Knihy

Správne právo – osobitná časť, 2. vydanie

, Správne právo – osobitná časť, 2. vydaniePublikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Systematicky je obsah jednotlivých kapitol upravený tak, že najskôr uvádza najdôležitejšie pramene právnej úpravy, ďalej jednotlivé právne inštitúty a napokon štruktúru orgánov verejnej správy na danom úseku.

V predloženej publikácii nie sú samozrejme zahrnuté všetky úseky verejnej správy.

Publikácia podáva výklad základných pojmov tejto problematiky a jednotlivých právnych inštitútov správneho práva. Podrobne sa v jednotlivých kapitolách zaoberá vnútornou správou, policajnou správou, správou súdov, obrany, školstva, zdravotníctva, správou na úseku kultúry, správou dopravy, živnostenského podnikania a v závere aj správou v územnom plánovaní a správou katastra a výstavby.

Využitie diela je možné aj na vysokých školách vyučujúcich správne právo, prípadne pre zamestnancov na úseku verejnej správy.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk