Fakulta informatiky

Termíny a podmienky prijatia

Prijímacie konanie na Fakultu informatiky PEVŠ

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Fakulta informatiky umožní všetkým záujemcom o štúdium, aby sa mohli aj osobnou návštevou oboznámiť so štúdiom na fakulte.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Termín podania e-prihlášky: 31.8.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium. Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť prihlášku

2. Zaplatiť poplatok 20,- €

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

3. Zaslať poštou nasledovné doklady

  • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis.
  • Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.
  • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 15.7. príslušného roku)

Zahraniční uchádzači študujú na Fakulte informatiky ako:

  1. študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,
  2. na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
  3. na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov a programov Európskej únie.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov požiadať príslušný Regionálny úrad školskej správy o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Korenšpondenčná adresa na zaslanie dokladov:

Fakulta informatiky PEVŠ

Študijné oddelenie

Tomášikova 20

P.O.BOX 12

820 09 Bratislava 29

4. Zaplatiť školné

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

5. Zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka

Študenti sú informovaní o zápise do 1. ročníka prostredníctvom oznamu na webovej stránke fakulty a školy. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy.