Základné informácie

Štipendiá

PEVŠ poskytuje študentom v prvom a druhom stupni štúdia z prostriedkov štátneho rozpočtu sociálne a motivačné štipendium.

Sociálne štipendium na PEVŠ

Sociálne štipendium môžu získať študenti PEVŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky podľa Vyhlášky MŠ SR 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení zmeny 396/2008 Z. z.
Vyhláška stanovuje príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, výšku sociálneho štipendia a ďalšie podrobnosti. Študent podáva žiadosť o sociálne štipendium dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný v tom akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať. Ak je zapísaný na viacerých fakultách PEVŠ, môže žiadať o  štipendium len na jednej z fakúlt.

Motivačné štipendium na PEVŠ

Motivačné štipendium sa môže priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností a  vynikajúce výsledky v  štúdiu, vo výskume, vývoji, v umeleckej a športovej činnosti. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznáva dekan fakulty najskôr od druhého ročníka študentovi v dennej forme štúdia (za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku). Motivačné štipendium nie je nárokovateľné.

Doktorandovi s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje PEVŠ doktorandské štipendium v zmysle § 54 ods.18 zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách z vlastných zdrojov. Rozhodnutie vydáva študijné oddelenie príslušnej fakulty PEVŠ. Štipendium sa vypláca do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.

Národný štipendijný program

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný/výskumný pobyt. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), v prípade štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), v prípade zahraničných štipendistov.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka programu, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2020, bude zameraná na pobyty počas akademického roku 2020/2021.

Národný štipendijný program