Fakulta ekonómie a podnikania

Doktorandské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Ekonómia a manažment Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania slovenský / anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu.

Doktorandské štúdium na fakulte ekonómie a podnikania

Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikania. Na PEVŠ ponúkame možnosť denného doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore.

Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Predpokladá sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí po ukončení štúdia nadobudnú najvyššiu profesionálnu úroveň. Uplatnenie nachádzajú nielen vo vedeckej práci na univerzitách, vo výskumných tímoch, v  rôznych spoločenských a verejných organizáciách, ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Uplatnenie sa predpokladá v medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.

 

Študijný plán je dostupný v Sprievodcovi študiom

Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ – Smernica dekana č. 1/2020

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o doktorandské štúdium nás kontaktujte prosím priamo

Emailom: 

Ing. Eva Čimová

eva.cimova@paneurouni.com

dekanat.fep@paneurouni.com

 

Telefonicky: 

tel.: 02/68203 606

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologie
Tel: ++421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška