Fakulta informatiky

Termíny a podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program “Aplikovaná informatika” zaradeného do študijného odboru Informatika je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 bez absolvovania prijímacej skúšky.

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na  fakulte informatiky.

Termíny a podmienky prijatia – Mgr. štúdium

V prípade, ak nie je možné preukázať nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača a študijného programu 2. stupňa štúdia, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roku štúdia.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na štúdium.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň.
Vstup na elektronickú prihlášku

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.
E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Uchádzači doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):
1. vysokoškolského diplomu
2. dodatku k diplomu
3. vysvedčenia o štátnej skúške

Zahraniční uchádzači študujú na Fakulte informatiky ako:

1. študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,

2. na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,

3. na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov a programov Európskej únie.

Zahraniční uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v zahraničí, požiadajú Paneurópsku vysokú školu o uznanie predmetov a kreditov pre pokračovanie na magisterskom štúdiu (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Na uznanie štúdia v zahraničí je potrebné doložiť výpis ukončených predmetov s informačným listami (sylabami). Povinnou súčasťou žiadosti je overený preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky a ruský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, PEVŠ má právo dožiadať si od uchádzača súdno-znalecký preklad. Žiadosť o uznanie dokladov podať na príslušnej vysokej škole, ktorá vyučuje študijný program, ktorý ste na bakalárskom štúdiu absolvovali v zahraničí. Na PEVŠ sa žiadosť podáva na oddelenie pre vzdelávaciu činnosť (PhDr. Alena Mikolajová, +421 2 4820 8804, alena.mikolajova@paneurouni.com).

Samozrejme doložia aj potvrdenie o úhrade poplatku za el. prihlášku (20 EUR) a tiež svoj životopis.

Podmienky prijatia na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v roku 2020, predložia:
1. Potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy.
2. Po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu.

Originály sa nebudú preberať.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20 EUR.

Požadované dokumenty k e-prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na korenšpondenčnú adresu fakulty:

Fakulta informatiky PEVŠ

Študijné oddelenie

Tomášikova 20

P.O. Box 12

820 09 Bratislava 29

Pri úhrade poplatku za spracovanie prihlášky:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
  • ak nepoužijete správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia.

Podmienky prijímacieho konania sú rovnaké pre obe formy štúdia (dennú aj externú).

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.