Fakulta informatiky

Poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

 

Rigorózne konanie

Poplatok EUR
Pre uchádzačov zo SR a ČR 750
Pre uchádzačov z iných krajín 1500

Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 300
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 350
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku pre študentov zo zaraničia 450
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce pre študentov zo zaraničia 750
Doplňujúce informácie
  • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
  • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
  • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
  • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
  • Poplatok je nevratný v prípade, ak študent absolvuje rigorózne konanie neúspešne.
  • Neuhradenie poplatku v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
Presné informácie o poplatku spojeného s rigoróznym konaním nájde uchádzač v oznámení o začatí rigorózneho konania, ktoré je doručené poštou.