Blog

Vyberte si atraktívne právne zameranie

Aké právne zameranie si môže študent Fakulty práva PEVŠ  počas štúdia vybrať?

Fakulta práva je najstaršou fakultou Paneurópskej vysokej školy. Jej študenti a absolventi si môžu vďaka rôznorodosti predmetov a praktickej výučbe budovať kariéru už počas štúdia vo významných advokátskych kanceláriách. Práve konkrétnymi špecializáciami získavajú hlbšie znalosti, ktoré môžu využívať v rôznych oblastiach pôsobenia. Fakulta svojich študentov podporuje v ich smerovaní a ponúka im právne zameranie v oblasti realít, v medicíne, v športe a aj právne zameranie – Európske právo. Špecializácie si môžete zvoliť už počas štúdia prostredníctvom výberových predmetov z Vami vybranej oblasti.  Aktuálne je možné podať online prihlášku do 30.6.2023.

Právne zameranie Realitné právo

Úspešní absolventi získajú vďaka absolvovaniu študijného zamerania dostatok komplexných informácií a praktických zručností z oblasti právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a obchodovania s nehnuteľnosťami. Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností a zručností vďaka bezprostrednému kontaktu študenta s praxou v niektorej z členských realitných kancelárií NARKS alebo v spolupracujúcej advokátskej kancelárii, kde študent absolvuje krátku stáž a bude mať za úlohu osobne sa zúčastniť na riešení zadaných úloh.

Zameranie Realitné právo prebieha formou bloku voliteľných predmetov a po ich absolvovaní získa študent certifikát, ktorý je atestom kvality odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania.

Právne zameranie Medicínske právo

Právne zameranie Medicínske právo podporuje u študentov práva orientáciu sa v právnej aj mimoprávnej úprave vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi. Absolvent získa znalosť vnútroštátnej i európskej legislatívy, ako aj rozhodovacej činnosti, ktoré sa spoločne vzťahujú na právne vzťahy v medicíne.

Právne zameranie Medicínske právo prebieha formou bloku voliteľných predmetov a po ich absolvovaní získa študent certifikát, ktorý je atestom kvality odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania.

 

Právne zameranie Športové právo

Čoraz väčší priestor v našej spoločnosti získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka právne zameranie orientované na témy súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Absolvent predmetov športového práva získa prehľad v právnej úprave športových vzťahov, v relevantnej judikatúre v oblasti obchodného záväzkového práva i pravidiel medzinárodných a národných športových zväzov.

Právne zameranie Športové právo umožňuje študentom absolvovať stáž u jedného z partnerov FP PEVŠ v rámci predmetného zamerania, napr. v Slovenskom futbalovom zväze. Právne zameranie Športové právo prebieha formou bloku voliteľných predmetov a po ich absolvovaní získa študent certifikát, ktorý je atestom kvality odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania.

Právne zameranie Európske právo

Právny systém Európskej únie je neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátneho práva, a preto je nepochybné, že jeho znalosť je podstatným predpokladom pre výkon právnických povolaní.

Právne zameranie Európske právo študentom sprostredkováva problematiku práva Európskej únie, ale aj so súvisiacimi aspektmi medzinárodného práva. Špecializácia sa zameriava na získanie teoretických, ako aj praktických znalostí v oblastiach, akými sú napríklad vnútorný trh, súťažné právo a fungovanie súdnictva na úrovni Európskej únie. Z oblasti medzinárodného práva sa študent oboznámi najmä s problematikou ochrany zahraničných investícií a právom medzinárodného obchodu.

Zameranie Európske právo prebieha formou bloku voliteľných predmetov a po ich absolvovaní získa študent certifikát, ktorý je atestom kvality odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania. V praxi sa absolvent špecializácie uplatní okrem advokácie a štátnej správy aj v inštitúciách Európskej únie a medzinárodných organizáciách (Rada Európy, NATO, OSN, UNESCO, a pod.).

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška <<< Späť