Executive LL.M.

Executive LL.M.

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pre advokátsku komoru. 

LLM, Executive LL.M.

NAŠE ŠTÚDIUM ZAHRNUJE

ČO JE LL.M. ŠTÚDIUM?

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.

KOMU JE LL.M. URČENÉ?

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, advokátom ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj štúdium vytvorene na mieru pre uzatvorené firemné skupiny.

V ČOM JE LL.M. INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM PRÁVA?

Oproti klasickému štúdiu práva sa u LL.M. štúdia predpokladá, že študent je v praxi už etablovaný v oblasti práva, má dostatočný teoretický základ ako absolvent minimálne bakalárskeho stupňa štúdia, prípadne sa zúčastňuje samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu. Uchádzači bez právneho vzdelania môžu byť prijatý na štúdium po individuálnom posúdení praxe.

AKO PREBIEHA VÝUČBA?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultáci e a prípravu písomných projektov. 

MODULY VÝUČBY

 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich.

Začiatok október 2024

Sobota Nedeľa Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota
12.10.2024
13.10.2024
16.11.2024
14.12.2024
18.01.2025
22.02.2025
22.03.2025
26.04.2025
24.05.2025

TÍM LEKTOROV

PÍSOMNÉ PROKEJTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

 Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.

REFERENCIE

Absolvovanie študijného programu Master of Laws (LL.M.) na Fakulte práva PEVŠ splnilo moje očakávania a osobne ho považujem za prínos. Organizácia štúdia nijako nenarušila moje pracovné povinnosti, naopak umožnila mi vhodne skĺbiť riešenie aktuálnych pracovných prípadov v rámci písomných projektov v jednotlivých študijných moduloch a v záverečnej práci. Z hľadiska mojich reálnych potrieb za najpodstatnejší prínos štúdia považujem prehodnotenie a zefektívnenie svojho písomného prejavu. Výsledkom konzultácií s lektormi, spracovaní jednotlivých písomných projektov a analýz spätnej väzby od oponentov je zvýšenie schopnosti efektívne formulovať a argumentačne podporiť všetky písomné podania v mojej advokátskej praxi. Príjemná atmosféra spolupráce v študijnej skupine a nadviazanie nových, obohacujúcich kontaktov boli ďalším, nezanedbateľným bonusom.
LLM, Executive LL.M.
JUDr. MARTIN DIANIŠKA, LL.M.
Studium LL.M. na PEVŠ mi dalo všeobecný prehlaď a pomohlo mi ľahšie sa orientovať v platných právnych predpisoch. Potešil ma profesionálny prístup a dostupnosť prednášajúcich odborníkov z praxe, ktorí veľmi dobre vedeli vysvetliť teóriu na konkrétnych prípadoch. Očakávala som, že po ukončení štúdia budem schopná prepojiť teóriu s praxou, a to sa mi aj potvrdilo a dnes môžem využívať nadobudnuté vedomosti a kontakty na dosiahnutie mojich cieľov. Získala som väčšiu istotu pri príprave zmluvných podkladov, vyhľadávaní informácii a riešení problémov, čo je nevyhnutnou súčasťou mojej prace.
LLM, Executive LL.M.
Zuzana Bondová, MBA, LL.M.
„Čím viac viete, tým viac viete, že neviete.“ — Aristoteles Štúdium LL.M. som si zvolil najmä pre referencie počas štúdia MBA, ktoré boli spojené s inšpiráciou k osobnému rastu a aktualizácií vedomostí v odbore. Prečo som sa rozhodol študovať LL.M. a očakávania po absolvovaní štúdia? Som členom štatutárnych orgánov v ČR a SR, každodenná činnosť manažéra a osobná zainteresovanosť bola motorom k prieniku do právnych princípov. Assignmenty som koncipoval pre potreby mojich pracovných úloh a požiadaviek. Záverečná práca bola zameraná na konkrétnu situáciu v súlade s mojimi pracovnými úlohami. Výstupné dokumenty sú cenným príspevkom pre profesiu i stakeholderov. Lektori jednotlivých modulov používali reálne príklady z odborného života, nezištne zdieľali svoje informačné kanály a skúsenosti. Štúdium bolo podporené aktívnym koučingom osobného lektora, kde mohli byť prediskutované aj citlivé pracovne témy. Prierez štúdia pokryl očakávania na prepojenie teórie s praxou. Teraz som si istejší v komunikácii s našimi právnymi zástupcami i v privátnych tematických diskusiách.
