Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

  1. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..               20.9.2021

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2021/2022…………                 do 30.9.2021

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia pre akad. r. 2022/2023……….               do 28.02.2022

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 06.09.2021 – 17.09.2021
Otvorenie akademického roka 20.09.2021
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác za a.r. 2020/2021 21.09.2021 – 24.09.2021

 

Trvanie semestra 20.09.2021 – 29.01.2022
Výučba – denné štúdium 20.09.2021 – 11.12.2021
Konzultácie – externé štúdium 24.09.2021 – 11.12.2021
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 06.12.2021 – 29.01.2022
Vianočné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2021 (pondelok), 17.11.2021 (streda)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 31.01.2022 – 30.06.2022
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

 

31.01.2022 – 23.04.2022

31.01.2022 – 14.04.2022

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1., 2. a 3. ročník I. stupeň

– pre 4. ročník I. stupeň

 

04.02.2022 – 23.04.2022

04.02.2022 – 14.04.2022

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– denné a externé štúdium 1., 2. a  externé 3. ročník I. stupeň

– denné štúdium  3. ročník I. stupeň

– externé štúdium 4. ročník I. stupeň

 

19.04.2022 – 30.06.2022

11.04.2022 – 30.06.2022

11.04.2022 – 30.06.2022

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 28.05.2022, 30.07.2022
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

22.05.2022 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2022 (UIS), podľa pokynu  na ŠO
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň) D/EX – riadny termín

14.06.2022 – 16.06.2022
Promócie absolventov 01.07.2022
Veľkonočné prázdniny 15.04.2022 – 18.04.2022
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2022 (štvrtok), 15.04.2022 (piatok) 18.04.2022 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 01.07.2022– 31.08.2022
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

23.08.2022 – 26.08.2022

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka denného a 4. ročníka externého štúdia preukazujú ku dňu 28.05.2022 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2.  splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2022/2023 môžu pokračovať v 4. roku denného a v 5. roku externého bakalárskeho stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019