Fakulta informatiky

Aplikácie virtuálnej reality

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Aplikácie virtuálnej reality

Študent po absolvovaní predmetov spadajúcich do tohto zamerania získa komplexné znalosti v oblasti spracovania vizuálnych informácii vo forme aplikácii pre virtuálnu a rozšírenú realitu a spracovania a prípravy multimediálnych dát, schopnosť navrhovať aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu v oblasti herného priemyslu, simulácií ale aj v oblasti vizualizácie dát. Študent sa v rámci štúdia zoznámi s rozličnými SW nástrojmi ale aj HW zariadeniami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Po úspešnom absolvovaní bloku predmetov získa študent certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi zamerania sa môžu uplatniť ako analytici v oblasti vývoja počítačových hier a zábavného priemyslu, realizácii simulácii s podporou virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj v oblastiach spracovania multimediálnych informácii a vývoja webových aplikácii. Vďaka poznatkom z oblastí počítačovej grafiky a virtuálnej a rozšírenej reality sa uplatnia aj ako kreatívny vývojári v digitálnych agentúrach, či v oblastiach spracovania vizuálnych informácii v strojárstve, architektúre, cestovnom ruchu alebo v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva.