Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM ak. r. 2020/2021

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka………………………………………………………………………………….21.09.2020

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2020/2021………… do 30.9.2020

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2021/2022………… do 28. 02. 2021

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 8.09.2020 – 18.09.2020
Otvorenie akademického roka 21.09.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 2019/2020 21.09.2020 – 25.09.2020
Trvanie semestra 21.09.2020 – 31.01.2021
Výučba – denné štúdium 21.09.2020 –12.12.2020
Konzultácie – externé štúdium 25.09.2020  –12.12.2020
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 07.12.2020 – 31.01.2021
Vianočné prázdniny 21.12.2020 – 31.12.2020
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2020 (nedeľa), 17.11.2019 (utorok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 01.02.2021 – 30.06.2021
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

 

 

01.02.2021 – 24.04.2021

01.02.2021 – 17.04.2021

 

 

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1., 2. a 3. ročník I. stupeň

– pre 4. ročník I. stupeň

 

05.02.2021 – 24.04.2021

05.02.2021 – 17.04.2021

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– denné a externé štúdium 1., 2. a externé 3. ročník I. stupeň

– denné štúdium 3. ročník I. stupeň

– externé štúdium 4. ročník I. stupeň

 

19.04.2021– 30.06.2021

12.04.2021 – 30.06.2021

12.04.2021– 30.06.2021

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 31.05.2021, 31.07.2021
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

23.05.2021 (UIS), 27.05.2021 (ŠO), 19.07.2021 (UIS). 22.07.2021 (ŠO)
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň)

15.06.2021 – 17.06.2021
Promócie absolventov 02.07.2021
Veľkonočné prázdniny 02.04.2021 – 05.04.2021
Štátne sviatky počas semestra 01.01.2021 (piatok),  06.01.2021 (streda), 02.04.2021 (piatok), 05.04.2020 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2021 – 31.08.2021
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 24.08.2021 – 27.08.2021

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka denného a 4. ročníka externého štúdia preukazujú ku dňu 31.05.2021 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2021/2022 môžu pokračovať v 4. roku denného a 5. roku externého bakalárskeho stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019