Fakulta informatiky

Termíny a podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie prvostupňového štúdia v študijnom odbore Aplikovaná informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (informatika, kybernetika, počítačové inžinierstvo, hospodárska informatika, priemyselná informatika a pod.) bez absolvovania prijímacej skúšky.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore (matematika, fyzika, chémia, biológia, inžinierstvo, učiteľstvo a pod.) možno navrhnúť individuálny študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 1 až 3 roky. Toto predĺženie je hlavne z dôvodu vyrovnania vedomostnej úrovne, aby si títo uchádzači o naše magisterské štúdium doplnili vedomosti z jadra bakalárskeho programu v našom študijnom odbore Aplikovaná informatika. Ak uchádzač nie je absolventom študijného odboru Aplikovaná informatika bude vyzvaný na informatívny prijímací pohovor. Pri informatívnom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača a nášho magisterského študijného programu. V prípade, že uchádzač o štúdium 2. stupňa absolvoval iný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí na štúdium určiť vykonanie diferenčných skúšok, ktoré študent vykoná počas 1. roku štúdia.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na štúdium.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň.
Vstup na elektronickú prihlášku

Termín podania e-prihlášky: 28.2.2020

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.
E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v roku 2016 a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):
1. vysokoškolského diplomu
2. dodatku k diplomu
3. vysvedčenia o štátnej skúške

Zahraniční uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v zahraničí, požiadajú Paneurópsku vysokú školu o uznanie predmetov a kreditov pre pokračovanie na magisterskom štúdiu (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Na uznanie štúdia v zahraničí je potrebné doložiť výpis ukončených predmetov s informačným listami (sylabami). Povinnou súčasťou žiadosti je overený preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky a ruský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, PEVŠ má právo dožiadať si od uchádzača súdno-znalecký preklad.

Samozrejme doložia aj potvrdenie o úhrade poplatku za el. prihlášku (20 EUR) a tiež svoj životopis.

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v roku 2017, predložia:
1. Potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy.
2. Po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike)overené fotokópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Originály sa nebudú preberať.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20 EUR.

Požadované prílohy k e-prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty:

Fakulta informatiky PEVŠ

Tomášikova 20, P.O. Box 12

820 09 Bratislava 29

Poplatok za prijímacie konanie: 20 EUR
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii „Zaplatené“

Poznámka:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača(nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
  • ak nepoužijete správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia.

Podmienky prijímacieho konania sú rovnaké pre obe formy štúdia (dennú aj externú).

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.