Blog

Psychológia výchovy nás ovplyvní na celý život

Naši rodičia alebo všeobecne ľudia, ktorí sa o nás v detstve a počas dospievania starali, významne ovplyvnili to, akí sme, ako sa správame vo vzťahoch a ako vnímame svet okolo nás. Spôsob, akým nás vychovávali tiež v budúcnosti určí to, ako budeme vychovávať svoje deti. Prečo hrá výchova tak významnú rolu v celom našom živote? Ako a prečo nás tak veľmi ovplyvňuje?

 

Vzťahová väzba významne ovplyvňuje celý náš život

Sigmund Freud zdôrazňoval význam raného detstva a jeho vplyv na celý ďalší život človeka. Neskôr psychológ a psychoanalytik John Bowlby prišiel s teóriou vzťahovej väzby, ktorá bola naozaj prevratná a dodnes jej psychológovia a psychoterapeuti venujú veľkú pozornosť. To, aký vzťah k nám v detstve majú naši rodičia či opatrovníci, teda naše vzťahové osoby, určuje, aké vzťahy budeme neskôr v dospelosti nadväzovať a akú budú mať kvalitu. Taktiež sa od vzťahovej väzby odvíja aj náš vzťah k sebe samému a vplýva aj na mieru našej odolnosti, teda schopnosti zvládať stres či rôzne negatívne a záťažové udalosti. 

Pri výchove je dôležité najmä spracovanie emócií

Rodičia, najmä matka alebo primárna vzťahová osoba dieťaťa, by mali predovšetkým v prvých rokoch života dieťaťa vedieť promptne reagovať na jeho potreby a byť na dieťa vyladení. To znamená, že ak dieťa napríklad plače, mali by ho utešiť, ak je nahnevané, nemalo by za to byť pokarhané, ale rodič by mal dieťaťu vysvetliť, že teraz sa asi hnevá, pretože napríklad v obchode nedostalo hračku, ktorú chcelo. Je dôležité, aby rodičia vedeli dieťaťu pomôcť pomenovať a zvládnuť emócie, ktoré momentálne prežíva, aby dieťa porozumelo tomu, čo sa v ňom odohráva a prečo.

Na náš život vplývajú aj výchovné štýly

Ako také základné štýly výchovy sa uvádzajú autokratický, liberálny a demokratický štýl. Autokratický štýl výchovy sa vyznačuje tým, že rodičia sú na dieťa veľmi prísni, veľa prikazujú a zakazujú, nevnímajú dieťa ako rovnocenného partnera, ale správajú sa k nemu z nadradenej pozície, v ktorej dieťa nemá takmer žiadne slovo. Liberálny štýl je zase presným opakom autokratického, dieťa má obrovskú slobodu vo všetkom, rodičia v podstate ani veľmi nevychovávajú. Dieťa však potrebuje bezpečné hranice a mantinely, v ktorých sa, obrazne povedané, môže pohybovať. Tento výchovný štýl ich však neposkytuje. Zlatou strednou cestou je demokratický štýl, ktorý dbá na pocity dieťaťa, ale rovnako mu hovorí čo môže a čo nie.

Rešpektovať a byť rešpektovaný

Tento prístup vytvorili a popísali psychologičky Jana Nováčková a Dobromila Nevolová v knihe, ktorá nesie rovnaký názov. Ide o prístup, v ktorom sa rodičia k deťom správajú ako k rovnocenným partnerom, s úctou a rešpektom, čo zároveň v deťoch podporí úctu a rešpekt voči svojim rodičom. Nie pomocou strachu, vyhrážok a nadávok, ale pomocou vnímavého a rešpektujúceho prístupu. Ak dieťa vyrastá v prostredí, v ktorom sa naňho iba kričí, je ponižované a nie je vypočuté, v dospelosti môže mať napríklad problém presadiť sa, vyjadriť svoj názor a môže mať narušený pocit vlastnej sebahodnoty.

Poďte študovať psychológiu na PEVŠ

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o vplyve raného detstva na dospelosť alebo o tom ako so svojim dieťaťom komunikovať, prípadne ako vyriešiť rôzne problémy, ktoré buď vo vašej výchove alebo výchove vašich detí nastali, môžete si podať prihlášku na štúdium psychológie na PEVŠ. Dozviete sa tam v rámci predmetu Vývinová psychológia mnoho zaujímavých vecí a teórií, ktoré sa venujú vývinu človeka a aké faktory okrem výchovy ovplyvňujú jeho život.

 

<<< Späť