Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM ak. r. 2019/2020

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka………………………………………………………………………………….23.09.2019

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2020/2021…………………………….do 28. 02. 2020

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 9.09.2019 – 20.09.2019
Otvorenie akademického roka 23.09.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 2018/2019 20.09.2019 – 25.09.2019
Trvanie semestra 23.09.2019 – 01.02.2020
Výučba – denné štúdium 23.09.2019 –14.12.2019
Konzultácie – externé štúdium 28.09.2019  –14.12.2019
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 09.12.2019 – 01.02.2020
Vianočné prázdniny 19.12.2019 – 31.12.2019
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2019 (piatok), 17.11.2019 (nedeľa)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 03.02.2020 – 30.06.2020
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

 

 

03.02.2020 – 25.04.2020

do 18.04.2020

 

 

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

07.02.2020 – 25.04.2020

 

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň – denné a externé štúdium

– pre 3. ročník I. stupeň –  denné štúdium

– pre 3. ročník I. stupeň –  externé štúdium

 

20.04.2020– 30.06.2020

13.04.2020 – 30.06.2020

20.04.2020– 30.06.2020

 

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 08.06.2020, 31.07.2020
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

21.05.2020 (UIS), 25.05.2020 (ŠO), 20.07.2020 (UIS). 22.07.2020 (ŠO)
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň)

17.06.2020 – 18.06.2020
Promócie absolventov 01.07.2020
Veľkonočné prázdniny 10.04.2020 – 13.04.2020
Štátne sviatky počas semestra 01.01.2020 (streda), 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok) 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 25.08.2020 – 27.08.2020

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka denného štúdia preukazujú ku dňu 8.06.2020 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2.  splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti denného štúdia, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2020/2021 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Externí študenti v ak. roku 2019/ 2020 ešte končiť štúdium nebudú!!!

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019