Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

ČASOVÝ HARMONOGRAM akademického roka 2021/2022

FAKULTY INFORMATIKY PEVŠ

 

STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..                                20.9.2021

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2021/2022…………                                  do 30.9.2021

Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia pre akad. r. 2022/2023……….                                do 31.05.2022

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 06.09.2021 – 17.09.2021
Otvorenie akademického roka 20.09.2021
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác za a.r. 2020/2021 21.09.2021 – 24.09.2021

 

Trvanie semestra 20.09.2021 – 29.01.2022
Výučba – denné štúdium 20.09.2021 – 11.12.2021
Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2.  ročník II. stupeň

– pre 3. ročník II. stupeň

 

24.09.2021 – 11.12.2021

24.09.2021 – 04.12.2021

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 1. a 2.  ročník II. stupeň

– externé štúdium 3. ročník II. stupeň

 

 

06.12.2021 – 29.01.2022

29.11.2021 – 29.01.2022

 

Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň 3. ročník)

09.01.2022 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 15.01.2022
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň 3. ročník) EX – riadny termín

25.01.2022 – 28.01.2022
Vianočné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2021 (pondelok), 17.11.2021 (streda)
 
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 31.01.2022 – 30.06.2022
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II. stupeň

 

31.01.2022 – 23.04.2022

31.01.2022 – 14.04.2022

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník II. stupeň

 

 

04.02.2022 – 23.04.2022

 

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. ročník II. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  denné štúdium

– pre 2. ročník II stupňa –  externé štúdium

 

 

 

19.04.2022 – 30.06.2022

11.04.2022 – 30.06.2022

19.04.2022 – 30.06.2022

 

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 21.05.2022, 30.07.2022
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

22.05.2022 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2022 (UIS), podľa pokynu na ŠO
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň) D – riadny termín, EX – opravný termín

08.06.2022 – 09.06.2022
Promócie absolventov                        01.07.2022
Veľkonočné prázdniny 15.04.2022 – 18.04.2022
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2022 (štvrtok), 15.04.2022 (piatok) 18.04.2022 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2022– 31.08.2022
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

23.08.2022 – 26.08.2022

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 21.05.2022 a študenti 3. ročníka externého štúdia ku dňu 15.01.2022 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2022/2023 môžu pokračovať v 3. roku denného magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia) a v letnom semestri 3. roku externého magisterského stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019