Blog

Vplyv hospodárskej globalizácie na regionálne hospodárstvo

hospodárska globalizácia

Globalizácia má nepopierateľný vplyv na fungovanie sveta. Jej dopady vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú aj regionálne hospodárstvo. Aké dôsledky prináša globalizácia do tohto segmentu? Je zvyšovanie konkurencie v regiónoch skôr pozitívne, alebo naopak negatívne?

Čo je globalizácia?

Globalizácia je vo všeobecnosti môžeme definovať ako proces vzájomnej prepojenosti otvorenia hraníc na zrýchlenie tokov tovarov, služieb, financií, ľudí a myšlienok cez hranice štátov a zmien v inštitucionálnych a politických režimoch na medzinárodnej a národnej úrovni, ktoré uľahčujú alebo podporujú tieto toky. Prejavom globalizačného procesu sú obrovské dynamické zmeny ekonomických, politických, sociálnych, kultúrnych a technologických dimenzií. ( Dudáš, 2017)

Liberalizácia ako dôsledok globalizácie 

Globalizácia prináša väčší tlak na zvýšenie konkurencieschopnosti štátov ale aj podnikov v globálnom prostredí. Jednou z možností ako sa s týmto tlakom vyrovnať je zlepšovanie podmienok pro pohyb výsledkov výroby aj mobilitu výrobných faktorov. Liberalizácia nadobúda podoby liberalizácie  multilaterálnej, regionálnej  a unilaterálnej. (Cihelková, 2021)

Nový regionalizmus a integrácia

Regionálna integrácia na začiatku 90. rokov, kedy svetovú ekonomiku zasiahla rýchlym tempom i rozmachom nových typov regionálnych obchodných dohôd i celkovou zmenou prístupu k regionalizmu, vstúpila do novej etapy, ktorú J. Bhagwati pomenoval ako nový regionalizmus. Najvýstižnejšie túto novú etapu regionalizmu charakterizoval Jean B. Grugel, podľa ktorého ide o premyslený postup štátu určený k minimalizácií rizík v neistých podmienkach globalizovanej svetovej ekonomiky, spočívajúci v podpore aktivít na úrovni regiónov. Nový regionalizmus je vždy zmluvná integrácia. Ďalšími rysmi nového regionalizmu sú rozmach medzinárodného obchodu a zahraničných investícií, oživenie už vzniknutých, menej úspešných regionálnych zoskupení a vytvorenie nových moderného typu. (Cihelková, 2021)

Rýchly rozvoj regionálnej integrácie

Vo všeobecnosti za príčinu vzniku nového regionalizmu sa označuje zložitý komplex procesov s dynamickým rozvojom naštartovaných na konci 80.rokov v súvislosti so zostrením globálnej konkurencia a pádom bipolárneho usporiadania sveta. (Baláž, 2010)

Dynamizácia regionalizmu súvisí najmä s kvantitatívnymi, kvalitatívnymi a formálnymi zmenami. Kvantitatívne zmeny súvisia so zapojením neporovnateľne väčším okruhom aktérov účastníkov a regionálnych integrácií, ktorý zasahujú do svetovej ekonomiky. Kvalitatívne zmeny súvisia hlavne s tým, že noví účastníci do regionálnych zoskupení prinášajú nové postupy a metódy a formálne zmeny súvisia so vznikom nových vzorov regionálnych integrácií ako je transregionalizmus, interregionalizmus, subregionalizmus a vznik celokontinentálnych usporiadaní. (Cihelková, 2021)

Vplyv globalizácie na regionalizmus

Globalizáciu tvoria také ekonomické zložky, ktoré podporujú rozvoj regionalizmu. Zvyšuje konkurenciu v regióne, zväčšuje veľkosť trhov a podporuje mobilitu ekonomických faktorov. Z politického hľadiska sa môže tiež stať silnou zložkou, ktorá dokáže prekonať odpor k deregulácií, k otváraniu trhov na národnej úrovni a môže podporiť aj štrukturálne reformy v národných štátoch. (Baláž, 2010)

Pozitívny vplyv globalizácie na regionálne trhy

Pozitívnych, ale aj negatívnych vplyvov globalizácie sú desiatky a líšia sa v závislosti od jednotlivých regiónov, období, ale aj politickom smerovaní v regiónoch. Medzi najvýraznejšie pozitívne dopady globalizácie môžeme zaradiť napríklad oživenie pracovného trhu, či už prostredníctvom expandovania spoločností do krajín tretieho sveta a vytváraním nových pracovných príležitostí v chudobnejších regiónoch, alebo naopak zvýšenie mobility pracovníkov a zaplnenie voľných miest na pracovnom trhu vo vyspelých krajinách migráciou zo zahraničia. Výrazne pozitívne môžeme zhodnotiť aj technologický či infraštruktúrny rast regiónov, ktoré sa prepojili so zvyškom sveta práve prostredníctvom globalizácie (stavba škôl, nemocníc, komunikácií a podobne). 

Negatívny vplyv globalizácie hospodárstva v regiónoch

Do regiónov globalizácia prináša aj negatívny dopad, často v súvislosti s ťažbou nerastných surovín, poškodzovaním životného prostredia, ale aj vykorisťovaním niektorých skupín obyvateľstva. Vplyv globalizácie je problematický najmä v krajinách bez demokratického a transparentného politického systému, kde z jej pozitívnych vplyvov ťaží iba hŕstka ľudí pri moci. Častým negatívnym vplyvom je likvidácia domácich podnikov, ktoré sa s príchodom gigantov zo zahraničia s lepšími technológiami a nižšími cenami stávajú nekonkurencieschopné. Spotrebitelia v regióne však v súvislosti s tým prídu do kontaktu s lacnejším, a v mnohých prípadoch aj kvalitnejším tovarom či službami.

Študujte ekonomiku na PEVŠ

Ak vás téma globalizácie a jej vplyvu na svetovú, ale aj regionálnu ekonomiku zaujala, prihláste sa na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole. V ponuke máme bakalárske, inžinierske, doktorandské, ale aj ďalšie možnosti štúdia so zameraním na študijný program Ekonomika a manažment podnikania.

Marcela Laposová   

Použité zdroje:

1) Cihelková, Eva (2021). Světová ekonomika do nástupu pandemie COVID-19 (elektronický dokument). 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. 141 s. ISBN 97880-89453-87-0

2) Tomáš Dudáš a kolektív (2017), Svetová ekonomika, Vydavateľstvo Ekonóm v roku 2017, 256 str., ISBN 978-80-225-4371-2

3) Peter Baláž a kolektív (2010). Medzinárodne podnikanie, Vydal Sprint dva, 2010, 537 str., ISBN 978-80-89393-18-3

<<< Späť