Vedecké časopisy

Global Media Journal

O Global Media Journal

, Global Media Journal

Prvé číslo medzinárodného magazínu Global Media Journal vyšlo online na jeseň 2002. Odvtedy sa táto publikácia etablovala ako akademický žurnál pre študentov, učiteľov, výskumníkov a inštitúcie na medzinárodnej úrovni v odbore komunikácie a mediálnych štúdií.

Global Media Journal publikuje práce, ktoré analyzujú existujúce mediálne štruktúry a prax v otázkach ako mediálna koncentrácia, globalizácia mediálnych žánrov, globálne médiá a konzumentská masová kultúra, úloha médií v demokratickej spoločnosti a spravodlivosti a samozrejme mnohé iné otázky súčasného sveta médií.

Global Media Journal má sieť nezávislých vydaní, vo viacerých jazykoch.

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy sa podieľala na vydávaní Global Media Journal v rokoch 2011 – 2016 a následne v rokoch 2017 – 2018.

V rokoch 2019 a 2020 bolo vydávanie prerušené, ale na obnovení činnosti časopisu sa pracuje sa pracuje.

Časopis je indexovaný v Directory of Open Access Journals.

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

Vydáva Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v spolupráci so Združením vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava.

Časopis je indexovaný v Directory of Open Access Journals.

 

About Global Media Journal

The first issue of the International Media Journal was published online in the autumn of 2002. Since then, the publication has established itself as an academic journal for students, teachers, researchers and institutions at the international level in the field of communication and media studies.

The Global Media Journal publishes papers that analyze existing media structures and practices on issues such as media concentration, globalization of media genres, global media and consumer mass culture, the role of the media in a democratic society and justice, and of course many other issues in today’s media world.

The Global Media Journal has a network of independent editions, in several languages.

The Faculty of Mass Media of the Pan-European University participated in the publication of the Global Media Journal in the years 2011 – 2016 and subsequently in the years 2017 – 2018.

In 2019 and 2020, publishing was interrupted, but work is underway to resume the magazine’s activities.

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals.

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

Published by the Faculty of Media, Pan-European University in Bratislava in co-operation with the Association of Newspaper Publishers in Slovakia, Bratislava.

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals.

Redakčná rada

Šéfredaktor:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Redakcia:
anglické texty: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
slovenské texty: Mgr. Katarína Holetzová, PhD.

 

Kontakty

Publisher

Рan-European University
Tomasikova 20
SK-821 02 Bratislava
Slovakia

Address of the Editorial Office:

Pan-European University
Redakcia časopisu Global Media Journal
Tematínska 10
851 05 Bratislava Slovakia
Phone: +421 2 4828 7614
E-mail: globalmediajournal@paneurouni.com

ISSN 1339-0767 (print)
ISSN 1339-5246 (online)

The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals.

Archív