Fakulta ekonómie a podnikania

Inžinierské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania slovenský

Bez zamerania

externá
2 roky
Ing.
Bratislava
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania slovenský

Bez zamerania

denná
2 roky
Ing.
Bratislava

Chceš byť úspešný manažér? Láka Ťa podnikanie?

Na inžinierskom štúdiu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania získate dôležité a žiadané profesionálne zručnosti a odborné predpoklady potrebné na vykonávanie všetkých výkonných a manažérskych funkcií. Obsah i charakter štúdia vám dajú rozsiahle vedomosti. Odborné predpoklady z vás urobia odborníka kompetentného riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti nie len doma, ale v rámci celej Európskej únie.

Multijazyčné inžinierske štúdium na fakulte ekonómie

Dnešné požiadavky kladú dôraz na multiligválnosť. Preto sa časť štúdia realizuje v anglickom jazyku cudzom jazyku. Výučba niektorých predmetov je realizovaná zahraničnými lektormi. Budete tak schopí na potrebnej profesionálnej a jazykovej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí.

Fakulta žije v multimediálnom prostredí a zameriava sa na požiadavky praxe. Snažíme sa zavádzať nové vyučovacie metódy vo forme prípadových štúdií, projektov, prezentácií a e-learningové vzdelávanie. Štúdiom získate profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Tie vás budú predurčovať na manažérsku prácu postupne na všetkých stupňoch riadenia. Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia sa v praxi je príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe.

Moderné obchodné techniky na fakulte ekonómie

Naučíme vás ovládať techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, budete oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami. Rozvinieme vašu tvorivosť, schopnosť viest’ ľudí, samostatnosť, schopnosť koordinácie, cieľavedomosť, podnikavosť, predvídavosť, prispôsobivosť, ale i zmysel pre osobnú zodpovednosť a manažérsku etiku.

Po skončení inžinierskeho štúdia môžete pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

 

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologie
Tel: ++421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška