Akademická knižnica

Elektronické informačné zdroje

Aktuálne informácie

Do pozornosti mladých vedeckých a výskumných pracovníkov (ale nielen ich) odporúčame novú informačnú príručku (učebnicu) Sprievodca svetom vedeckého publikovania.

Pripravili ju autorky Jitka Dobbersteinová, Simona Hudecová a Zuzana Stožická a vydalo Centrum VTI SR v Bratislave. Plný text je voľne prístupný tu:

https://zenodo.org/record/3236329#.XPoXjYZ7m71

Prečítajte si voľne dostupné E-zdroje z oblasti práva, verejnej správy, policajných a forenzných vied. Odkaz na články je k dispozícií na https://www.aib.sk/podpora/nastroje/1761-e-zdroje-pravo-verejna-sprava-policajne-a-forenzne-vedy/

Licencované databázy

Beck-online Premium

informačný systém sprístupňuje právne predpisy, judikatúru, predpisy miestnych samospráv ČR, vestníky a spravodaje, právnícky slovník, archívy periodík, komentáre a monografie nakladateľstva C.H. Beck a literatúru iných vydavateľov (najmä z odborov občianske právo, justičné a procesné právo, obchodné právo, pracovné a sociálne právo, súťažné právo a právo duševného vlastníctva, trestné právo, ústavné a správne právo), a to buď v plných textoch, alebo formou anotácií.

Prístup do databázy Beck-online prostredníctvom UIS: Po prihlásení do UIS v sekcii “Externé odkazy”.  , Elektronické informačné zdroje

—————————————————————-

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR – ponuka elektronických zdrojov

Registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR

Vedecká knižnica CVTI SR poskytuje bezplatnú online registráciu pre svojich používateľov. Online registrácia do CVTI SR aj s postupom je dostupná na: https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/. Prehľadný katalóg databáz, v ktorom sú uvedené aj podrobné popisy: https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/.

Registrácia i predĺženie registrácie na vzdialený prístup platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie v báze používateľov CVTI SR.

Pre predĺženie registrácie stačí zaslať email na kniznica@cvtisr.sk

—————————————————————-

SlovLex

právny a informačný portál sprostredkujúci Elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky, nástroje k tvorbe právnych predpisov, právo EÚ a  judikáty.

Individuálna registrácia

Voľne prístupné databázy

Multiodborové / všeobecné
Europeana – obsahuje kultúrne zbierky Európy a odkazuje na 2 milióny digitálnych položiek.
Google books – vyhľadávajte v najnovšom indexe kníh zo sveta. Nájdite milióny úžasných kníh a zobrazte si ich ukážku alebo si ich bezplatne prečítajte.
Project Gutenberg – najstarší projekt (1971) ponúkajúcim voľne prístupné e-knihy na internete, na ktorom sa podieľajú stovky dobrovoľníkov. Katalóg obsahuje vyše 18 000 publikácií, na ktoré sa nevzťahuje copyright v USA (v iných krajinách treba dodržiavať platné autorské práva). Ide predovšetkým o beletriu v anglickom jazyku, ale i o odborné knihy z prírodných, humanitných a spoločenských vied.
Project Gutenberg Europe – je nasledovníkom filozofie projektov Gutenberg, zameraný primárne na digitalizáciu európskej kultúry s ohľadom na európske autorské práva.
The Open Library – stránku vytvoril Internet Archive, aby demonštroval možnosti online prezentácie kníh. Víziou je vytvorenie voľného prístupu k dôležitým kolekciám kníh z celého sveta.

Špecializované

Cross Currents: a yearbook of Central European Culture – Ročenka zachytávajúca stredoeurópsku civilizáciu, históriu, literatúru a politiku vychádzala v rokoch 1982-1993. Nájdete tu vybrané diela autorov ako Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Václav Havel, Milan Kundera, Eugene Ionesco, Karel Hynek Mácha atď. Texty sú v anglickom jazyku.
Czech and Slovak Literature Resources – na stránke Jamesa Naughtona nájdete okrem textov literárnych diel aj linky na rôzne zdroje týkajúce sa Českej a Slovenskej republiky (ang, čes, slo).
Česká čítanka – projekt sprístupňuje plné texty diel českých autorov.
Klasici – online internetová knižnica digitálnych diel v slovenskom jazyku.
Liberální institut – voľne prístupné knihy a texty autorov Liberálneho inštitútu.
Zlatý fond Denníka Sme – digitalizovaná zbierka diel klasikov slovenskej literatúry. Projekt sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo aštylisticky najmodernejšie spracovania kníh. Zriedkavo digitalizuje najstaršie vydania. Projekt sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo a štylisticky najmodernejšie spracovania kníh. Zriedkavo digitalizuje najstaršie vydania.

Odporúčané knižnice

Webové služby a katalógy národných knižníc

Slovenská národná knižnica
Súborný katalóg periodík SR
Národní knihovna Praha
Súborný katalóg ČR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Webové služby a katalógy odporúčaných knižníc

Univerzitná knižnica v Bratislave
Súborný katalóg Akademickej knižnice Univerzity Komenského
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Prahe

Masarykova univerzita v Brne
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity

Zbierky knižničných webových služieb a katalógov

Centrálny register záverečných prác – online katalóg záverečných a kvalifikačných prác od 01.09.2011.
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – cieľom registra je komplexná automatizovaná evidencia publikačnej činnosti, vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť, poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR
Library and e-Resources of the European Commision – užitočné internetové zdroje vybraných knižníc z Európskej komisie.
JIB – Jednotná informačná brána – portál pre české a zahraničné zdroje (katalógy knižníc, súborné katalógy, plnotextové databázy).
LIBWEB – metainformačný systém o knižniciach prístupných na internete.
Scientia.sk – vyhľadávací portál pre vedu a výskum. Vyše 100 e-zdrojov odbornej a vedeckej literatúry, prepojenie na plné texty podľa nastavenia práva prístupu, odkazy na súvisiace články, personalizácia vybraných funkcií.
Slovenská knižnica – portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G, spravovaný Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
SlovLex – právny a informačný portál sprostredkujúci Elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky, nástroje k tvorbe právnych predpisov, právo EÚ a  judikáty.
The European Library – Európska knižnica prístup k zdrojom 48 národných knižníc v Európe v 35 jazykoch. Vyhľadané zdroje sú prístupné ako bibliografické záznamy, ale aj aj v podobe digitálnych zbierok (knihy, plagáty, mapy, zvukové nahrávky, video, atď.).