Fakulta informatiky

Školné a poplatky

Školné a poplatky pre Mgr. štúdium Fakulta IT

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Magisterské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2290 € 2290 €
Semester 1220 € 1220 €
Mesiac 259 € 259 €

 

Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 2190 €
Semester 1167 € 1167 €
Mesiac 248 € 248 €

 

Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20
Vystavenie nového preukazu – ISIC 30
Vystavenie nového preukazu – Preukaz PEVŠ 20
Predĺženie (prolongácia) preukazu ISIC 25
Predĺženie (prolongácia) preukazu PEVŠ bezplatne
Poplatok za duplikát preukazu ISIC 40
Poplatok za duplikát preukazu PEVŠ 30
Poplatok za vystavenie diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 170
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 170
Poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 170
Poplatok za platený opravný termín postupovej skúšky 65
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia potvrdeného študijným oddelením 20
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu študijným oddelením 20
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 200
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 20
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Uchádzačom o štúdium na PEVŠ, ktorí sa zapíšu na štúdium, alebo rigorózne konanie, bude následne priznaná zľava na školnom 250 €) 300
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov 75
Poplatok za promočný akt pre študentov PEVŠ 35
Poplatok za prvý riadny zápis na štúdium v akademickom roku bezplatne
Poplatok za zápis na štúdium po prerušení štúdia 100
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade prestupu z inej vysokej školy 200
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade nostrifikácie diplomu 200
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 400
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 400
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku pre študentov o zahraničia 800
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce pre študentov o zahraničia 800

Doplňujúce informácie

 • PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • Termíny splatnosti:
  – Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
  – Semestrálne platby – 15. Augusta a 15. Januára
  – Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený zmluvou o štúdiu
 • Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musí uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe zapísal.
 • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
 • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
 • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
 • Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
 • Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
 • Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
 • U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

 • požadovaná výška školného
 • variabilný symbol pre platbu
 • číslo príslušného bankového účtu

nájde:

 • študent – v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS – Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia),
 • uchádzač – po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”.