Základné informácie

Štipendiá

PEVŠ poskytuje študentom v prvom a druhom stupni štúdia z prostriedkov štátneho rozpočtu sociálne a motivačné štipendium.

Sociálne štipendium môžu získať študenti PEVŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky podľa Vyhlášky MŠ SR 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení zmeny 396/2008 Z. z.
Vyhláška stanovuje príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, výšku sociálneho štipendia a ďalšie podrobnosti. Študent podáva žiadosť o sociálne štipendium dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný v tom akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať. Ak je zapísaný na viacerých fakultách PEVŠ, môže žiadať o  štipendium len na jednej z fakúlt.

Motivačné štipendium sa môže priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností a  vynikajúce výsledky v  štúdiu, vo výskume, vývoji, v umeleckej a športovej činnosti. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznáva dekan fakulty najskôr od druhého ročníka študentovi v dennej forme štúdia (za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku). Motivačné štipendium nie je nárokovateľné.

Doktorandovi s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje PEVŠ doktorandské štipendium v zmysle § 54 ods.18 zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách z vlastných zdrojov. Rozhodnutie vydáva študijné oddelenie príslušnej fakulty PEVŠ. Štipendium sa vypláca do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.