Fakulta informatiky

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul RNDr.

 

Fakulta informatiky PEVŠ je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr). Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 2/2014 o rigoróznom konaní.

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe 9.2.9. Aplikovaná informatika, resp. príbuznom študijnom programe, dekanovi fakulty.

 

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe 9.2.9. Aplikovaná informatika, resp. príbuznom študijnom programe, dekanovi fakulty.
Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.) predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.
Rigorózne konanie sa začína:

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka!

 

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej uvedie:

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov témy rigoróznej práce.

Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • dodatok k diplomu,
 • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
 • projekt práce v rozsahu cca 1 – 3 strán,
 • životopis,
 • overená kópia rodného listu,
 • overená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka,
 • ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

 

Okrem osobných údajov uchádzača prihláška obsahuje informáciu o študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie (Príloha1).

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

 

Prihláška na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:
Dekanát Fakulty informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška