Blog

Technológia blockchain a jej využitie v ekonomike

blockchain

Veľa sme o nej počuli, ale málo z nás vie, čo sa za výrazom technológia Blockchain presne ukrýva. Čo je blockchain a ako technológia blockchain vlastne funguje?  Má táto moderná technológia využitie aj v ekonomike?

Čo je Blockchain? 

Blockchain je v prvom rade moderná a veľmi perspektívna technológia, ktorú nám do sveta financií priniesla digitálna revolúcia. Technológia Blockchain predstavuje typ distribuovanej databázy prípadne účtovnej knihy označovanej aj skratkou DLT (Distributed Ledger Technology). Vďaka technológii Blockchain môžeme údaje a transakcie uložené v databázach bezpečne zdieľať.

Ako technológia Blockchain funguje? 

Princípom fungovania technológie Blockchain je trvalé, nemenné a transparentné zaznamenávanie údajov a transakcií do digitálneho priestoru. Nové záznamy alebo zmeny zašifrovaných transakcií sa ukladajú do blokov, ktoré sú navzájom natrvalo prepájané do reťazcov. (McKinsey.com, 2022)

Pri vstupe nových údajov do databázy dochádza k ich overeniu prostredníctvom účastníkov verejnej alebo súkromnej počítačovej siete nazývaných uzly (nodes), ktorých motiváciou je možnosť získať digitálne tokeny alebo meny. Proces získania tohto ekonomického stimulu sa označuje výrazom ťažba (mining). (McKinsey, 2022)

Aké sú hlavné výhody technológie Blockchain? 

Medzi kľúčové výhody technológie Blockchain patria:

  1. Bezpečnosť. Technológia Blockchain sa vďaka šifrovaniu a rozdistribuovaniu údajov javí ako významne odolnejšia voči hackovaniu.   
  2. Decentralizovanosť. Chápeme ako nezávislosť od centrálnych autorít a sprostredkovateľských inštitúcií.
  3. Transparentnosť. Technológia Blockchain vylučuje možnosť zmeny údajov, ktoré sú automaticky distribuované medzi všetkých užívateľov. 
  4. Dostupnosť. Blockchain môže využívať v podstate každý. (Hrabčák et al., 2021, str. 17)

Využitie Blockchain v ekonomike

Využitie technológie Blockchain v ekonomike má skutočne veľký potenciál. Blockchain je v súčasnosti vnímaný ako podporný nástroj v rozvoji  hospodárskych a finančných podmienok. Prostredníctvom technológie Blockchain môžeme významne znížiť náklady  na uskutočnenie transakcií, zvýšiť finančnú výkonnosť, či zjednodušiť prístup k finančným informáciám a umožniť tak individuálnu kontrolu údajov. (Yagnam, 2022, str. 198-201)

Technológia Blockchain vytvára nové príležitosti pre podniky v rámci celého podnikateľského sektora. Zvyšuje efektívnosť účtovných a bankových procesov. Uľahčuje sledovanie tovaru v dodávateľských reťazcoch. A najmä vďaka potenciálu znížiť riziká a náklady na dodržiavanie predpisov upriamuje pozornosť na využitie technológie Blockchain už aj verejný sektor. 

Príkladom využitia v praxi je aj koncept technológie Blockchain nazývaný Smart kontrakty. Ide o inteligentné zmluvy zakódované v Blockchaine a ich plnenie je automatizované. Smart kontrakty v sebe zahŕňajú súbor funkcií, ktorých výkon je naviazaný na uskutočnenie transakcie. (Bahga a Madisetti, 2016, s. 536)

Bitcoin ako najznámejší Blockchain

Jedným z najznámejších využití technológie Blockchain je práve obchodovanie s kryptomenami v digitálnom priestore bez nutnosti využitia bankovej inštitúcie. Hlavným cieľom je priama kontrola používateľa nad vlastnými peňažnými prostriedkami. 

Blockchain Bitcoin predstavuje najrozšírenejší typ verejnej siete Blockchain. Čo znamená nielen to, že si v nej môže peňaženku s Bitcoinom otvoriť ktokoľvek, ale aj uzlom overujúcim transakcie sa môže stať v podstate ktokoľvek. (McKinsey, 2022)

Regulácia technológie Blockchain a kryptomien

V súčasnosti existujú snahy o kontrolovanie a reguláciu kryptomien. Rovnako, ako všetky iné podobné procesy, aj tento sa stretáva s pozitívnymi aj negatívnymi ohlasmi. Medzi pozitívne dopady regulácie kryptomien schválenej Európskou komisiou a pomaly implementovanej aj na Slovensku má vraj patriť vyššia bezpečnosť pri používaní technológie, nové príjmy do štátnej kasy v podobe daní z legalizácie príjmov a podobne. Negatívne však tieto zmeny vnímajú najmä mnohí prevádzkovatelia virtuálnych peňaženiek či obchodníci, ktorí kryptomeny využívajú bez vedomia štátu či iného kontrolného úradu. Národná banka Slovenska sa u nás stane hlavným dozorným úradom, ktorý má dozerať na dodržiavanie nových regulačných pravidiel.

Zneužívanie a nevýhody technológie Blockchain

Decentralizovaná technológia, pri ktorej je veľmi ťažké, či dokonca až nemožné dohľadať účastníkov rôznych transakcií je živnou pôdou pre páchanie trestnej činnosti. Platby prostredníctvom kryptomien sa pri vzniku Bitcoinu týkali čisto úhrady za jedlo vo vybraných reštauráciach. Dnes, kedy sú v obehu tisícky kryptomien, virtuálnych peňaženiek či zmenární sa však platby cez kryptomeny často používajú pri vydieraní, obchodovaní s drogami, zbraňami, bielym mäsom či inými nelegálnymi komoditami, ale aj pri financovaní teroristických organizácií. Práve tieto dôvody sú jedným z hlavných dôvodov úsilia o reguláciu tohto nového ekonomického odvetvia.

Chcete sa o Blockchain a kryptomenách dozvedieť viac?

Zapíšte sa na jednu z najmodernejších ekonomických fakúlt na Slovensku – Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy. Na bakalárskom stupni štúdia máme otvorený študijný program Ekonomika a manažment podnikania v dennej aj externej forme, počas ktorého sa s kryptomenami a blockchainom stretnete. Pri pokračovaní na inžinierskom stupni môžete študovať v dennej aj v externej forme program Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Pre záujemcov o doktorát máme v ponuke aj rovnaký študijný program na doktorandskom stupni.

 

Zoznam použitých zdrojov:

BAGHA, Arshdeep, MADISETTI, Vijay K. 2016. Blockchain Platform for Industrial Internet of Things. Journal of Software Engineering and Applications, 2016, Volume 9, 533-546 s. ISSN: 1945-3124. 

HRABČÁK, Ladislav a kol. 2021. Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice: ŠafárikPress, 2021. 116 s. ISBN 978-80-8152-983-2

MCKINSEY, 2022. What is blockchain? 2022. Citované 16.4.2023. Dostupné na: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-blockchain#/

YAGNAM, Nagesh a kol. 2022. Application of Blockchain technology as a support tool in economic & financial development. British Journal of Management. 2022. Volume 58 (1): 1-14. 198-211 s. ISSN 1746 1278. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/361466417_APPLICATION_OF_BLOCKCHAIN_TECHNOLOGY_AS_A_SUPPORT_TOOL_IN_ECONOMIC_FINANCIAL_DEVELOPMENT

<<< Späť