Fakulta informatiky

Akademický senát

Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ

 

Predseda

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

 

Podpredseda za zamestnaneckú časť

Ing. Július Hlaváč, PhD.

 

Podpredseda za študentskú časť

Michal Drobný

 

Členovia senátu zamestnanecká časť

 

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

 

Tajomníčka

Mgr. Miriam Mistríková

 

Členovia  senátu študentská časť

Mgr. Marián Petrovský

Viktor Gašparík

Peter Bilka

Aleš Horváth

Adam Huščava

Ján Pastucha

 

Dokumenty AS FI PEVŠ

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 3/2021 23.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FI PEVŠ 2/2021 Voľba dekana – 25.5.2021

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 1/2021 3.3.2021

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 1/2020 – 6.5.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam AS FI PEVŠ 2/2020 – 23.09.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam AS FI PEVŠ 3/2020 – 01.10.2020

Zápisnica z doplňujúcich volieb AS FI PEVŠ 4/2020 – 27. – 28.10.2020

Zásady volieb do AS FI PEVŠ

Rokovací poriadok AS FI PEVŠ