Fakulta informatiky

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul RNDr.

 

Fakulta informatiky PEVŠ je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr). Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 2/2014 o rigoróznom konaní.

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe 9.2.9. Aplikovaná informatika, resp. príbuznom študijnom programe, dekanovi fakulty.

 

Akceptovateľné príbuzné študijné odbory 

FI 9.2.9 Aplikovaná informatika 9.2.1  Informatika
9.2.6  Informačné systémy
9.2.5  Softvérové inžinierstvo
9.2.8  Umelá inteligencia
9.2.4  Počítačové inžinierstvo
9.2.7  Kybernetika
9.2.10 Hospodárska informatika

 

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe 9.2.9. Aplikovaná informatika, resp. príbuznom študijnom programe, dekanovi fakulty.
Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej rigoróznej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.
Rigorózne konanie sa začína:

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej rigoróznej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka!

 

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej uvedie:

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov témy rigoróznej práce.

Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • dodatok k diplomu,
 • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
 • projekt práce v rozsahu cca 1 – 3 strán,
 • životopis,
 • overená kópia rodného listu,
 • overená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka,
 • ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

 

Okrem osobných údajov uchádzača prihláška obsahuje informáciu o študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie (Príloha1).

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

 

Prihláška na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:
Dekanát Fakulty informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška