Online Executive LL.M.

Online Executive LL.M.

Aktuálne otvárame prezenčný program od októbra 2024. Online program neotvárame! Viac informácii o prezenčnom programe v odkaze Executive LL.M. Bratislava. 

V rámci prezenčného štúdia je možné požiadať o individuálny študijný plán. Individuálny študijný plán umožňuje študovať na diaľku bez akejkoľvek návštevy školy.

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pre advokátsku komoru. 

100% živé online prednášky


Online Executive LL.M. realizujeme formou živých online prednášok. Živé online prednášky realizujeme rovnako ako prezenčné štúdium. Študenti sledujú online prednášku z pohodlia domova cez internet.

, Online Executive LL.M.

NAŠE ŠTÚDIUM OBSAHUJE:

ČO JE LL.M. ŠTÚDIUM?

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.

KOMU JE LL.M. URČENÉ?

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, advokátom ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. 

V ČOM JE LL.M. INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM PRÁVA?

Oproti klasickému štúdiu práva sa u LL.M. štúdia predpokladá, že študent je v praxi už etablovaný v oblasti práva, má dostatočný teoretický základ ako absolvent minimálne bakalárskeho stupňa štúdia, prípadne sa zúčastňuje samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študentov. 

AKO PREBIEHA VÝUČBA?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka. Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne pomocou Microsoft Teams.  Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov. Online LL.M., program prebieha 100% online bez ohľadu na pandemickú situáciu. 

MODULY VÝUČBY

 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Začiatok na vyžiadanie

Aktuálne otvárame prezenčný program v októbri 2023.

TÍM LEKTOROV

PÍSOMNÉ PROJEKTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Kvalité štúdium na Vysokej škole

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

Bez prijímacích skúšok. Náklady prijímacieho konania sú súčasťou školného.

Absolvovanie študijného programu Master of Laws (LL.M.) na Fakulte práva PEVŠ splnilo moje očakávania a osobne ho považujem za prínos. Organizácia štúdia nijako nenarušila moje pracovné povinnosti, naopak umožnila mi vhodne skĺbiť riešenie aktuálnych pracovných prípadov v rámci písomných projektov v jednotlivých študijných moduloch a v záverečnej práci. Z hľadiska mojich reálnych potrieb za najpodstatnejší prínos štúdia považujem prehodnotenie a zefektívnenie svojho písomného prejavu. Výsledkom konzultácií s lektormi, spracovaní jednotlivých písomných projektov a analýz spätnej väzby od oponentov je zvýšenie schopnosti efektívne formulovať a argumentačne podporiť všetky písomné podania v mojej advokátskej praxi. Príjemná atmosféra spolupráce v študijnej skupine a nadviazanie nových, obohacujúcich kontaktov boli ďalším, nezanedbateľným bonusom.
, Online Executive LL.M.
JUDr. MARTIN DIANIŠKA, LL.M.
Studium LL.M. na PEVŠ mi dalo všeobecný prehlaď a pomohlo mi ľahšie sa orientovať v platných právnych predpisoch. Potešil ma profesionálny prístup a dostupnosť prednášajúcich odborníkov z praxe, ktorí veľmi dobre vedeli vysvetliť teóriu na konkrétnych prípadoch. Očakávala som, že po ukončení štúdia budem schopná prepojiť teóriu s praxou, a to sa mi aj potvrdilo a dnes môžem využívať nadobudnuté vedomosti a kontakty na dosiahnutie mojich cieľov. Získala som väčšiu istotu pri príprave zmluvných podkladov, vyhľadávaní informácii a riešení problémov, čo je nevyhnutnou súčasťou mojej prace.
, Online Executive LL.M.
Zuzana Bondová, MBA, LL.M.

CENA ŠTÚDIA

10 splátok

499 / 10 splátok
 • Elektronická prihláška bez poplatku

2 platby

2349 / 2 platby
 • Elektronická prihláška bez poplatku

1 platba

4399 / 1 platba
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.POSTUP PODANIA PRIHLÁŠKY

 1. Založte si e-prihlášku v odkaze E-Prihláška na program LL.M.
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M. program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

KONTAKT

, Online Executive LL.M.

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail:roman.hruska@paneurouni.com 

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky. Získať zľavu je možné výhradne pre MBA a LL.M. programy. Nevzťahuje sa na formálne vzdelávanie ani na rigorózne konanie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR