Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM ak. r. 2020/2021

 II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka………………………………………………………………………………….21.09.2020

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2020/2021………… do 30.9.2020

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2021/2022…………………………….do 31.05.2021

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 08.09.2020 – 18.09.2020
Otvorenie akademického roka 21.09.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 2019/2020 21.09.2020 – 25.09.2020
Trvanie semestra 21.09.2020 – 31.01.2021
Výučba – denné štúdium 21.09.2020 – 12.12.2020
Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2.  ročník II. stupeň

– pre 3. ročník II. stupeň

 

 

25.09.2020 – 12.12.2020
25.09.2020 – 05.12.2020

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny)

– denné a externé štúdium 1. a 2.  ročník II. stupeň

– externé štúdium 3. ročník II. stupeň

 

07.12.2020 – 31.01.2021
30.11.2020 – 31.01.2021

Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň 3. ročník)

07.01.2021 (UIS), 12.01.2021 (ŠO)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 16.01.2021
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň 3. ročník)

27.01.2021 – 29.01.2021
Vianočné prázdniny 21.12.2020 – 31.12.2020
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2020 (nedeľa), 17.11.2020 (utorok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 01.02.2021– 30.06.2021
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

 

01.02.2021– 24.04.2021
01.02.2021 – 17.04.2021

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník II. stupeň

 

05.02.2021 – 24.04.2021

 

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. ročník II. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  denné štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  externé štúdium

 

 

 

19.04.2021– 30.06.2021

12.04.2021 – 30.06.2021

19.04.2021– 30.06.2021

 

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 24.05.2021, 31.07.2021
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

23.05.2021 (UIS), 26.05.2021(ŠO), 19.07.2021 (UIS). 22.07.2021 (ŠO)
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň)

09.06.2021– 10.06.2021
Promócie absolventov 02.07.2021
Veľkonočné prázdniny 02.04.2021 – 05.04.2021
Štátne sviatky počas semestra 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda), 02.04.2021 (piatok) 05.04.2021 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2021 – 31.08.2021
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 24.08.2021 – 27.08.2021

 

 

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 24.05.2021 a študenti 3. ročníka externého štúdia ku dňu 16.01.2021 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2021/2022 môžu pokračovať v 3. roku denného magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia) a v letnom semestri 3. roku externého magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019