Paneurópske právnické listy

Paneurópske právnické listy

O ČASOPISE

Časopis Paneurópske právnické listy je vedecký časopis, ktorý začala vydávať Paneurópska vysoká škola v súčinnosti s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2018.

Paneurópske právnické listy budú vychádzať elektronicky a budú publikované na webstránkach www.paneuropskepravnickelisty.sk dvakrát ročne, prvé číslo časopisu vyšlo v decembri 2018.

Časopis Paneurópske právnické listy je vedecký časopis, ktorý poskytuje priestor najmä pre publikovanie vedeckých štúdií, popri tom sú však vítané aj odborné články či diskusné stimuly, najmä vo forme podnetov z praxe či odkazov na aktuálne súdne rozhodnutia. Všetky tri skupiny publikačných výstupov (vedecké štúdie – odborné články – diskusné stimuly) sú štrukturálne publikované osobitne, pričom ten-ktorý výstup sa do konkrétnej kategórie zaradí na základe recenzného posúdenia.

Tematické zameranie časopisu tvorí právo, právne vedy a medzinárodné vzťahy.

Redakčná rada prijíma príspevky najmä v slovenskom jazyku, českom jazyku a v anglickom jazyku. Administratívne zabezpečuje fungovanie časopisu tajomník redakčnej rady, ktorý zároveň komunikuje s autormi a recenzentmi.

VYDAVATEĽ:

Paneurópska vysoká škola n.o., sídlo: Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, IČO: 36 077 429

ISSN:

(pre on-line www.paneuropskepravnickelisty.sk): 2644-450X

REDAKČNÁ RADA:

Predsedníčka redakčnej rady:

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M

Ďalší členovia redakčnej rady:

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

 

Kontakt:

E-mail: ppl@paneurouni.com

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV:

 1. Rukopis príspevku sa posiela v elektronickej forme vo formáte .doc, .docx, prípadne rtf. na e-mailovú adresu: ppl@paneurouni.com
 2. Rozsah príspevku (1normostrana = 1.800 znakov):
 • vedecká štúdia – min. 10, max. 20 normostrán
 • odborný článok – min. 5, max. 10 normostrán
 • diskusný stimul (postrehy z praxe/informácie/recenzie a pod.) – max. 4 normostrany
 1. Písmo: Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie jednoduché (1,0)
 2. Nad titulkom príspevku uviesť meno autora (autorov) a jeho (ich) pracovisko
 3. Názov príspevku musí byť krátky a výstižný; v slovenskej a anglickej verzii
 4. K príspevku napísať stručnú anotáciu (v rozsahu 3 až 5 riadkov); v slovenskej a anglickej verzii a kľúčové slová v slovenskej a anglickej verzii
 5. Text príspevku je potrebné logicky a prehľadne štrukturovať (úvod, jednotlivé časti – prípadne ich názov, záver)
 6. Poznámky pod čiarou písať za sebou a priebežne ich číslovať; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia): napr.: Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, Druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2002, str. 59
 7. Časti textu sa môžu zvýrazňovať tučným písmom (podľa dôležitosti), latinské výrazy odporúčame písať kurzívou, napr. „vigilantibus iura scripta sunt“
 8. Na záver príspevku uviesť použité zdroje; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia): Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, Druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2002, str. 59
 9. Za vecnú stránku príspevku zodpovedá autor, ktorý zároveň garantuje, že príspevok s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom nebol uverejnený v odbornej ani inej tlači
 10. Príspevok, ktorý nebude spracovaný v súlade s uvedenou formálnou úpravou, nebude prijatý a autor bude vyzvaný na jeho úpravu v súlade s pokynmi
 11. Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do konkrétneho čísla a rubriky časopisu
 12. Časopis je recenzovaný, t. j. jednotlivé príspevky posúdia 2 recenzenti určení redakčnou radou. Zaradenie príspevku do kategórie vedecká štúdia/odborný článok/diskusný stimul navrhne recenzent vo svojom posudku; o jeho konečnom zaradení rozhodne redakčná rada
 13. Odoslaním príspevku na určenú e-mailovú adresu časopisu udeľujú súhlas s uverejnením príspevku v elektronickom formáte (na portáli časopisu), ako aj v tlačenom formáte (ak sa bude časopis vydávať v tlačenom formáte). Autori berú na vedomie, že článok sa uverejňuje bez práva autora na honorár

PREDPÍSANÝ FORMÁT:

Názov príspevku v slovenskom alebo českom jazyku

Názov príspevku v anglickom jazyku

Meno a priezvisko autora s uvedením titulov

Pôsobisko autora

Anotácia

V slovenskom alebo českom jazyku.

Annotation

Text v anglickom jazyku

Kľúčové slová

V slovenskom alebo českom jazyku.

Key words

Text v anglickom jazyku

(Samotný text príspevku)

Text príspevku v slovenskom alebo českom jazyku. Text treba logicky a prehľadne štruktúrovať (úvod, jednotlivé časti – prípadne ich názov, záver). Pokiaľ v texte Vášho príspevku budete označovať menšie celky nadpisom, použite rovnaké formátovanie.

Použité informačné zdroje

Uviesť použité zdroje zoradené v abecednom poradí; pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia), napr.: Luby, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, Druhé vydanie, Bratislava : IURA EDITION, spol. s r.o., 2002, str. 59

Archív