Knihy

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

, Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej úniiTretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť obidva základné právne režimy.
Výklad novely je pre prehľadnosť zaradený spravidla na koniec príslušnej kapitoly, tak aby mal čitateľ k dispozícii obidva právne režimy, podľa toho, ktorý v konkrétnom prípade potrebuje.

Tretie vydanie sa snaží podať predovšetkým výklad ustanovení novely, a to najmä optikou aplikačnej praxe reprezentovanej doterajšou judikatúrou súdov. Osobitná pozornosť je venovaná judikatúre ústavného súdu k doterajšej právnej úprave, pretože eurokonformný a ústavne konformný výklad považujeme za základný príkaz pre interpretáciu a aplikáciu každej právnej úpravy.

Publikácia obsahuje aj úplné znenie Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk