Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

ČASOVÝ HARMONOGRAM akademického roka 2023/20234

FAKULTY INFORMATIKY PEVŠ

 

STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..   25.09.2023

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2023/2024…………                 do 30.09.2023

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia pre akad. r. 2024/2025……….               do 29.02.2024

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 07.09.2023 – 20.09.20223
Otvorenie akademického roka 25.09.2023
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác za a.r. 2021/2022 26.09.2023 – 27.09.2023

 

Trvanie semestra 25.09.2023 – 03.02.2024
Výučba – denné štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023
Konzultácie – externé štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 11.12.2023 – 03.02.2024
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2023
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2023 (streda), 17.11.2023 (piatok), 25.12.2023 (pondelok), 26.12.2023 (utorok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 05.02.2024 – 30.06.2024
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

 

05.02.2024 – 27.04.2024

05.02.2024 – 20.04.2024

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1., 2. a 3. ročník I. stupeň

– pre 4. ročník I. stupeň

 

05.02.2024 – 27.04.2024

05.02.2024 – 20.04.2024

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– denné a externé štúdium 1., 2. a  externé 3. ročník I. stupeň

– denné štúdium  3. ročník I. stupeň

– externé štúdium 4. ročník I. stupeň

 

22.04.2024 – 30.06.2024

15.04.2024 – 30.06.2024

15.04.2024 – 30.06.2024

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 25.05.2024, 31.07.2024
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

19.05.2024 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2024 (UIS), podľa pokynu  na ŠO
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň) D/EX – riadny termín

11.06.2024 – 18.06.2024
Promócie absolventov 03.07.2024
Veľkonočné prázdniny 29.03.2024 – 01.04.2024
Štátne sviatky počas semestra 29.03.2024 (piatok) 01.04.2024 (pondelok), 01.05.2024 (streda), 08.05.2024 (streda), 29.08.2024 (štvrtok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2024– 31.08.2024
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

20.08.2024 – 23.08.2024

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka denného a 4. ročníka externého štúdia preukazujú ku dňu 25.05.2024 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2.  splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2024/2025 môžu pokračovať v 4. roku denného a v 5. roku externého bakalárskeho stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019