Univerzita 3. veku

Základy psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2018/2019 už štvrtý ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby.
Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého účastníka vzdelávacieho programu je rozširovanie svojich záujmov, zapájanie sa do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti.

Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Jednotlivé prednášky sa konajú každý druhý týždeň v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v pracovných dňoch, v poobedňajších hodinách podľa rozvrhu.

Predmetom prednášok sú:

• vybrané teoretické poznatky základných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote;
• teoretické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka;
• témy súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odchodu do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych životných situáciách;
• aktuálne psychologické problémy detí, dospievajúcich, dospelých, s najväčším dôrazom na duševný vývin a kvalitu života seniorov.

Podmienkou na absolvovanie programu je:

• účasť na prednáškach (povolená je jedna absencia v príslušnom semestri);
• semestrálna práca na vybranú tému na konci každého semestra v rozsahu ½ až 1 autorský hárok (t.j. 10 – 15 strán).

Úspešným absolventom bude odovzdané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku – Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby na slávnostnej promócii. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Prihlášky môžete zasielať na adresu Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 821 02 do 21.9.2018

Formulár prihlášky

 

Podmienky prijatia

  • Úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
    • Vek nad 50 rokov.
    • Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe podanej prihlášky, ktorá je zverejnená na internete.

Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo prijať na štúdium v danom akademickom roku prvých 50 uchádzačov na základe toho, v akom poradí boli doručené prihlášky a následne zrealizovaná platba. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v akademickom roku.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedeným číslom účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

 

Školné pre akademický rok 2018/2019 je stanovené vo výške 50 Eur.
Kontakt: PhDr. Beata Dvorská, PhD., e-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Výučba UTV prebieha v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava.
Dôležité termíny:

  • Podávanie prihlášok: do 21. septembra 2018
  • Úhrada školného: do 28. septembra 2018
  • Otvorenie a zápis: október 2018
  • Začiatok výučby: október 2018 (informácie o začiatku výučby budú poskytnuté pri zápise)

UTV – harmonogram prednášok na letný semester AR 2018/2019:

 

Dátum Pedagóg Prednáška
28.02.2019 Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. Politický marketing
14.03.2019 doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. Psychologické poradenstvo a otázky zmyslu života
28.03.2019 doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Podpora nadania a tvorivosti v priebehu života
11.04.2019 prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Záťaž a stres v živote človeka a možnosti ich pozitívneho zvládania
25.04.2019 prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. Ako funguje ľudská reč?

Prednášky sa budú konať v čase od 14:20 hod. do 17:20 hod. v miestnosti Atrium (prízemie) v budove PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava – Ružinov.