LLM, Executive LL.M.
Ing. Štefan Baláž, MBA, LL.M.
Štúdium LL.M. pre študentov neprávnikov rozšíri ich kvalifikáciu a doterajšiu prax o nový „profesijný rozmer“, pozdvihne ich kvalitu vzdelania na vyššiu úroveň a aj uplatniteľnosť na trhu práce. Absolvent štúdia LL.M.. neprávnik, je veľmi dobre uplatniteľný v projektovom riadení. Prípravou písomných prác a záverečnej práce získava zručnosti neoceniteľné v projektovom riadení, dokáže analyzovať a rozlišovať medzi prioritami. Získaným profesijným nadhľadom (spojením niekoľkých špecializácií) dokáže napomôcť k urýchleniu riešenia právnych, ekonomických a technických otázok projektu. Manažér sa dokáže orientovať medzi prístupom obchodníka, technického špecialistu, ekonóma i právnika, získa schopnosť včas odhaliť právny problém, správne ho zadefinovať a efektívne ho riešiť. Absolvent štúdia LL.M. neprávnik získa väčšiu „autonómiu“ alebo nezávislosť pri riešení úloh, zadaní a tém, ktoré majú aj „právny rozmer“. Je operatívnejší a dokáže byť dobrým odborným partnerom pre právnikov pri finalizácii zadaní (vie pochopiť rôzne pohľady na problém).
LLM, Executive LL.M.
Ing. Helena Karkušová, LL.M.
LL.M. štúdium mi prinieslo niekoľko výhod v osobnom, ako aj profesionálnom živote. Kombinácia odborného IT vzdelania a praktických právnych vedomostí mi otvorili nové dvere. Dopyt po odborníkoch, ktorí dokážu zosúladiť softvérový projekt s platnou legislatívou a zároveň určiť ako tento súlad dosiahnuť priamo pri vývoji riešenia, je veľký. Znalosti získané pri štúdiu mi pomáhajú riešiť sporné situácie. Pri komunikácii so zákazníkom som si istý, ktoré informácie sú interné a ktoré môžem bez obáv zdieľať. Pri výške rozličných pokút sa zamestnanie niekoho, kto má prierez vedomostí z práva a informatiky jednoznačne vyplatí viac. Prípadne viem reagovať a informovať nadriadených, ak by spoločnosti hrozil postih z dôvodu nedodržania kontraktu so zákazníkom alebo porušenia zákona.
LLM, Executive LL.M.
Peter Uhrecký, LL.M.
Študijní program LL.M bol z môjho pohľadu prebehol nad rámec mojich očakávaní. Napriek tomu, že nedisponujem vysokoškolským vzdelaním z oblasti práva, mal som možnosť nadobudnúť také užitočné znalosti, ktoré mi budú nápomocné nielen v medicínskom profesionálnom živote, ale aj v bežnom podnikateľskom živote. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť profesionalitu prednášajúcich, ktorí svojim dôkladným a dobre zrozumiteľným výkladom dokázali vysvetliť komplexné problematiky aj takým "právnicky laickým" študentom v oblasti práva akým som ja. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať garantke študijnému programu, pani JUDr. Navrátilovej. S podobným profesionálnym, avšak popritom veľmi príjemným, ľudským prístupom som sa počas mojich štúdii doteraz nestretol. Veľká vďaka a určite budem vrelo odporúčať tento študijný program aj mojim "právnicky laickým" priateľom.
LLM, Executive LL.M.
MUDr. Tibor Varga, PhD., LL.M.

CENA ŠTÚDIA

10 splátok

509 / Mesiac
 • Elektornická prihláška bez poplatku

Dve splátky

2399
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Jedna splátka

4499
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.

POSTUP PODANIA PRIHLÁŠKY

 • Založte si e-prihlášku do 31.5.2024
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M. program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 • Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 • Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

KONATKT PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

LLM, Executive LL.M.

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

KONTAKNTNÝ FORMULÁR

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR 


  ADRESA KDE VÝUČBA PREBIEHA