Vedecké časopisy

Ekonómia a podnikanie

O časopise

, Ekonómia a podnikanie

Ekonómia a podnikanie je vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, ktorý je zameraný predovšetkým na aktuálne otázky ekonomickej vedy a manažmentu. Časopis vychádza od roku 2007, pričom v súčasnosti publikujeme dve čísla ročne.

Hlavnou súčasťou časopisu sú vedecké štúdie a odborné články, ktoré podliehajú procesu anonymného posudzovania recenzentmi a následného schvaľovania v redakčnej rade. V časopise tiež uverejňujeme správy z konferencií, vedeckých podujatí, významných spoločenských akcií v oblasti ekonómie a manažmentu a tiež aj recenzie na nové publikácie z daného vedného odboru.

Vedecký časopis je tematicky zameraný na otázky ekonomickej vedy a manažmentu. Uverejňujeme príspevky z oboch oblastí, kľúčovým je pritom najmä aktuálnosť a originalita spracovanej témy. Dbáme na zásadu originálnosti a výlučnosti, tzn. príspevky nesmú byť publikované v iných periodikách a musia byť aktuálne. Nosný jazykom časopisu je slovenský a český jazyk, ale publikujeme príspevky aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Časopis je určený nielen akademickej obci (vrátane doktorandov), ale aj autorom z podnikateľskej praxe.

Evidenčné číslo časopisu: EV 3538/09

ISSN: 1337-4990

Redakčná rada

Predsedníčka redakčnej rady:

Kajetána Hontyová

Členovia redakčnej rady:

Peter Linnert

Stefan Bojnec

Tomáš Dudáš

Natalja Lace

Flavio Pressacco

Juraj Sipko

Iveta Šimberová

Eduard Urban

Květa Kubátová

Soňa Supeková

Pokyny pre autorov

— Základné informácie:

 • príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej podobe vo formáte doc, resp. rtf osobne na referáte vedy a výskumu FEP alebo na mailovej adrese barbora.illesova@paneurouni.com alebo tomas.dudas@paneurouni.com,
 • text článku písať ako hladký text bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania,
 • v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (napr. kurzíva, tučný text),
 • vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane, pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať všeobecné zásady (STN ISO 690. Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra),
 • za originalitu, odbornú stránku a formálnu stránku zodpovedá autor príspevku,
 • v časopise nie je možné publikovať príspevok, ktorý už bol uverejnený v inej publikácii,
 • redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho ktorého čísla a rubriky,
 • redakcia si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.

— Odporúčaná štruktúra príspevku:

 • meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov, v prípade dvoch či viacerých autorov oddeliť mená čiarkou,
 • názov príspevku (mal by byť krátky a výstižný),
 • názov príspevku v anglickom jazyku,
 • anotácia príspevku v slovenskom a anglickom jazyku,
 • kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z príspevku (5 – 10),
 • kľúčové slová (Key words) v anglickom jazyku (5 – 10),
 • text príspevku,
 • použitá literatúra,
 • kontaktné údaje na autora.

Informácie o vydavateľovi

Jednou zo základných činností Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je vedeckovýskumná činnosť, základný aj aplikovaný výskum v oblasti ekonómie a manažmentu Práve časopis Ekonómia a podnikanie je jedným z nosičov výskumnej činnosti Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, ale aj našich kolegov z partnerských fakúlt, vedeckých inštitúcií a odborníkov z praxe.

Poslaním Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, ako vydavateľa časopisu Ekonómia a podnikanie, je uskutočňovanie a rozvíjanie vedy, výskumu, vysokoškolskej pedagogickej práce a vzdelanosti a poskytovanie foriem ďalšieho vzdelávania. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v študijnom odbore medzinárodné podnikanie. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ vykonáva svoje poslanie v oblasti vzdelávania a tvorivého bádania slobodne a nezávisle.

Evidenčné číslo: EV 3538/09

ISSN: 1337-4990

Adresa

Ekonómia a podnikanie / Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania

Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedný redaktor:
Tomáš Dudáš
Email:

tomas.dudas@paneurouni.com

Archív