Knihy

Vybrané správne procesy

, Vybrané správne procesy3., rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami.

Publikácia sa venuje štyrom základným konaniam: všeobecnému správnemu konaniu, priestupkovému konaniu, živnostenskému konaniu a územnému a stavebnému konaniu.

Každá kapitola sa venuje konkrétnemu konaniu a začína všeobecným úvodom k danému typu konania, pokračuje

zákonné znenie noriem a ich výklad (v menších textových jednotkách), ďalej parciálne cvičenia (po jednotlivých výkladových jednotkách) a komplexné cvičenia (v závere kapitoly). Parciálne cvičenia sú otázky, resp. úlohy, ktoré sa viažu len ku konkrétnej výkladovej jednotke s možnosťou väzby na predchádzajúce výkladové jednotky, kým komplexné cvičenia sú súhrnnými úlohami k danému typu konania (ako celku). Vzhľadom na uvedené preto nie je vylúčené, že v súbore otázok je obsiahnutý aj minimálny počet hmotnoprávnych otázok pre lepšie overenie pochopenia problematiky, príp. že sú v rámci komplexných cvičení obsiahnuté aj zadania z parciálnych cvičení.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk