Akademická knižnica

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti

EPČ

 

Vyhľadávanie v katalógoch

Katalóg EPC PEVŠ
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ1 a CREPČ2)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, platné znenie od 1.9.2019
Zákon č. 270/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Smernica MŠ SR č. 13/2008-R
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.
Príloha 1: Kategórie publikačnej činnosti
Príloha 2: Kategórie umeleckej činnosti
Príloha 3: Kategórie ohlasov
Príloha 4: Charakteristika vybraných pojmov
Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012

Interné predpisy a dokumenty

Smernica rektora č. 6/2015 – O evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
Charakteristika základných typov dokumentov pre potreby EPC
Kategórie vedeckých, odborných a umeleckých aktivít
Kódovník pracovísk PEVŠ

Metodické pokyny

Pokyny CREPČ
Pokyny CREUČ
Odvolací proces – metodické pokyny

LICHNEROVÁ, L. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa štandardu ISO 690 (2010). Časť 1, Tvorba bibliografických odkazov.
LICHNEROVÁ, L. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa štandardu ISO 690 (2010). Časť 2, Prvky a techniky citovania.
Príklady citovania dokumentov podľa ISO 690:2012 (ISO 690:2010)

Číselník odborov vedy a techniky

 

Vkládanie záznamov umeleckej činnosti

Prehľad publikačnej činnosti