučili určitým postupom.

P: Aké iné mimoškolské aktivity ešte organizujete pre študentov?

E: Snažíme sa ich robiť čo najviac, ale zároveň primerane k tomu, aby študenti stíhali aj štúdium a iné aktivity, ktoré si sami organizujú. Napríklad Mnohé party, spoločenské akcie, ktoré sú fajn a je dobré, že ten študentský život prebieha aj takýmto spôsobom. Ale snažíme sa, aby mali príležitosť sa stretnúť s ľuďmi z praxe, aby to boli sudcovia, advokáti, notári, prokurátori, aby ich mohli stretnúť aj neformálnejšie, čiže na akciách, ktoré sú tzv. networkingové, kde budujeme neformálnejšiu komunikáciu medzi študentmi a profesionálmi. Zároveň je to pre nich príležitosť nájsť si brigádnickú prácu počas štúdia ale organizujeme aj mnohé ďalšie spoločenské aktivity,  akademického charakteru.

P: Vytvorili ste študentský projekt Street Law. Čo je obsahom tohto projektu?

E: Street Law, aby som to trošku upresnila, som začala na tejto škole vyučovať a realizovať asi pred ôsmimi rokmi, ale v skutočnosti tento projekt je známy už dlhší čas. Na zahraničných univerzitách prebieha dlhé roky, na Georgetown University sa učilo podľa tohto projektu už v roku 1972, takže samo o sebe Street Law nie je nič nové. Je to súčasť klinického vzdelávania. Podstatou je, v doslovnom preklade, ,,právo ulice“. Takže právnici, alebo študenti práva sa snažia zložité právnické témy interpretovať pre neprávnikov. Je to jeden úžasný projekt, naši študenti si ho veľmi chvália, pretože sú nútení pripraviť si prednášku na zložitú právnickú tému, niekedy sú to témy zaujímavé a napríklad pre stredoškolákov veľmi atraktívne, keďže sa témy spájajú aj s maturitnými otázkami. Niekedy sú to témy komplikovanejšie, ale zrazu tí študenti zistia, že bez toho, aby sami porozumeli vybranej problematike, len veľmi ťažko ju vysvetlia laickej verejnosti. A okrem toho, pre právnikov to predstavuje vynikajúci spôsob, ako si cvičiť rétorický prejav, ako vystupovať na verejnosti,. S týmto projektom sme navštívili aj ústav na výkon trestu odňatia slobody, ženské väzenie odňatia slobody v ženskom väzení, taktiež pravidelne navštevujeme stredné školy a gymnáziá a funguje to už osem rokov.

P: Viete povedať koľko škôl ste už s týmto projektom navštívili?

E: V Bratislavskom kraji je tú určite minimálne 15 škôl, ktoré navštevujeme v pravidelnejšom intervale s rôznymi témami prednášok. Ale chodíme samozrejme aj do iných krajov po celom Slovensku. Takže navštevujeme aj iné regióny, dokonca sme boli už aj v Poprade.

P: Aké boli Vaše študentské časy? Akou študentkou ste boli?

E: Je to veľmi ťažké hodnotiť takto subjektívne, asi by bolo lepšie spýtať sa mojich pedagógov, ako ma vnímali, ak si ma teda ešte pamätajú J. Ale myslím si, že študijne som bola celkom vzorná, no v skutočnosti som bola asi dosť rebelský študent, Snažila som sa ísť veľakrát proti systému.

P: Mali ste v tom čase, alebo aj teraz, nejaký obľúbený právnický seriál?

E: Aj v minulosti sme pozerali seriály, ktoré boli dostupné a teraz ich množstvo samozrejme pribúda, ale pamätám si Ally McBealovú, no aj iné seriály. Neviem či je to úplne tak, že právnici vyhľadávajú právnické seriály a napr. doktori zase medicínske. Každopádne mám seriály rada, napr. Faudu, Homeland, alebo si pozriem aj iné zaujímavé seriály. Skôr si spomínam na niektoré filmy z právnického prostredia, ktoré sa mi páčili. Napríklad Obhajca, Dvojité obvinenie, Ľud vs. Larry Flynt, dokonca ho spomínam aj na prednáškach, lebo je to film natočený o veľmi zaujímavom reálnom prípade.

P: Pozriete si aj nejaké aktuálne novinky seriálové? Napr. Game of Thrones alebo Súdnu sieň?

Game of Thrones som nevidela, musím povedať, že to je taká menšia výzva. Avšak sleduje ho môj syn, veľmi sa mu to páči.

P: Aké sú Vaše mimoškolské záľuby?

E: Záľub je veľmi veľa, času na ich realizáciu je menej. Človek, aby si zachoval sviežu myseľ, určitý optimizmus, tak sa potrebuje venovať aj nejakým športovým činnostiam. Veľmi rada behávam, lyžujem, inliny, bicyklujem, tých aktivít je veľa. Ale samozrejme časovo to musím riešiť s ohľadom na svoje deti a rodinu, to je priorita. A ešte aj čas s priateľmi. Ten je veľmi vzácny. Ale mám rada aj všetky druhy umenia, od výtvarného umenia – výstav, cez vážnu hudbu, ale aj rôzne iné hudobné štýly, koncerty, divadlo, film, dobrá kniha, keď sa k nej dostanem.

P: Nájdeme umenie aj v práve?

E: Myslím si, že áno. Dokonca by to právo nemalo byť oddeľované od umenia. Aj právo je umenie dobra a spravodlivosti, ako hovorili starí Rimania. Samozrejme aj právne rozbory, analýzy, právne podania, ktoré právnici robia, by mali mať aj svoju literárnu hodnotu, čo sa týka štylistiky, podania a to je tiež niekedy umenie, vytvoriť si ten správny štýl. Aby bol tento svet krajší, treba to umenie objavovať a vytvárať, všade okolo nás.

_______

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva  Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia, ako aj po jeho skončení pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Jej pracovné zaradenie v Civilnoprávnej sekcii Ministerstva spravodlivosti SR korešpondovalo s jej záujmom o oblasť organizácie a fungovania súdneho systému. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako člen výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva a v manažérsko-riešiteľskej pozícii v projekte zaberajúcom sa slobodou prejavu a modernými technológiami. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodné a európskeho  práva, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho  práva a bioetiky. V rámci pedagogickej práce presadzuje od r. 2011 rôzne formy klinického vzdelávania, prepájania štúdia s praxou, nadväzovania spolupráce so súkromným sektorom, ako aj ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré potom študentom prinášajú viaceré prednášky, simulované súdne spory, či ponuky brigádnickej praxe. V rámci výučby aplikuje tzv. sokratovskú metódu, teda spôsob vedenia dialógu interaktívnou formou, kladenia otázok a hľadania možných riešení, odpovedí na ne.  Je autorkou viacerých publikácií v oblasti ľudských práv i medicínskeho práva.

 

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť