Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM ak. r. 2019/2020

 II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka………………………………………………………………………………….23.09.2019

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2020/2021…………………………….do 31.05.2020

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 09.09.2019 – 20.09.2019
Otvorenie akademického roka 23.09.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 2018/2019 20.09.2019 – 25.09.2019
Trvanie semestra 23.09.2019 – 01.02.2020
Výučba – denné štúdium 23.09.2019 –14.12.2019
Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2.  ročník II. stupeň

– pre 3. ročník II. stupeň

 

 

28.09.2019  –14.12.2019

28.09.2019  – 07.12.2019

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 1. a 2.  ročník II. stupeň

– externé štúdium 3. ročník II. stupeň

09.12.2019 – 01.02.2020

 

02.12.2019 – 31.01.2020

 

Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň 3. ročník)

08.01.2020 (UIS), 13.01.2020 (ŠO)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 20.01.2020
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň 3. ročník)

29.01.2020 – 30.01.2020
Vianočné prázdniny 19.12.2019 – 31.12.2019
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2019 (piatok), 17.11.2019 (nedeľa)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 03.02.2020 – 30.06.2020
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

 

03.02.2020 – 25.04.2020

do 18.04.2020

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

 

07.02.2020  – 25.04.2020

 

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. ročník II. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  denné štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  externé štúdium

 

 

 

20.04.2020 – 30.06.2020

13.04.2020 – 30.06.2020

20.04.2020 – 30.06.2020

 

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 01.06.2020, 31.07.2020
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

20.05.2020 (UIS), 22.05.2020 (ŠO), 20.07.2020 (UIS). 22.07.2020 (ŠO)
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň)

10.06.2020 – 12.06.2020
Promócie absolventov 01.07.2020
Veľkonočné prázdniny 10.04.2020 – 13.04.2020
Štátne sviatky počas semestra 01.01.2020 (streda), 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok) 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 25.08.2020 – 27.08.2020

 

 

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 01.06.2020 a študenti externého štúdia ku dňu 20.1.2020 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti denného štúdia, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2020/2021 môžu pokračovať v 3. roku  magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia). Študenti externého štúdia môžu pokračovať v letnom semestri 3. roku štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019