Blog

Regulácia trhu v ekonomike

regulácia trhu

Reguláciou sa čím ďalej tým viac chápe, v širšom zmysle, ako určenie štruktúry trhu vrátane vlastníckej, regulácia správania prirodzených monopolov, definícia postavenia regulátora a regulácia výkonu (to znamená ceny, množstva a kvality produkcie, ale i oprávnených nákladov). Hlavný faktor, ktorý dokáže najviac ovplyvniť ekonomiku, je globalizácia.

https://www.sav.sk/journals/uploads/0914121910%2010%20Fendekova-Fendek%20RS.pdf

Globalizácia a jej vplyv na ekonomiku

Je jedným z najhlavnejších faktorov, ktorý dokáže ovplyvniť ekonomiku. Nedokonalá globalizácia, ktorá nie je kompletná, ale neustále napreduje zdôrazňuje rozdiely medzi krajinami a zväčšuje nerovnováhu medzi nimi, a to politickú, sociálnu, ekonomickú, náboženskú a kultúrnu. Nekontrolovaná globalizácia prináša hrozbu a strach, ktorý je vo veľa prípadoch oprávnený.

https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-globalization

Účel regulácie zo strany štátu a regulačných úradov

Účel regulácie by mal byť spojený s podporovaním trhov, ktoré sú spravodlivé, efektívne, usporiadané a čisté. Ďalej by malo vedieť zabezpečiť, aby maloobchodný zákazníci za finančné služby dostali férovú ponuku. 

https://www.wto.org/search/search_e.aspx?search=basic&searchText=regulation+managemtn+in+economy&method=pagination&pag=0&roles=%2cpublic%2c

Hospodárstvo a jeho regulácie na Slovensku

Podľa  mnohých ľudí je  hlavnou úlohou štátu regulovať hospodársky vývoj a „zabezpečovať“ im blahobyt. Toto presvedčenie sa opiera o ekonomický mýtus, že štát musí v ekonomike zohrávať významnú úlohu a reguláciami ju „riadiť.“ Trhové prostredie na Slovensku síce zvyšuje ľuďom prosperitu, keďže ho významne obmedzuje množstvo regulácií a zásahov štátu. Rôzne druhy štátom vytváraných regulačných a iných bariér brzdia podnikavosť ľudí a namiesto toho, aby podľa deklarovaných cieľov „pomáhali ľuďom,“ dávajú zbytočné prekážky invenčnosti a pracovitosti jednotlivcov, čím v konečnom dôsledku poškodzujú nielen podnikateľské prostredie, ale aj celú spoločnosť. 

https://www.researchgate.net/profile/Peter-Gonda-2/publication/347951205_SOCIALNY_STAT_REALITA_NAMIESTO_MYTOV_Welfare_State_Reality_Instead_of_Myths_incl_the_Summary_in_English/links/5fea19f5a6fdccdcb812d310/SOCIALNY-STAT-REALITA-NAMIESTO-MYTOV-Welfare-State-Reality-Instead-of-Myths-incl-the-Summary-in-English.pdf#page=62

Je skutočne dôležité regulovať trh?

Áno je to potrebné, ale príliš veľa regulácie dokáže spraviť z efektívneho odvetvia,  neefektívne odvetvie. Regulované finančné trhy sú na rozdiel od neregulovaných trhov bezpečnejšie v tom, že obmedzujú investičné aktivity na celkom  bezpečné aktíva, pričom zároveň poskytujú väčšiu ochranu vkladov. Pokiaľ je regulačný rámec efektívny, bude regulované subjekty obmedzovať pri realizovaní ich optimálnej stratégie, ktorú by uplatňovali na trhu bez obmedzení.

https://www.sav.sk/journals/uploads/0914112904%2010%20Ho%C5%A1off.pdf

Regulácia finančných trhov v Európskej únii

Európske finančné spoločnosti sú väčšinou regulované a dohliadané na národnej úrovni, pričom sa čoraz viac musia prispôsobovať vplyvom externých rizík a koncentrácie aktív v rukách relatívne úzkej skupiny nadnárodných finančných subjektov.

