Vzdelávacie podujatia PCDV v Banskej Bystrici

Vzdelávacie podujatia PCDV v Banskej Bystrici

Paneurópska vysoká škola poskytuje v mieste svojho sídla (v Bratislave) akreditované vzdelávanie na 5 fakultách, a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. Viac informácií o našich akreditovaných študijných programoch sa dozviete tu.

Okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytuje PEVŠ, n.o. v spolupráci s jej partnermi v SR aj zahraničí a v súlade s čl. III jej štatútu aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie (v neakreditovanom režime), ktoré poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb v rámci teórie ako aj praxe (ďalej aj ako „ďalšie vzdelávanie“). Tieto vzdelávacie podujatia realizuje PEVŠ, n.o. prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (ďalej aj ako „PCDV“).

Akutálnu ponuku kurzov ďalšieho vzdelávania v Banskej Bystrici pre študentov Fakulty práva PEVŠ nájdete tu.

Cena kurzov je stanovená pre jednotlivé kategórie účastníkov.

  • Kategória „A“ – zahŕňa študentov riadne zapísaných v dennej alebo externej forme akreditovaného štúdia (Bratislava) na ktorejkoľvek fakulte Paneurópskej vysokej školy
  • Kategória „B“ – zahŕňa zamestnancov verejnej správy
  • Kategória „C“ – zahŕňa všetky osoby nespadajúce do kategórie „A“ a kategórie „B“

Informácie o konkrétnych miestach, resp. miestnostiach výučby, spôsobe úhrady príslušného poplatku a pod., nájdete na našich web stránkach alebo vám tieto, ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, poskytne koordinátor Paneurópskeho centra ďalšieho vzdelávania v Banskej Bystrici.

 

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Banská Bystrica – koordinátor: Ing. Roman Hruška, LL.M, MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: banskabystrica@paneurouni.com