Blog

Vplyv finančných trhov na ekonomiku a obchod

finančné trhy

Finančný trh a všeobecne obchodovanie s finančnými prostriedkami, cennými papiermi a devízami má veľký vplyv na ekonomiku a obchodovanie vo svete. Kapitálové trhy pomáhajú udržiavať rovnováhu v dobe globalizácie a zmierňovať dopady výkyvov trhu, no zároveň sú skvelým priestorom pre zhodnotenie majetku (najmä bánk, poisťovní, finančných skupín či celých krajín) pri správnom obchodovaní.

Čo je to vlastne finančný trh? 

Na to aby sme pochopili problematiku danej témy, je potrebné si bližšie charakterizovať čo finančný trh je. Mnohým je tento pojem známy a mnohí si pod ním predstavia niečo celkom iné. Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po finančných prostriedkoch, cenných papieroch a devíz. Tento mechanizmus funguje pomocou finančných sprostredkovateľov akými sú napríklad banky, poisťovne, investičné spoločnosti a iné. Môžeme povedať, že financie sú štúdiom kompromisov medzi súčasnosťou a budúcnosťou. Pre investora znamená investícia na dlhových alebo akciových trhoch vzdať sa niečoho dnes, aby niečo získal v budúcnosti. 

Viete, ktorá krajina má najväčšie kapitálové trhy? 

Pred niekoľkými rokmi by bola táto otázka jednoduchá a jej odpoveď o to jednoduchšia. Za posledné roky došlo k niekoľkým cezhraničným fúziám a akvizíciám búrz, ktoré teraz odpovede na danú otázku veľmi sťažujú. V roku 2007 chcela známa americká burza NASDAQ kúpiť londýnsku burzu cenných papierov. To sa však nepodarilo a napokon londýnska burza získala veľmi cennú taliansku burzu Borsa italia. Akciové trhy už viac nie sú národnými subjektami, ale pozostávajú z viacerých búrz. Najväčšou burzou na svete je New Yorská burza cenných papierov ( NYSE ).

Globalizácia finančných trhov

Rast medzinárodného obchodu v súčasnosti predbehol tempo hospodárskeho rastu väčšiny krajín, čím sa tieto krajiny stali závislejšími od obchodu. Tieto všetky faktory následne vyvolali dopyt po obchodných finančných produktoch a ich riadenia ako je poskytovanie pôžičiek a úverov v cudzích menách a krajinách. Štátne finančné trhy sú čoraz viac prepojené a hraničné náklady sú napriek tomu relatívne nízke. Toto však spravidla znamená, že firmy potrebujú veľmi veľký a neustále rastúci podiel na trhu, aby pokryli vysoké počiatočné výdavky a získali výnosy zo svojich investícií. 

Akčný plán pre finančné služby

Prepojenie európskych finančných trhov je jednou z hlavných úloh EÚ. Odstránenie fragmentácie by malo priniesť výhody najmä podnikom, investorom, ale aj spotrebiteľom. V praxi to znamená, že spoločnosti ľahšie získajú kapitál v iných členských štátoch a zamestnanci budú môcť pristúpiť do penzijného fondu spravovaného danou spoločnosťou v inom členskom štáte. Zväčšenie konkurencie bude mať za následok zlacnenie kapitálu, čo podporí hospodársky rast a zamestnanosť. Avšak takéto otvorenie trhu musí ísť ruka v ruke so silnejším kontrolným a regulačným systémom, aby sa zamedzilo podvodom. Zasahuje vláda do finančných trhov? 

Zasahuje vláda do finančných trhov? 

V súčasnosti vláda zvýšila svoju úlohu a kontrolu na finančných trhoch. Počas úverovej krízy Federálny rezervný fond nakupoval rôzne cenné papiere. Ich cieľom bolo zabezpečiť vyššiu likviditu na trhoch s dlhovými cennými papiermi, a tým podporiť investorov k nákupu cenných papierov. Vládne nariadenia zmenili aj hodnotenie úverového rizika u dlhopisov. K týmto novým nariadeniam prišlo z dôvodu kritiky predchádzajúceho spôsobu hodnotenia dlhopisov, ktorý počas úverovej krízy účinne nevaroval investorov pred úverovým rizikom. Zvýšenie dohľadu na obchodovanie s akciami má zamedziť nevyžiadanému obchodovaniu s cennými papiermi. Vláda musela stíhať prípady, keď investori obchodovali na základe dôverných informácií o firmách, ktoré však neboli verejne dostupné ostatným investorom. 

