Fakulta informatiky

Kybernetická bezpečnosť

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania, ktoré pokračujú i v magisterskom štúdiu. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať po skončení magisterského štúdia popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Kybernetická bezpečnosť

Zameranie ponúka komplexné znalosti v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti (základné princípy činnosti bezpečnostných mechanizmov, autentifikácia používateľov, bezpečnostné mechanizmy transportnej a sieťovej vrstvy RM OSI sieťového referenčného modelu, bezpečnosť cloudov), schopnosť efektívne reagovať na informačno-bezpečnostné incidenty a zvyšovať bezpečnostné povedomie u používateľov IKT. Nadobudnuté vedomosti sú prepojené s existujúcou legislatívou a štandardmi platnými v EÚ a SR (napr. ISO 27001). 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa uplatní v štátnej sfére, ale aj súkromných podnikoch, ktoré potrebujú zaistiť ochranu priebehu procesov v informačných systémoch. Bude schopný aplikovať bezpečnostné opatrenia, procesy, postupy, ale aj hardvérové a softvérové funkcie, vďaka ktorým podnik predíde potenciálnym škodám, úniku informácií, neoprávneným prístupom či zneužitiu. Okrem malých a stredných podnikov nájde uplatnenie aj v nadnárodných IT korporáciách, priemyselných podnikoch, bankovníctve či zdravotníctve. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.