Vedecké časopisy

Global Media Journal

O Global Media Journal

, Global Media Journal

Prvé číslo Global Media Journal, ktorého cieľom je skúmať̌ svet komunikácie, vyšlo online na jeseň̌ 2002. Odvtedy sa táto publikácia etablovala ako akademický žurnál pre študentov, učiteľov, výskumníkov a inštitúcie na medzinárodnej úrovni v odbore komunikácie a mediálnych štúdií. Slovenské vydanie je v tlačenom aj online vydaní a je posudzované recenzentmi.
Global Media Journal publikuje práce, ktoré analyzujú existujúce mediálne štruktúry a prax v otázkach ako mediálna koncentrácia, globalizácia mediálnych žánrov, globálne médiá a konzumentská masová kultúra, úloha médií v demokratickej spoločnosti a spravodlivosti, propaganda, vnímanie a sledovanie médií, kultúra, komercializácia, správy, žurnalistika, nové mediálne technológie, mediálna regulácia, regionálne médiá, alternatívne médiá, reklama, marketingová komunikácia, politická komunikácia a kampane, žurnalistika, správy a samozrejme mnohé iné otázky súčasného sveta médií.

Global Media Journal má sieť̌ nezávislých vydaní, celkovo 19: africké, americké, arabské (online a tlač̌), austrálske, brazílske, kanadské (po anglicky a po francúzsky), čínske (online aj tlač̌), nemecké, indické, malajzijské, stredomorské, mexické, pakistanské, perzské, poľské, portugalské, ruské, slovenské a turecké.

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

Vydáva Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v spolupráci so Združením vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava.

Časopis je indexovaný v Directory of Open Access Journals.

Aktuálne číslo Global Media Journal nájdete tu: Global Media Journal, máj 2018

About Global Media Journal

The first issue of Global Media Journal, devoted to exploring the world of communication, was launched online in fall of 2002. Since then, this global publication has steadily and firmly established itself as a journal to address diverse interests of students, teachers, scholars, researchers, and institutions, in the field communications and media studies.

Global Media Journal publishes works that assess existing media structures and practices, such as media concentration (global and regional), globalization of media genres, global media, consumer culture, the role of media in democratic governance and justice, propaganda, media reception and cultural practice, commercialization of news, new media technologies, media regulations, regional media, alternative media, advertising, marketing communications, political communications and campaigns, journalism, news other timely issues from the world of media.

Global Media Journal has established a remarkable network of independent editions, 19 altogether: African, American, Arabian (in print and online), Australian, Brazilian, Canadian (in English and French), Chinese (in print and online), German, Indian, Malaysian, Mediterranean, Mexican, Pakistan, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak and Turkish.

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

Published by the Faculty of Media, Pan-European University in Bratislava in co-operation with the Association of Newspaper Publishers in Slovakia, Bratislava.

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals.

Redakčná rada

Šéfredaktor:

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

 

Redakcia:
anglické texty: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

slovenské texty: Mgr. Katarína Holetzová

 

REDAKČNO-VEDECKÁ RADA/EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD

 • Dr. Branislav Ondrášik, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Péter Bajomi-Lázár, Department of Politics and International Relations, University of Oxford, United Kingdom
 • Professor Sue Carter, College of Communication Arts and Sciences, Michigan State University, East Lansing, US
 • Professor Owen V. Johnson, School of Journalism, Indiana University, Bloomington, US
 • Professor Will Norton, Meek School of Journalism, University of Mississippi, Oxford, US
 • Dr. Etienne Augé, School of History, Culture and Communication, Erasmus Rotterdam University, The Netherlands
 • Dr. Michal Glowacki, Faculty of Journalism and Political Science, Warsaw University, Poland
 • Professor Andrei Richter, OSCE and Faculty of Journalism, Moscow State University, Russia
 • PhDr. Pavol Múdry, International Press Institute
 • Docent Miroslav Zelinský, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Department of Mass Media and Advertising, University of Constantine Philosopher in Nitra, Slovakia
 • Professor Andrej Tušer, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Professor Jaroslav Světlík, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Department of Mass Media and Advertising, University of Constantine Philosopher in Nitra, Slovakia
 • Professor Dagmar Inštitorisová, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Mária Macková, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Docent Zora Hudíkova, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Docent Ludovít Hajduk, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Ivan Sečík, Ministerstvo kultúry SR/Ministry of Culture of the Slovak Republic
 • Professor Peter Linnert, Goethe Uni, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Andrej Findor, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava/Faculty of Social and economic Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Mgr. Lukáš Diko, Vedúci spravodajstva, Rozhlas a televízia Slovenska a Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/News Director, Radio and Television Slovakia and Department of Journalism, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Ing. Tatiana Repková, independent media consultant, founder Media Managers Club

Founder & Managing Editor(Zakladajúci a medzinárodný redaktor):

 • Dr. Yahya R. Kamalipour, Purdue University Calumet, Hammond, US

Pokyny pre autorov

SUBMISSION GUIDELINES FOR AUTHORS

All scholarly articles should adhere to the following submission guidelines:

 1. Articles and essays must follow the referencing manual ISO 690 with the in text citations (not footnotes). See the template for the required formal guidelines.
 2. Although there is no absolute limit on length, submitted papers should be confined to approximately 7000 words.
 3. Authors are expected to carefully proofread their work before submission.
 4. Articles that do not conform to the stated submission guideline will be returned to author/s for revisions.
 5. Authors are responsible for obtaining any necessary permission from copyright holders for reproducing previously published material, including charts, graphs, photos, tables, etc.
 6. Manuscripts must be submitted to the Editor electronically via email (globalmediajournal@paneurouni.com) in Microsoft Word.
 7. Scholarly articles will go through a blind peer review process prior to publication. In case that the submitted article needs any revisions to be done, it will be send back to the author to make corrections according to comments of the reviewer.
 8. Authors should not submit their articles to more than one edition of GMJ simultaneously.
 9. Please respect the deadline for the submission of the paper. There is no guarantee that the paper will be published if it will not be send within the deadline.

Kontakty

Publisher

Рan-European University
Tomasikova 20
SK-821 02 Bratislava
Slovakia

Address of the Editorial Office:

Pan-European University
Redakcia časopisu Global Media Journal
Nevädzová 5
821 01 Bratislava Slovakia
Phone: +421 2 4828 7614
E-mail: globalmediajournal@paneurouni.com

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals.

Current edition of Global Media Journal for download: Global Media Journal, máj 2018

Archív