Fakulta informatiky

Harmonogram akademického roka

  1. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka……………………………………………………………………..   26.9.2022

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023…………                 do 30.9.2022

Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia pre akad. r. 2023/2024……….               do 28.02.2023

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
Zápisy študentov 07.09.2022 – 20.09.2022
Otvorenie akademického roka 26.09.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác za a.r. 2021/2022 27.09.2022 – 28.09.2022

 

Trvanie semestra 26.09.2022 – 04.02.2023
Výučba – denné štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022
Konzultácie – externé štúdium 30.09.2022 – 17.12.2022
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 12.12.2022 – 04.02.2023
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Štátne sviatky počas semestra 01.11.2023 (utorok), 17.11.2022 (štvrtok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 20.02.2023 – 14.07.2023
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

 

20.02.2023 – 13.05.2023

20.02.2023 – 06.05.2023

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1., 2. a 3. ročník I. stupeň

– pre 4. ročník I. stupeň

 

24.02.2023 – 13.05.2023

24.02.2023 – 06.05.2023

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

– denné a externé štúdium 1., 2. a  externé 3. ročník I. stupeň

– denné štúdium  3. ročník I. stupeň

– externé štúdium 4. ročník I. stupeň

 

09.05.2023 – 14.07.2023

02.05.2023 – 14.07.2023

02.05.2023 – 14.07.2023

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 10.06.2023, 31.07.2023
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

21.05.2023 (UIS), podľa pokynu na ŠO, 17.07.2023 (UIS), podľa pokynu  na ŠO
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň) D/EX – riadny termín

20.06.2023 – 27.06.2023
Promócie absolventov 06.07.2023
Veľkonočné prázdniny 07.04.2023 – 10.04.2023
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok) 10.04.2023 (pondelok), 01.05.2023 (pondelok), 08.05.2023 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 15.07.2023– 31.08.2023
Štátne skúšky na bakalárskom/ magisterskom štúdiu

(I. stupeň/ II. stupeň ) D/EX – opravný termín

22.08.2023 – 25.08.2023

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka denného a 4. ročníka externého štúdia preukazujú ku dňu 10.06.2023 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2.  splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
  3. úhrada školného a všetkých poplatkov určených PEVŠ.

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2023/2024 môžu pokračovať v 4. roku denného a v 5. roku externého bakalárskeho stupňa štúdia (tzv. navýšenie štúdia).

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019