Laboratóriá a vybavenie

Laboratóriá a vybavenie

ŠTUDIJNÉ LABORATÓRIÁ PEVŠ

Na PEVŠ si uvedomujeme, že je dôležité, aby sa študenti už počas štúdia dostali do kontaktu s praxou, a preto zabezpečujeme aj naše priestory tak, aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám na pracovnom trhu. Každá fakulta má špecializované miestnosti, ktoré sú moderne technologicky vybavené a poskytujú študentom komfort pri štúdiu aj pri ich voľnočasových aktivitách. Laboratóriá ako súdna sieň, IT laby, Mediálne centrum, či mnohé ďalšie, sú priestormi, kde môžu trénovať svoje zručnosti a pracovať na širokom spektre atraktívnych projektov.

Laboratóriá a vybavenie Fakulty psychológie

Psychodiagnostická knižnica Fakulty psychológie disponuje 97 metódami, ktoré slúžia na klinickú diagnostiku detí aj dospelých (najmä úzkosti, depresie či zvládania strachu), diagnostiku v pracovnom  prostredí (pracovná spokojnosť, štýl vedenia, úspešnosť vedúcich pracovníkov, hodnotenie managerských predpokladov) a v škole (skúška čítania, znalosti predškolských detí, hodnotenie pravopisných schopností, voľba povolania). K dispozícii sú viaceré špeciálne testy na meranie deduktívneho a tvorivého myslenia, pamäti či pozornosti.

Študenti pri práci s metódami prehlbujú svoje vedomosti získané v rámci kurzov zameraných na psychodiagnostiku detí a dospelých. Nadobudnú osobnú skúsenosť s administráciou a vyhodnocovaním napr. inteligenčných testov, ale tiež projektívnych metód, vrátane známeho Scénotestu, v rámci ktorého klient vytvára voľné alebo štruktúrované scény s využitím testového materiálu tvoreného figúrkami ľudských postáv, zvierat a rôznych predmetov.

Mnohé metódy študenti tiež administrujú v rámci svojich psychologických výskumov k bakalárskym a diplomovým prácam. V rámci nich sa v empirickej rovine venujú zisťovaniu osobnostných čŕt, miery motivácie, sociálnej atmosféry, životnej spokojnosti a pod. Psychodiagnostická knižnica disponuje prístrojovou diagnostikou, ktorá zaisťuje vyššiu objektivitu a presnosť merania napríklad pozornosti, pamäti či koordinácie oko-ruka. Je vhodná pre realizáciu výskumov s experimentálnym dizajnom.

Laboratóriá a vybavenie Fakulty informatiky

Dôležitou súčasťou pri výučbe na Fakulte informatiky PEVŠ sú IT laby. V súčasnosti študenti využívajú štyri moderné IT laboratória, ktoré slúžia pre vzdelávanie a výskum, konkrétne laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií a laboratórium Lego robot. V novom akademickom roku 2018/2019 otvárame tiež laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0.

Laboratórium Lego robot

Laboratórium Lego robot je vybavené tromi stavebnicami Lego Mindstorms EV3, pre stavbu programovateľných robotov z Lega, obsahujúce riadiacu jednotku, sadu senzorov a ovládacích motorov, plus osobný počítač s inštalovanou licenciou RobotC (programovanie robota v jazyku C), štyrmi normalizovanými stolmi (súťažné plochy) pre realizáciu každoročnej medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League (www.fll.sk) a pre technický tréning na túto súťaž. Každoročne sú aktualizované štyri sady modelov prekážok, určené pre vývoj robotov riešiacich úlohy spojené s prekážkami. Okrem prípravy na súťaž a okrem stretnutí záujmového krúžku mládeže na pôde Fakulty informatiky slúži laboratórium aj pre podporu výuky v rámci niektorých úvodných seminárov z oblasti programovania a mechatroniky.

Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality

Je súčasťou celosvetovej siete laboratórií pre virtuálnu realitu VR First. Laboratórium je vybavené najmodernejšími zariadeniami headsetmi Oculus rift, HTC VIVE a OSVR vrátane špičkových pracovných staníc. V rámci laboratória sa používa aj technológia pre vytváranie aplikácii s virtuálnou realitou pre mobilné zariadenia Samsung gear VR vrátane kamery pre záznam 360° videí Samsung gear 360. Pre potreby vytvárania interaktívnych aplikácii disponujeme aj senzormi pre sledovanie pohybu používateľov vo virtuálnej realite. Študenti a výskumní pracovníci využívajú aj širokú škálu mobilných zariadení s OS Android a iOS pre vytváranie aplikácii pre rozšírenú realitu. Infraštruktúra laboratória je zdieľaná s Laboratóriom testovania použiteľnosti, čo zároveň umožňuje testovanie správania sa používateľa pri použití virtuálnej reality.

