Fakulta informatiky

Akademický senát

Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ

 

Predseda

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

 

Podpredseda za zamestnaneckú časť

Ing. Július Hlaváč, PhD.

 

Podpredseda za študentskú časť

Juraj Ukropec

 

Členovia senátu zamestnanecká časť

RNDr. Ján Lacko, PhD.

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

 

Tajomníčka

Mgr. Miriam Mistríková

 

Členovia  senátu študentská časť

Mgr. Marián Petrovský

Viktor Gašparík

Ing. Nikoleta Kocúrová

Peter Bilka

Aleš Horváth

Michal Drobný

Ján Pastucha

 

Dokumenty AS FI PEVŠ

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 1/2021 3.3.2021

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 1/2020 – 6.5.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam AS FI PEVŠ 2/2020 – 23.09.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam AS FI PEVŠ 3/2020 – 01.10.2020

Zápisnica z doplňujúcich volieb AS FI PEVŠ 4/2020 – 27. – 28.10.2020

Zásady volieb do AS FI PEVŠ

Rokovací poriadok AS FI PEVŠ