Vedecké časopisy

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

O časopise

, Notitiae ex Academia Bratislavensi IurisprudentiaeNotitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae je vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, ktorý je zameraný predovšetkým na aktuálne otázky právnej vedy a jej reflexie v právnej praxi. Časopis vychádza štyrikrát ročne od roku 2008.

Hlavnou súčasťou časopisu sú vedecké štúdie a odborné články, ktoré podliehajú procesu anonymného posudzovania recenzentmi a následného schvaľovania v redakčnej rade. V časopise tiež uverejňujeme správy z konferencií, vedeckých podujatí, významných spoločenských akcií v oblasti práva, habilitačných a inauguračných konaní, ale aj recenzie na nové právnické publikácie.

Notitiae je tematicky zameraný na verejné a súkromné právo, najmä ústavné, trestné, medzinárodné, európske, občianske a obchodné právo. Uverejňujeme aj príspevky z prierezových oblastí a príbuzných vied, najmä kriminológie, kriminalistiky, verejnej správy, medzinárodných vzťahov a politológie. Dbáme na zásadu originálnosti a výlučnosti, tzn. príspevky nesmú byť publikované v iných periodikách a musia byť aktuálne. Nosný jazykom časopisu je slovenský a český jazyk, vrátane anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Časopis je určený nielen akademickej obci (vrátane doktorandov), ale aj sudcom, prokurátorom, advokátom a ostatným právnickým povolaniam.

Evidenčné číslo časopisu: EV 3537/09

ISSN: 1337-6810

Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:

 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Členovia redakčnej rady:

 • prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
 • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 • doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD. LL.M.
 • doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
 • doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
 • prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc.
 • doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
 • prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
 • Dr. Rajesh Sharma
 • doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
 • doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Pokyny pre autorov

Základné informácie:

 • príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej podobe vo formáte doc, resp. rtf osobne tajomníčke redakcie časopisu alebo na mailovej adrese redakcia.fp@paneurouni.com,
 • text článku písať ako hladký text bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania,
 • v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (napr. kurzíva, tučný text),
 • vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane, pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať všeobecné zásady (STN ISO 690. Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra),
 • za originalitu, odbornú stránku a formálnu stránku zodpovedá autor príspevku,
 • v časopise nie je možné publikovať príspevok, ktorý už bol uverejnený v inej publikácii,
 • redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho ktorého čísla a rubriky,
 • redakcia si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.

Odporúčaná štruktúra príspevku:

 • meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov, v prípade dvoch či viacerých autorov oddeliť mená čiarkou,
 • názov príspevku (mal by byť krátky a výstižný),
 • názov príspevku v anglickom jazyku,
 • kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z príspevku (5 – 10),
 • kľúčové slová (Key words) v anglickom jazyku (5 – 10),
 • text príspevku,
 • summary v anglickom jazyku,
 • použitá literatúra,
 • kontaktné údaje na autora.

Informácia o vydavateľovi

Jednou zo základných činností Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je vedeckovýskumná činnosť, základný aj aplikovaný výskum v oblasti práva. Práve časopis Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae je jedným z nosičov výskumnej činnosti Fakulty práva PEVŠ, ale aj našich kolegov z partnerských fakúlt, vedeckých inštitúcií a odborníkov z praxe.

Poslaním Fakulty práva PEVŠ, ako vydavateľa časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, je uskutočňovanie a rozvíjanie vedy, výskumu, vysokoškolskej pedagogickej práce a vzdelanosti a poskytovanie foriem ďalšieho vzdelávania. Fakulta práva PEVŠ uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v príslušných študijných odboroch práva. Fakulta práva PEVŠ vykonáva svoje poslanie v oblasti vzdelávania a tvorivého bádania slobodne a nezávisle.

Evidenčné číslo: EV 3537/09
ISSN: 1337-6810

Kontakt

Adresa:

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Tajomníčka redakčnej rady:
JUDr. Veronika Slašťanová

Email:

Archív