Vedecké konferencie

Zborníky konferencii

Fakulta práva

Zborníky:

Paneurópske právnické rozpravy – 1. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (20. a 21. marca 2019)

Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Kriminologia ako sucast trestnej politiky

Zborník odborných príspevkov z konferencie ,,Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve” 5. a 6.10.2017

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 9.5.2017

Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní, 23.3.2017

Aktuálne otázky správneho a trestného práva, 3.5.2016

Prípravné konanie – možnosti a perspektívy, 21.4.2016

PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – 4. apríl 2016

AKADEMICKÉ AKCENTY 2014 – 5. ročník, 13. február 2015

Zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou “Obete kriminality a ich práva” – 6. 11. 2014

Zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou “Obete kriminality a ich práva” – 6. 11. 2014

Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 12.11.2015

PRINCÍPY V PRÁVE – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14.5.2015

Akademické akcenty – 1. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (9.9.2010)

Akademické akcenty – 4. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (09.12.2013)

Obete kriminality – Victims of Crime – Medzinárodná vedecká konferencia (25.11.2010)

Obete kriminality – Victims of Crime – 2. medzinárodná vedecká konferencia (27.-28. november 2013)

REKODIFIKOVANÝ TRESTNÝ ZÁKON A TRESTNÝ PORIADOK – ANALÝZA POZNATKOV Z TEÓRIE A PRAXE – Medzinárodná vedecká konferencia (9. február 2011)

“Aktuálne otázky trestného zákonodarstva“ – pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademikovi SAV a EAVU k 80. narodeninám (19. január 2012)

Poňatie a charakter práva – Medzinárodná vedecká konferencia (27. február 2014)

Aktuálne problémy prípravného konania trestného – Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou ( 3. apríl 2014)

Paneurópske právnické dni 2013 – Vedecká konferencia (20.-25. máj 2013)

Paneurópske právnické dni 2014 – Vedecká konferencia (26. – 30. máj 2014)

 

Fakulta ekonómie a podnikania

Zborníky:

EKONOMICKÁ KRÍZA – NOVÉ PODNETY PRE EKONOMICKÚ TEÓRIU A PRAX 2010

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2011

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2012

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2013

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2014

Wissenschaftskonferenz “Current Issues of Science and Research in the Global World” 2014

Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní V.”, 26.11.2015

 

Fakulta psychológie

Zborníky:

Zborník príspevkov z odbornej konferencie VIRTUÁLNA GENERÁCIA Bratislava 2015

NÁŠ ŽIVOT OPTIKOU POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE Zborník abstraktov Bratislava 2015

PSYCHOLÓGIA – ŠKOLA – INKLÚZIA 2014

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG PRE 21. STOROČIE – Medzinárodná vedecká konferencia (20. – 21. september 2012)

OČAKÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOV NA KOMPETENCIE ABSOLVENTOV VŠ – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie (11. apríl 2018)

 

Fakulta masmédií

Zborníky:

Médiá – Moc – Manipulácia, 2016

Otázniky osobnosti, 2014