Akademická knižnica

Služby

AK PEVŠ poskytuje registrovaným používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby (ďalej len služby):

Základné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice, predlžovanie výpožičiek, ústne faktografické a bibliografické informácie, služba Spýtajte sa knižnice (FAQ), konzultačné a poradenské služby.

Základné služby sú poskytované bezplatne.

Špeciálne služby sú písomné bibliografické informácie (metódy citovania), medziknižničné výpožičné služby (ďalej len MVS), medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (ďalej len MMVS), rezervácie dokumentov (pedagóg môže rezervovať dokument knižnice prednostne pre študentov predmetu, ktorý vyučuje, resp. požiadať o rezerváciu a sprístupnenie vlastného dokumentu prezenčnou formou na dohodnutú dobu), prístup k vonkajším informačným zdrojom, evidencia publikačnej činnosti a spracovanie zoznamov, zostavovanie bibliografií, poskytovanie kópií z knižničných dokumentov (reprografické služby), propagačné služby a pod.

Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu (pozri cenník). Rozsah ich poskytovania je podmienený prevádzkovo-personálnym zabezpečením AK a jej pracovísk.

 

Akademická knižnica PEVŠ poskytuje svoje služby na pracoviskách:

Bratislava, Ružinov – Tomášikova 20, prízemie

Bratislava, Petržalka – Tematínska 10, suterén

 

Knižnično-informačné služby

Metodická pomoc pri využívaní online katalógov a databáz.

Informácie o nových dokumentoch, službách.

Výpožičky knižničných dokumentov :

– v priestoroch knižnice

– mimo priestorov knižnice

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS).

Prístup na internet, intranet, wi-fi zónu poskytuje v súlade s prevádzkovým poriadkom siete PEVŠ.

Samoobslužné reprografické služby (kopírovanie a tlač z PC):

– poskytuje prednostne z knižničných dokumentov AK v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

– služba je hradená v zmysle platného cenníka

Informačná výchova – odborné podujatia, prednášky, školenia, prezentácie zamerané na využívanie knižničných fondov, katalógov a služieb, výstavy.

 

Bibliograficko-informačné služby

Konzultantské služby pri rešeršiach a bibliograficko-informačné služby z informačných zdrojov a z domácich a zahraničných databáz v súlade s licenčnými dohodami.

Používateľ rešeršuje samostatne v informačných zdrojoch AK PEVŠ (súpisy dokumentov podľa zadaných požiadaviek si vyhotovuje samoobslužne). Má právo využívať technické vybavenie a prostriedky AK PEVŠ v súlade s licenčnými dohodami.

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov PEVŠ.

Pracoviská AK PEVŠ evidujú publikačnú činnosť a zabezpečujú spracovanie štandardných zoznamov:

Spracovanie publikačnej činnosti zabezpečuje AK PEVŠ najmä pre vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov PEVŠ na základe podkladov autorov. Pre iné osoby sa publikačná činnosť spracúva len v prípade habilitačného a inauguračného konania na fakulte PEVŠ.

Spracovanie štandardných zoznamov je bezplatné.

Medzi štandardné zoznamy patrí zoznam publikačnej činnosti (výstup – v rozsahu možností, ktoré poskytuje Knižnično-informačný systém):

 1. a) na meno autora:
 • celá publikačná činnosť
 • publikačná činnosť za určité časové obdobie
 • zoznam prác, ktoré boli citované v roku/rokoch
 • zoznam vybraných kategórií publikačnej činnosti autora
 1. b) na pracovisko:
 • publikačná činnosť fakulty za rok
 • publikačná činnosť pracoviska za rok/roky
 • publikačná činnosť prác pracoviska, ktoré boli citované v roku/rokoch
 • publikačná činnosť prác pracoviska, ktoré boli citované v roku /rokoch – len s ohlasmi z týchto rokov
 1. c) iné zoznamy definované rektorom PEVŠ

Bibliografická registrácia záverečných a kvalifikačných prác.

Budovanie elektronického archívu záverečných a kvalifikačných prác a publikačnej činnosti PEVŠ.