Akademická knižnica

Dokumenty

Štatút Akademickej knižnice PEVŠ

Smernica rektora č. 3/2015 – Knižničný a výpožičný poriadok

Príloha č.1 – Cenník poplatkov za služby v AK PEVŠ

Organizačný a prevádzkový poriadok AK PEVŠ