Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

ČASOVÝ HARMONOGRAM akademického roka 2023/20234

FAKULTY INFORMATIKY PEVŠ

 

STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..                25.09.2023

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2023/2024…………                                  do 30.09.2023

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia pre akad. r. 2024/2025……….                                do 31.05.2024

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 07.09.2023 – 20.09.2023
Otvorenie akademického roka 25.09.2023
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác za a.r. 2021/2022 26.09.2023 – 27.09.2023

 

Trvanie semestra 25.09.2023 – 03.02.2024
Výučba – denné štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023
Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2.  ročník II. stupeň

– pre 3. ročník II. stupeň

 

25.09.2023 – 16.12.2023

25.09.2023 – 09.12.2023

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 1. a 2.  ročník II. stupeň

– externé štúdium 3. ročník II. stupeň

 

 

11.12.2023 – 03.02.2024

04.12.2022 – 03.02.2024

 

Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň 3. ročník)

07.01.2024 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 16.01.2024
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň 3. ročník) EX – riadny termín

24.01.2023 – 25.01.2023
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2023 (streda), 17.11.2023 (piatok), 25.12.2023 (pondelok), 26.12.2023 (utorok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 05.02.2024 – 30.06.2024
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II. stupeň

 

05.02.2024 – 27.04.2024

05.02.2024 – 20.04.2024

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník II. stupeň

 

 

05.02.2024 – 27.04.2024

 

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. ročník II. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  denné štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  externé štúdium

 

 

 

22.04.2024 – 30.06.2024

15.04.2024 – 30.06.2024

22.04.2024 – 30.06.2024

 

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 25.05.2024, 31.07.2024
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

19.05.2024 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2024 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň) D – riadny termín, EX – opravný termín

11.06.2024 – 18.06.2024
Promócie absolventov  03.07.2024
Veľkonočné prázdniny 29.03.2024 – 01.04.2024
Štátne sviatky počas semestra 29.03.2024 (piatok) 01.04.2024 (pondelok), 01.05.2024 (streda), 08.05.2024 (streda), 29.08.2024 (štvrtok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2024– 31.08.2024
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

20.08.2024 – 23.08.2024

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 25.05.2024 a študenti 3. ročníka externého štúdia ku dňu 16.01.2024 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2024/2025 môžu pokračovať v 3. roku denného magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia) a v letnom semestri 3. roku externého magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019