Fakulta informatiky

Akademický senát

Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ

 

Predseda

RNDr. Ján Lacko, PhD.

 

Podpredseda za zamestnaneckú časť

Ing. Július Hlaváč, PhD.

 

Podpredseda za študentskú časť

Juraj Ukropec

 

Členovia senátu zamestnanecká časť

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

 

Tajomníčka

Mgr. Miriam Mistríková

 

Členovia  senátu študentská časť

Richard Hasaj

Bc. Áron Mészáros

Mgr. Marián Petrovský

Bc. Matej Randík

Bc. David Varga

 

Dokumenty AS FI PEVŠ

Zápisnica zo zasadania AS FI PEVŠ 1/2020 – 6.5.2020

Zásady volieb do AS FI PEVŠ

Rokovací poriadok AS FI PEVŠ