Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

  1. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..                                    24.09.2018

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2019/2020………..                                  do 30.06.2019

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 10.09.2018 – 21.09.2018
Otvorenie akademického roka 24.09.2018
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 2017/2018 21.09.2018 – 26.09.2018
Trvanie semestra 24.09.2018 – 02.02.2019
Výučba – denné štúdium 24.09.2018– 15.12.2018
Konzultácie – externé štúdium 29.09.2018 – 15.12.2018
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 10.12.2018 – 02.02.2019
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 01.01.2019
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2018 (štvrtok), 17.11.2018 (sobota)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 04.02.2019 – 30.06.2019
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

04.02.2019 – 27.04.2019

do 20.04.2019

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

09.02.2019 – 27.04.2019

do 20.04.2019

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane predtermínov):

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

22.04.2019 – 30.06.2019

15.04.2019 – 30.06.2019

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 03.06.2019, 31.07.2019
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

14.05.2019 (UIS), 21.05.2019 (ŠO), 26.07.2019 (UIS), 31.07.2019 (ŠO)
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň)

12.06.2019 – 13.06.2019
Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia 10.07.2019, 9.9.2017
Promócie absolventov 02.07.2019
Veľkonočné prázdniny 19.04. 2019 – 22.04. 2019
Štátne sviatky počas semestra 1.1.2019 (utorok), 19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok), 1.5.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 26.08.2019 – 28.08.2019

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 03.06.2019 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2019/2020 môžu pokračovať v 3. roku  magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019