Univerzita 3. veku

Základy psychológie

Dôležité – oznam!
Výučba Univerzity tretieho veku na PEVŠ n.o. sa v akademickom roku 2020/2021 ruší vo všetkých vzdelávacích odboroch v súlade s opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a s cieľom zabrániť vzniku a šíreniu tohto ochorenia.

Uvedené sa týka všetkých poslucháčov (novoprijatých aj pokračujúcich vrátane zameškanej výučby z letného semestra minulého ak. roka).

 

Kontakt

Referent : Ing. Katarína Ďurjak

Telefón : 0944 056  290 

mail: katarina.durjak@paneurouni.com

Pracovisko: Tomášikova 20,821 02 Bratislava –  Rektorát / Univerzita tretieho veku

 

Štúdium na UTV je forma záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV PEVŠ n.o. v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Výnimku veku tvoria ZŤP občania, ktorí môžu mať aj menej ako 50 rokov a ktorým zdravotný stav umožňuje návštevu školy.

Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia.

Dôležité – oznam!
Možnosť POKRAČOVANIA v štúdiu na UTV v AR 2021/2022 bude vyhodnotená v súlade s opatreniami Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SR najneskôr do 01.10. 2021

 

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

  • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času
  • prispievať k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania
  • prispievať k zlepšovaniu psycho-fyzickej kondície u seniorov a radosti zo života
  • možnosti socializácie seniorov v priateľskej spoločnosti

Našou snahou je pre Vás pripraviť:

UTV ako prostriedok šťastného vyššieho veku

PREKVAPENIE pre verných poslucháčov UTV PEVŠ n.o. Bratislava

Veľmi si vážime záujem každého poslucháča o program UTV PEVŠ.

Pre študentov UTV, ktorí nemali možnosť ukončiť riadnym spôsobom štúdium v AR 19/20 a najmä AR 20/21 sme pripravili prekvapenie vo forme

              LETNEJ univerzity pre dospelé deti! teda pre našich študentov poslucháčov UTV

Predpokladom je úhrada školného na AR 19/20 a 21/21 a doklady o očkovaní – podľa podanej látky 1 – 2x.,   pri zachovaní všetkých hygienicko- epidemiologických zásad o rozostupoch, dodržiavaní vzdialenosti a prípadnom nosení respirátora, či rúška. Letná univerzita sa plánuje na mesiace

Júl – august 2021

S obsahovou náplňou prednášok z práva – Zákon o sociálnej a zdravotnej starostlivosti

S obsahovou náplňou prednášok z psychológie – neštandardné situácie-ako ich zvládať

S obsahovou náplňou prednášok z umenia, politológie, techniky, kultúry napr.:

  • pomoc pri elektronickej komunikácii s úradmi, bankami, lekármi, poisťovňami…
  • hudobné prekvapenie – hra na klavír – Vaše známe melódie – zaspievame si spoločne a vystúpenie člena-členov opery SND, prípadne Lúčnice

Spoločne môžeme navštíviť umeleckú galériu so sprievodom znalca umenia alebo návšteva ZOO a Botanickej záhrady – spoločné posedenie na káve, čaji.

Spoločne môžeme absolvovať wellness pobyt pre seniorov v Piešťanoch na dve noci.

Nakoľko ako dôchodcovia máme cestovanie vlakom zadarmo, môžeme sa dohodnúť na výlete – Trnava, Žilina…

POTREBNÉ:

Do konca júna potvrdiť záujem na prednáškach a menovite aj na mimoškolských aktivitách

 

Príloha: Prihláška na letnú univerzitu Tretieho veku na PEVŠ n.o.

Poznámka: v prípade, že máte záujem len o mesiac – napíšte – júl / august a dáte možnosť prihlásiť sa aj inému záujemcovi – obsadiť voľné miesto, keď ste na dovolenke, alebo sa venujete rodine, či práci.