Fakulta informatiky

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul „RNDr.“.

Rigorózne konanie na fakulte Informatiky

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 ods. 9,10 a 11, § 62a ods. 1, 2, 3 a § 63 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore Informatika a po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr).

Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 2/2014 o rigoróznom konaní.

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Informatika, resp. príbuznom študijnom odbore, dekanovi fakulty.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky, ktorá sa podáva elektronicky.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať okrem osobných údajov nasledovné údaje

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov rigoróznej práce.

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • poučenie študenta o spracovaní osobných údajov
 • úradne osvedčená kópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 • absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 • úradne osvedčená overená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 • úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • životopis (podpísaný),
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
 • projekt rigoróznej práce v rozsahu cca 3 – 5 strán.

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas celého roka.
Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan fakulty vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan fakulty uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Prílohy k prihláške  na rigorózne konanie sa zasielajú na adresu:

Fakulta masmédií PEVŠ
Oddelenie vedy a výskumu
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o rigorózne konanie nás kontaktujte prosím priamo

Emailom: 

Mgr. Miriam Mistríková

miriam.mistrikova@paneurouni.com

 

Osobne (Tematínska 10): 

Pondelok: 9,00 – 13,00

č.d. 204

 

Telefonicky: 

Tel.: 02/6820 3639

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia

Tel: ++421 910 271 246

Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika

Tel: ++421 910 271 246

Kontaktný email

info@paneurouni.com

Podanie prihlášky Online prihláška