Fakulta informatiky

Laboratória a vybavenie fakulty informatiky

Dôležitou súčasťou pri výučbe na Fakulte informatiky PEVŠ sú IT laby. V súčasnosti študenti využívajú štyri moderné IT laboratória, ktoré slúžia pre vzdelávanie a výskum, konkrétne laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií a laboratórium Lego robot. V novom akademickom roku 2018/2019 otvárame tiež laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0.

Laboratórium Lego robot

 

Laboratórium Lego robot je vybavené tromi stavebnicami Lego Mindstorms EV3, pre stavbu programovateľných robotov z Lega, obsahujúce riadiacu jednotku, sadu senzorov a ovládacích motorov, plus osobný počítač s inštalovanou licenciou RobotC (programovanie robota v jazyku C), štyrmi normalizovanými stolmi (súťažné plochy) pre realizáciu každoročnej medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League (www.fll.sk) a pre technický tréning na túto súťaž. Každoročne sú aktualizované štyri sady modelov prekážok, určené pre vývoj robotov riešiacich úlohy spojené s prekážkami. Okrem prípravy na súťaž a okrem stretnutí záujmového krúžku mládeže na pôde Fakulty informatiky slúži laboratórium aj pre podporu výuky v rámci niektorých úvodných seminárov z oblasti programovania a mechatroniky.

Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality

Je súčasťou celosvetovej siete laboratórií pre virtuálnu realitu VR First. Laboratórium je vybavené najmodernejšími zariadeniami headsetmi Oculus rift, HTC VIVE a OSVR vrátane špičkových pracovných staníc. V rámci laboratória sa používa aj technológia pre vytváranie aplikácii s virtuálnou realitou pre mobilné zariadenia Samsung gear VR vrátane kamery pre záznam 360° videí Samsung gear 360. Pre potreby vytvárania interaktívnych aplikácii disponujeme aj senzormi pre sledovanie pohybu používateľov vo virtuálnej realite. Študenti a výskumní pracovníci využívajú aj širokú škálu mobilných zariadení s OS Android a iOS pre vytváranie aplikácii pre rozšírenú realitu. Infraštruktúra laboratória je zdieľaná s Laboratóriom testovania použiteľnosti, čo zároveň umožňuje testovanie správania sa používateľa pri použití virtuálnej reality.

 

Laboratórium sieťových technológií

 

Slúži predovšetkým na výučbu konfigurácie aktívnych sieťových prvkov – smerovačov a prepínačov na úrovni obdobnej sieťovým akadémiám Cisco, s dôrazom na výučbu technológií súvisiacich s IPv6. Obsahuje viac ako desiatku zariadení poskytnutých partnermi z priemyslu – Nadáciou Volkswagen Slovakia a spoločnosťou Orange. Okrem fyzickej konfigurácie zariadení sa podstatná časť aktivít realizuje vo voľne dostupnom simulátore GNS3, spolu s využitím ďalších otvorených technológií ako Oracle VirtualBox. V najbližšej budúcnosti je plánované rozšírenie výučby o technológie virtualizácie sieťových funkcií a softvérovo definovaných sietí (SDN).  Naviac laboratórium pokrýva aj technológie IoT s možnosťou konfigurácie mesh sietí založených na 6LoWPAN a 6LoBTLE.

 

Laboratórium testovania použiteľnosti

Primárne sa využíva  na testovanie webových, mobilných a desktopových aplikácii z hľadiska ich funkčnosti, vzhľadu a používateľskej „prítulnosti“. Laboratórium je možné použiť aj na testovanie hardvérových prototypov zariadení, ale aj pre výskum sociálneho správania používateľov. Laboratórium pozostáva z testovacej a vyhodnocovacej miestnosti, ktoré sú prepojené jednostranne priehľadným zrkadlom s obojsmernou audio komunikáciou a video snímaním používateľov s možnosťou uloženia záznamu. Laboratórium je vybavené modernou výpočtovou technikou s možnosťou využitia rôznych hardvérových konfigurácii vrátane mobilných zariadení s OS Android a iOS a dotykových All-In-One počítačov. Laboratórium je vybavené aj pre testovanie aplikácii s využitím virtuálnej a rozšírenej reality.

 

Laboratórium Priemysel 4.0

Laboratórium Priemysel 4.0 je určené na výskum a výučbu predmetov z oblasti aplikovanej procesnej informatiky, komunikačných systémov, riadenia procesov, virtuálnej a zmiešanej reality, umelej inteligencie a digitálnych elektronických riadiacich a senzorových systémov. V laboratóriú sú umiestnené fyzikálne modely výrobných a technologických procesov. Jadro laboratória je tvorené z počítačových systémov umožňujúcich modelovať, simulovať, vizualizovať a optimalizovať procesy na všetkých úrovniach riadenia v súlade s trendmi a koncepciou Industry 4.0.