Laboratórium sieťových technológií

Slúži predovšetkým na výučbu konfigurácie aktívnych sieťových prvkov – smerovačov a prepínačov na úrovni obdobnej sieťovým akadémiám Cisco, s dôrazom na výučbu technológií súvisiacich s IPv6. Obsahuje viac ako desiatku zariadení poskytnutých partnermi z priemyslu – Nadáciou Volkswagen Slovakia a spoločnosťou Orange. Okrem fyzickej konfigurácie zariadení sa podstatná časť aktivít realizuje vo voľne dostupnom simulátore GNS3, spolu s využitím ďalších otvorených technológií ako Oracle VirtualBox. V najbližšej budúcnosti je plánované rozšírenie výučby o technológie virtualizácie sieťových funkcií a softvérovo definovaných sietí (SDN).  Naviac laboratórium pokrýva aj technológie IoT s možnosťou konfigurácie mesh sietí založených na 6LoWPAN a 6LoBTLE.

Laboratórium testovania použiteľnosti

Primárne sa využíva  na testovanie webových, mobilných a desktopových aplikácii z hľadiska ich funkčnosti, vzhľadu a používateľskej „prítulnosti“. Laboratórium je možné použiť aj na testovanie hardvérových prototypov zariadení, ale aj pre výskum sociálneho správania používateľov. Laboratórium pozostáva z testovacej a vyhodnocovacej miestnosti, ktoré sú prepojené jednostranne priehľadným zrkadlom s obojsmernou audio komunikáciou a video snímaním používateľov s možnosťou uloženia záznamu. Laboratórium je vybavené modernou výpočtovou technikou s možnosťou využitia rôznych hardvérových konfigurácii vrátane mobilných zariadení s OS Android a iOS a dotykových All-In-One počítačov. Laboratórium je vybavené aj pre testovanie aplikácii s využitím virtuálnej a rozšírenej reality.

Laboratórium Priemysel 4.0

Laboratórium Priemysel 4.0 je určené na výskum a výučbu predmetov z oblasti aplikovanej procesnej informatiky, komunikačných systémov, riadenia procesov, virtuálnej a zmiešanej reality, umelej inteligencie a digitálnych elektronických riadiacich a senzorových systémov. V laboratóriú sú umiestnené fyzikálne modely výrobných a technologických procesov. Jadro laboratória je tvorené z počítačových systémov umožňujúcich modelovať, simulovať, vizualizovať a optimalizovať procesy na všetkých úrovniach riadenia v súlade s trendmi a koncepciou Industry 4.0.

Informácie o kompletnom zariadení a využívaní IT labov nájdete TU

Laboratóriá a vybavenie Fakulty masmédií

Ateliér kresby

Ateliér kresby fakulty masmédií slúži na výučbu rôznych druhov kresby a na tvorbu iných kreatívnych projektov. Ateliér disponuje maliarskymi stojanmi, priestorom na umiestnenie zátišia pri kresbe, alebo maľbe, či modelu pri figurálnej tvorbe. V ateliéri sa nachádzajú rôzne predmety na vytvorenie zátišia, kresebné pomôcky a papiere. Študenti si v ateliéri môžu osvojiť rôzne kresliarske a maliarske postupy a naučiť sa tak pracovať s nástrojmi od ceruzky, cez uhlík, až po spreje.

Učebňa dizajnu

Učebňa dizajnu fakulty masmédií slúži k výučbe grafického dizajnu. Pri výučbe sa využívajú software od spoločnosti Adobe, a to Photoshop, Illustrator a InDesign. Výučba prebieha na počítačoch iMac, pričom pedagóg prezentuje tvorivé postupy na veľkej obrazovke.  Študenti si počas štúdia osvoja rôzne postupy používané v grafickom dizajne pri tlači aj pri tvorbe digitálnych produktov.

Mediálne centrum

Na Fakulte masmédií PEVŠ sa zameriavame na výchovu profesionálov s teoretickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v televíznej, rozhlasovej, printovej, internetovej, reklamnej, marketingovej a manažérskej praxi. Z toho dôvodu sa praktická výučba jednotlivých mediálnych zameraní vyučuje v Mediálnom centre.

Mediálne centrum je štúdio, v ktorom môžu študenti využívať ateliéry a techniku na produkciu a strižne na postprodukciu. Nachádza sa tu fotoateliér, zvukové štúdio a televízne štúdio s réžiou a greenscreenom, 12 počítačov iMac s FinalCut pro7, ProTools, dve individuálne strižne. Okrem množstva špičkovej techniky je Mediálne centrum „dušou“ fakulty, ktorá prepája študentov rôznych ročníkov a vytvára jedinečný priestor na získavanie skúseností, ale aj budovanie kamarátskych a kolegiálnych vzťahov. Kompletné informácie o technike, zariadení a využívaní centra nájdete tu.