https://www.sav.sk/journals/uploads/0914112904%2010%20Ho%C5%A1off.pdf

Výhody regulácie trhov

Regulácia trhov a hospodárstva zo strany štátu, ale aj zo strany nadnárodných spoločenstiev má množstvo výhod. Ak by sme ich mali stručne zhrnúť a zaradiť medzi ne tie najvýraznejšie, z ktorých čerpajú v princípe všetky subjekty na trhu, nemôžeme zabudnúť spomenúť najmä tieto:

    • Reguláciou trhu sa dá veľmi účinne bojovať proti monopolom. V mnohých krajinách je za to zodpovedný protimonopolný úrad. Ten má na starosti nielen finančné trhy a pohyb tovarov k spotrebiteľom, ale napríklad aj trhy s energiami. Vďaka tejto regulácii profitujú najmä koneční spotrebitelia.
    • Výrazne pozitívne na pohyb tovaru, finančných zdrojov, ale aj zamestnanosť, rozvoj infraštruktúry v regiónoch a ďalšie faktory vplývajú aj rôzne dotačné nástroje. Pomocou dotácií je možné regulovať odvetvia, ktoré potrebujú pre zachovanie konkurencieschopnosti pomoc, ale aj rôzne perspektívne startupy, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na rozbeh.
    • Regulácia trhu chráni tuzemských podnikateľov pred zahraničnou (ale aj domácou) konkurenciou, ktorá na neregulovaný trh môže chrliť nekvalitné produkty a služby za nízke ceny, čo by negatívne ovplyvnilo aj spotrebiteľov.
    • V skratke rozumná regulácia pomáha zabezpečovať spravodlivý trh s kvalitným tovarom a službami za rozumné ceny. 

Nevýhody regulácie trhov

V dnešnej dobe sa ľahko stretneme aj s reguláciou, ktorá prekračuje hranice pomoci a vo výsledku je skôr kontraproduktívna. Skvelým príkladom sú rôzne smernice, kvôli ktorým je podnikanie v konkrétnych odvetviach náročnejšie, časovo a finančne nákladnejšie a v konečnom dôsledku často nerentabilné. Privysoká byrokracia, poplatky či sankcie dokážu zlikvidovať mnohé podnikateľské subjekty, čo opäť negatívne ovplyvňuje situáciu v regióne (menšia dostupnosť tovarov a služieb, väčšia nezamestnanosť). 

Študujte ekonomiku na Fakulte ekonómie a podnikania 

Chcete sa o regulácii, trhoch, hospodárstve a ekonomike dozvedieť viac? Študujte na Fakulte ekonómie a podnikania. Na bakalárskom stupni štúdia máme otvorený študijný program Ekonomika a manažment podnikania v dennej aj externej forme.  Pri pokračovaní na inžinierskom stupni môžete študovať opäť v dennej aj externej forme program Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Pre záujemcov máme v ponuke aj rovnaký študijný program na doktorandskom stupni.

Rebeca Bačiková

Zdroje:

https://www.sav.sk/journals/uploads/0914121910%2010%20Fendekova-Fendek%20RS.pdf

https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-globalization

https://www.wto.org/search/search_e.aspx?search=basic&searchText=regulation+managemtn+in+economy&method=pagination&pag=0&roles=%2cpublic%2c

https://www.researchgate.net/profile/Peter-Gonda-2/publication/347951205_SOCIALNY_STAT_REALITA_NAMIESTO_MYTOV_Welfare_State_Reality_Instead_of_Myths_incl_the_Summary_in_English/links/5fea19f5a6fdccdcb812d310/SOCIALNY-STAT-REALITA-NAMIESTO-MYTOV-Welfare-State-Reality-Instead-of-Myths-incl-the-Summary-in-English.pdf#page=62

https://www.sav.sk/journals/uploads/0914112904%2010%20Ho%C5%A1off.pdf

<<< Späť