Univerzita 3. veku

Základy psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2020/2021 už 6. ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého účastníka vzdelávacieho programu je rozširovanie svojich záujmov, zapájanie sa do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti.

Základy psychológie – vzdelávanie na PEVŠ

Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Jednotlivé prednášky sa konajú každý druhý týždeň v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v pracovných dňoch, v poobedňajších hodinách podľa rozvrhu.

Predmetom prednášok sú:
• vybrané teoretické poznatky základných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote;
• teoretické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka;
• témy súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odchodu do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych životných situáciách;
• aktuálne psychologické problémy detí, dospievajúcich a dospelých s najväčším dôrazom na duševný vývin a kvalitu života seniorov.

Podmienkou na absolvovanie programu je:

  • účasť na prednáškach (povolená je jedna absencia v príslušnom semestri)
  • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 2 A4 na konci akademického roku (záverečná práca formou úvahy na tému: Čo mi UTV na Fakulte psychológie dala, čo ma zaujalo, čím ma prednášky obohatili, čo sa mi páčilo, nepáčilo, či splnilo moje očakávania).

 

Úspešným absolventom bude slávnostne odovzdané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku – Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.


Prihlášky zasielajte na korešpondenčnú adresu: Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Tomášikova 20, P.O.BOX 12, 820 09 Bratislava 29

Termín podania prihlášky:   do 31.8.2020

Prihlášky doručené po termíne budú zaradené do akademického roka 2021/2022.

Podmienky prijatia na Základy psychológie

  • Úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
  • Vek nad 50 rokov.
  • Uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe podanej prihlášky bez prijímacieho konania.

Formulár prihlášky

Prihlášku môžete zaslať poštou alebo elektronicky (naskenovanú s podpisom uchádzača) na emailovú adresu:  beata.dvorska@paneurouni.com

 

Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo prijať na štúdium v danom akademickom roku prvých 50 uchádzačov na základe toho, v akom poradí boli doručené prihlášky a následne zrealizovaná platba. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v akademickom roku.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedeným číslom účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

Informácie pre štúdium na Fakulte psychológie

Školné pre akademický rok 2020/2021 je stanovené vo výške 50 Eur.

Kontakt: PhDr. Beata Dvorská, PhD., e-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Výučba UTV prebieha v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20, Bratislava.

Dôležité termíny:

  • Podávanie prihlášok: do 31. augusta 2020
  • Úhrada školného: do 18. septembra 2020
  • Začiatok výučby: október 2020

UTV – harmonogram prednášok na letný semester AR 2019/2020

Dátum Pedagóg Prednáška – téma
06.02.2020 PhDr. Henrieta ROĽKOVÁ, PhD. Ako žiť život prospešný mozgu
 20.02.2020 PhDr. Beáta DVORSKÁ, PhD. Obdobie rannej staroby a pravej staroby z hľadiska vývinovej psychológie
 12.03.2020 Mgr. Lukáš ZAJAC, PhD., MSc. Fundraising 2
 16.04.2020 doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc. Logoterapia a otázky zmyslu života v zrelom veku
 30.04.2020 prof. PhDr. Marína MIKULAJOVÁ, CSc. Jazyk a mozog

Prednášky sa budú konať v čase od 14,20 hod. do 17,35 hod. v miestnosti Minor (prízemie) v budove PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava – Ružinov.