Fakulta informatiky

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Informatika Aplikovaná informatika slovenský a anglický

Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0

Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality

Bez zamerania

externá
2 roky
Mgr.
Bratislava
Informatika Aplikovaná informatika slovenský a anglický

Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0

Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Láka ťa práca s modernými technológiami?

Chceš získať kvalitné vzdelanie v dlhodobo perspektívnom a atraktívnom odvetví aplikovanej informatiky?

Magisterské štúdium na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy

Získajte orientáciu v najnovších trendoch Aplikovanej informatiky! Kvalifikovaní odborníci a pedagógovia na Fakulte informatiky PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia. Magisterské štúdium dokonale nadväzuje na bakalársky stupeň štúdia informatiky na našej fakulte.

Mgr. štúdium aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika so špecializáciou na podnikovú informatiku sa zameriava na prípravu špecialistov schopných navrhovať a implementovať pokročilé technológie a systémy informačných technológií, prevádzkovať a riadiť informačné systémy rôznych typov ekonomických subjektov, vrátane inštitúcií verejnej správy. Súčasťou štúdia je zoznamovanie sa s najmodernejšími IT systémami používanými v súkromnom aj verejnom sektore. Absolvent sa nenaučí ich len používať, ale aj samostatne vyvíjať a spravovať. Samostatnou kapitolou je kybernetické zabezpečenie týchto systémov, ktorej sa venuje nemalá časť štúdia.

Predmety na Mgr. štúdiu informatiky

Predmety pokrývajú hlavne podnikové informačné systémy so zreteľom na multimediálne systémy a pokročilé internetové technológie, distribuované systémy, aplikovanú počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, pokročilé inteligentné systémy a objavovanie najnovších znalostí v aplikovanej informatike ako aj počítačovú bezpečnosť takýchto systémov. Štúdium prebieha v slovenskom aj anglickom jazyku a študent si môže vybrať jednu z troch špecializácii, ktoré sú Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0, Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Bezpečnosť informačných systémov, alebo jednoducho nastúpiť na štúdium bez zamerania. Práve tieto tri zamerania si v súčasnosti na seba ťahajú najviac pozornosti laickej aj odbornej verejnosti a v nasledujúcich rokoch si budú upevňovať pevné postavenie na trhu informačných technológií. Pracujte na neustálom zlepšovaní priemyselných systémov, zoznámte sa so zábavou a reklamou budúcnosti v podobe virtuálnej reality alebo sa zamerajte na ochranu týchto systémov a ich používateľov prostredníctvom bezpečnostných systémov.

Uplatnenie absolventov Mgr. štúdia informatiky

Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. Štúdium a preberané osnovy odzrkadľujú potreby neustále sa meniaceho sveta informačných technológií. Absolvent získa praktické zručnosti aj prostredníctvom odborných stáží a spolupráce s našimi partnermi, vďaka čomu neodíde domov len s diplomom a hlavou plnou teórie, no naopak sa dokáže okamžite uplatniť – často aj v spoločnostiach, v ktorých praxoval už počas štúdia. Absolvent je, samozrejme, pripravený aj na budovanie a rozvoj vlastného samostatného podnikania v odvetví informačných služieb, kybernetickej bezpečnosti a outsourcingu takýchto činností pre ďalšie subjekty.

Máte záujem o štúdium informatiky na Mgr. stupni na našej fakulte? Pošlite si elektronickú prihlášku rýchlo a bezpečne online.

 

Infolinka pre uchádzačov

Fakulta: Právo, Psychologie
 kontakt@paneurouni.com
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
 kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
 kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška