Fakulta informatiky

Priemysel 4.0 a Big Data

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Big Data a Priemysel 4.0

Študent získa informácie o 4. priemyselnej revolúcii a komplexné znalosti o metódach dolovania dát (data mining) a ich následného využitia v prostredí rozsiahlych dátových skladov (Big Data), generovaných v oblasti priemyslu na zvýšenie konkurencieschopnosti podniku. Štúdium sa zameriava na nové nástroje priemyslu umožňujúce migrovať výrobné pozície do sektora služieb, založené na internete vecí a cloud computingu. Študent sa oboznámi s nástrojmi Business Intelligence a analýzou procesného riadenia podniku. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Data mining nachádza široké uplatnenie v oblastiach s veľkým množstvom dát, od bankovníctva, obchodu až po Business Intelligence. Absolvent bude schopný zvládnuť celý proces od prípravy dát cez modelovanie až po analytické hodnotenie a následnú aplikáciu do procesov. Zvláda robiť predikcie i deskripcie. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.