Strižne – f

Mediálne centrum poskytuje niekoľko individuálnych strižní, v ktorých môžete pracovať na vašich projektoch a dolaďovať ich do finálnej podoby. K dispozícii máte profesionálne hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré zabezpečuje maximálnu stabilitu a rýchlosť v postprodukčnej fáze. Okrem finalizovania strihovej skladby u nás môžete vykonávať zvukové a grafické úpravy. Na prácu je dostupných vyše 20 počítačov Apple iMac s nainštalovanými licencovanými softvérmi Final Cut Pro, Final Cut Studio a taktiež aj multimediálny balík Adobe Creative Suite CS6.

Rozhlasové štúdio – prepojenie zvukového štúdia s postprodukciou

V útulnom priestore zvukovej réžie máte k dispozícii techniku, ktorá zabezpečí kvalitný zvukový záznam. Štúdio je vybavené ovládacou konzolou, mixpultom, rekordérom Nagra či efektovým procesorom. Taktiež môžete plne využiť mikrofóny, zosilňovač a slúchadlá, ktoré sú rovnako dostupné. Zvukové štúdio možno jednoducho prepojiť s TV štúdiom. Ihneď po nahrávaní môžete v našich zvukových priestoroch pracovať aj na postprodukcii. Hladký priebeh zabezpečuje profesionálny program Pro Tools HD a dva Full HD monitory, na ktorých možno plynulo upravovať zvukové stopy, aby ste v nich mali prehľad.

Fotoateliér – kombinácia priestoru a profesionálnej fototechniky

V priestoroch fotoateliéru sú široké možnosti, ako sa môžete realizovať. Od veľkého, priestranného ateliéru, ktorý má vyše 100 m² máte na výber zo špičkovej techniky, fotoaparátov CANON, spolu s kompletnou sadou objektívov a filtrov. Súčasťou výbavy fotoateliéru je svetelný park pozostávajúci z piatich svetiel elinchrom a trubicových svetiel, ktoré vám pomôžu k vytvoreniu dokonalých záberov. Okrem toho máte k dispozícii sady softboxov v rôznych veľkostiach, odrazové dosky, fotodáždniky a farebné fólie pre lepšiu variabilitu fotenia. Svoje práce môžete realizovať aj na bielom cyklóne, ktorý má rozmer 6x6x4 m a umožňuje pracovať so skupinou ľudí alebo objektov. Umožňuje vytvoriť nekonečné pozadie a zároveň vytvoriť perspektívu medzi objektmi.

Televízne štúdio – Variabilita možností realizácie a flexibilita

Na ploche takmer 200m2 máte možnosť využiť dve časti TV štúdia. V jednej sa nachádza zelené kľúčovacie plátno, zatiaľ čo v druhej čierne a biele pozadie s možnosťou namiešania farby pozadia pomocou LED svetiel. Ponad celé štúdio je zavesená svetelná technika na koľajnicovom systéme, ktorá umožňuje premiestniť svetlá do ľubovoľnej polohy. Súčasťou priestorov TV štúdia je aj obrazová a zvuková réžia, ktorá umožňuje online strih. Vďaka dvom 46” monitorom môžete sledovať aktuálne zábery z kamier v televíznom štúdiu.

Laboratóriá a vybavenie Fakulty práva

Súdna sieň

Simulované súdne spory, medzinárodné súťaže, ale aj návštevy vzácnych hostí. To všetko ponúka Súdna sieň na Fakulte práva PEVŠ. Študenti si môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké je to stáť pred publikom v úlohe sudcu, advokáta či prokurátora a zdokonaľovať si svoje rečnícke zručnosti. Cieľom je aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti do praxe a aktívna príprava na pracovný život. Na PEVŠ sa zapájame do medzinárodných súťaží modelových súdnych sporov a v roku 2017 sa náš tím dostal do slovenského finále v súťaži JEESUP.

Akademická knižnica

Pre dôkladnú prípravu na skúškové obdobie či písanie záverečných prác je študentom k dispozícii kvalitne vybavená akademická knižnica. V drevom obloženej miestnosti s množstvom potrebnej literatúry nájde pokoj každý, kto sa potrebuje sústrediť na svoje štúdium. Nájdete v nej odbornú literatúru, periodickú tlač domácu i zahraničnú, špecializované dokumenty aj záverečné a kvalifikačné práce, čo v súčasnosti tvorí viac ako 20 000 knižných jednotiek. V knižnici je tiež možnosť bezplatnej tlače dokumentov.

Laboratóriá, Laboratóriá a vybavenie

Kompletné informácie o výpožičkách, otváracích hodinách a iné, nájdete TU