Fakulta informatiky

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

 

Vnútorné predpisy a poriadky:

 

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.9.2023)

Rokovací poriadok Vedeckej rady FI PEVŠ

Predkladanie návrhu kandidáta na dekana FI PEVŠ

 

 

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplne znenie vrátane dodatkov ( účinný od 1.4.2022)

Disciplinárny poriadok FI PEVŠ (do 31.8.2023)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie PEVŠ (do 31.8.2023)

Organizačný poriadok FI PEVŠ (do 31.8.2023)

Rokovací poriadok AS FI PEVŠ

Zásady volieb do AS FI PEVŠ

 

Smernice:

Pokyn dekana č. 1 k podmienkam získania certifikátu zo zamerania študijného programu aplikovaná informatika

Pokyn dekana č. 2 k podmienkam obhajoby záverečnej práce

Rozhodnutie rektora č.1/2018 Kontrola originality záverečných prác

Smernica rektora č. 8/ 2015 o základných náležitostiach záverečných prác vrátane dodatku č.1