Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

ČASOVÝ HARMONOGRAM akademického roka 2022/2023

FAKULTY INFORMATIKY PEVŠ

 

STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..                26.9.2022

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2021/2022…………                                  do 30.9.2022

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia pre akad. r. 2022/2023……….                                do 31.05.2023

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 07.09.2022 – 20.09.2022
Otvorenie akademického roka 26.09.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác za a.r. 2021/2022 27.09.2022 – 28.09.2022

 

Trvanie semestra 26.09.2022 – 04.02.2023
Výučba – denné štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022
Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2.  ročník II. stupeň

– pre 3. ročník II. stupeň

 

30.09.2022 – 17.12.2022

30.09.2022 – 10.12.2022

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 1. a 2.  ročník II. stupeň

– externé štúdium 3. ročník II. stupeň

 

 

12.12.2022 – 04.02.2023

05.12.2022 – 04.02.2023

 

Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň 3. ročník)

08.01.2023 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 14.01.2023
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň 3. ročník) EX – riadny termín

24.01.2023 – 26.01.2023
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2022 (utorok), 17.11.2022 (štvrtok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 20.02.2023 – 14.07.2023
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II. stupeň

 

20.02.2023 – 13.045.2023

20.02.2023 – 06.05.2023

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník II. stupeň

 

 

24.02.2023 – 13.05.2023

 

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. ročník II. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  denné štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  externé štúdium

 

 

 

09.05.2023 – 14.07.2023

02.05.2023 – 14.07.2023

09.05.2023 – 14.07.2023

 

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 10.06.2023, 31.07.2023
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

21.05.2023 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2023 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň) D – riadny termín, EX – opravný termín

20.06.2023 – 27.06.2023
Promócie absolventov  06.07.2023
Veľkonočné prázdniny 07.04.2023 – 10.04.2023
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok) 10.04.2023 (pondelok), 01.05.2023 (pondelok), 08.05.2023 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 15.07.2023– 31.08.2023
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

22.08.2023 – 25.08.2023

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 10.06.2023 a študenti 3. ročníka externého štúdia ku dňu 14.01.2022 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2023/2024 môžu pokračovať v 3. roku denného magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia) a v letnom semestri 3. roku externého magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019