Tieto príklady nám ukazujú, ako vláda zvýšila svoje úsilie o zabezpečenie spravodlivosti na finančných trhoch z čoho nám vyplýva, že vláda veľkou časťou zasahuje do ekonomiky štátu. 

Staňte sa odborníkom na financie a finančné trhy

Chceli by ste sa stať odborníkom na financie a finančné trhy v bankovom sektore? Zaujala vás téma investovania a obchodu a chceli by ste do nej preniknúť hlbšie? Alebo sa chcete naučiť, ako manažovať, či dokonca viesť úspešný podnik nielen v regionálnom, ale aj v medzinárodnom merítku? Toto a veľa ďalšieho vás naučíme na Paneurópskej vysokej škole, konkrétne na Fakulte ekonómie a podnikania, kde sa môžete prihlásiť na bakalárske štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podnikania v dennej,  ale aj v externej forme. Po jeho úspešnom absolvovaní vás čaká nadväzujúce inžinierske štúdium so študijným programom Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Pre záujemcov o štúdium máme pokračovanie tohto programu otvorené aj na doktorandskom stupni, no určite neobíďte ani ponuku ďalšieho doplnkového vzdelávania prostredníctvom programov ako MBA, LL.M., LL.B. či BBA, ktoré vám poskytnú nielen množstvo praktických zručností potrebných pre vykonávanie konkrétnej pracovnej pozície alebo vedenie vlastného podniku, ale aj vám pomôžu odlíšiť sa na pracovnom či hospodárskom trhu pred konkurenciou.   

Zdroje:
1. Hiller, David. Grinblatt, Mark. Titman, Sheridan. 2012. Financial Markets and Corporate Strategy. UK: McGraw-Hill Education 2012. 8 s. ISBN – 10 0-07-712942-3. Dostupné na: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46737969/Financa_e_Market_Bank-libre.pdf?1466702539=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFinanca_e_Market_Bank.pdf&Expires=1681677548&Signature=W2oOPg4Bvl1x2w3iBQOgEAOvXPEnOhYJHsH~Fc3Lm5Ph8yTV4cUAUQxsFo1~kPqz-ywXsnfhZ6zJrR2DFsydq8y7FKmBnddzNZs84w0KYLztQ~4mpTTuznXf~BcEhbt4saLrS6PZfKpmurR024duMO1zqIatfnp6yhYWX6VSbcw9g5~FnMNzw8nmoqSmCa2~aszqXClJXKsJz1iehHlmiOY992E1ZD~BhUtgsWJrHa4AOFlkbjydByJzD5khpG4N3fAN5ER~wOUl4RsPqsrtQqSlGtBUFoFbbf120sAq0A5t0x7k6tF37iBQdqi8CfOFPHJ4WDvAaGzCWPiyOIYM0w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
2. Madura, Jeff. 2015. Financial Markets and Institutions . USA: 2015. 11 s. ISBN – 10: 1-133-94787-5. Dostupné na: https://books.google.sk/books?hl=en&lr=&id=aeTKAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=the+main+role+of+financial+markets&ots=9hoh8TTBU2&sig=vmhdSjHulxRVeEdTFYg72n-OEZc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
3. Ministerstvo financií Slovenskej Republiky. Akčný plán pre finančné služby. Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/akcny-plan-financne-sluzby/akcny-plan-financne-sluzby/
4. Pilbeam, Keith. 2018. Finance and Financial Markets. UK: Palgarve 2018. 10 s. ISBN – 978–1–137–51562–9. Dostupné na: https://books.google.sk/books?hl=en&lr=&id=ihtHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+financial+markets&ots=SBd9Qb7tQB&sig=CyOwtxKDR_x9FFH_xii9Rl0SLUA&redir_esc=y#v=onepage&q=financial%20markets&f=false

<<< Späť