Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Získajte orientáciu v najnovších trendoch aplikovanej informatiky! Kvalifikovaní odborníci a pedagógovia na Fakulte informatiky PEVŠ vás najlepšie pripravia na prax. Vďaka predmetom, ktorých obsah sa dynamicky vyvíja spolu s požiadavkami trhu, budete mať ten najlepší prehľad.

Absolvent Mgr. štúdia informatiky

Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie, napríklad pri práci v modernom laboratóriu. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Špičkové technické zabezpečenie a individuálny prístup vám pomôže kvalitne sa zorientovať vo vybranej oblasti. Ako absolventi nadobudnete schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy. V oblasti informatiky a jej aplikácií bez problémov nájdete uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor: Informatika

Študijný program: Aplikovaná informatika

Titul: Mgr.

Doba štúdia:  2 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

 

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie prvostupňového štúdia v študijnom odbore Aplikovaná informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (informatika, kybernetika, počítačové inžinierstvo, hospodárska informatika, priemyselná informatika a pod.) bez absolvovania prijímacej skúšky.

Externé štúdium aplikovanej informatiky na Mgr. stupni

Pre uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore (matematika, fyzika, chémia, biológia, inžinierstvo, učiteľstvo a pod.) možno navrhnúť individuálny študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 1 až 3 roky. Toto predĺženie je hlavne z dôvodu vyrovnania vedomostnej úrovne, aby si títo uchádzači o naše magisterské štúdium doplnili vedomosti z jadra bakalárskeho programu v našom študijnom odbore Aplikovaná informatika. Ak uchádzač nie je absolventom študijného odboru Aplikovaná informatika bude vyzvaný na informatívny prijímací pohovor. Pri informatívnom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača a nášho magisterského študijného programu. V prípade, že uchádzač o štúdium 2. stupňa absolvoval iný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí na štúdium určiť vykonanie diferenčných skúšok, ktoré študent vykoná počas 1. roku štúdia.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na štúdium.

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň.
Vstup na elektronickú prihlášku

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.
E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium informatiky

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v roku 2016 a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):
1. vysokoškolského diplomu
2. dodatku k diplomu
3. vysvedčenia o štátnej skúške

Zahraniční uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v zahraničí, požiadajú Paneurópsku vysokú školu o uznanie predmetov a kreditov pre pokračovanie na magisterskom štúdiu (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Na uznanie štúdia v zahraničí je potrebné doložiť výpis ukončených predmetov s informačným listami (sylabami). Povinnou súčasťou žiadosti je overený preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky a ruský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, PEVŠ má právo dožiadať si od uchádzača súdno-znalecký preklad.

Samozrejme doložia aj potvrdenie o úhrade poplatku za el. prihlášku (20 EUR) a tiež svoj životopis.

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v roku 2017, predložia:
1. Potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy.
2. Po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike)overené fotokópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Originály sa nebudú preberať.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20 EUR.

Požadované prílohy k e-prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty:

Fakulta informatiky PEVŠ

Tomášikova 20, P.O. Box 12

820 09 Bratislava 29

Poplatok za prijímacie konanie: 20 EUR
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii „Zaplatené“

Poznámka:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača(nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
  • ak nepoužijete správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia.

Podmienky prijímacieho konania sú rovnaké pre obe formy štúdia (dennú aj externú).

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Od roku 2019/2020 FI PEVŠ v rámci magisterského študijného programu Aplikovaná informatika otvára nové študijné zameranie: Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0. Nové študijné zameranie predstavuje moderný interdisciplinárny smer výučby rozvíjaný aktuálne na univerzitách tak v Európe ako aj vo svete. Synergicky spája najnovšie poznatky z viacerých vedných a aplikačných oblasti do nových digitalizovaných výrob, výrobkov, priemyselných procesov, zdravotníctva, služieb v súlade s trendmi deklarovanými vo výzve Industry4.0.

Výučba predmetov v novom študijnom zameraní je realizovaná v združených laboratóriách FI PEVŠ, ktoré umožňujú multidisciplinárne vzdelávanie tak teoretického ako aj praktického charakteru. Multidisciplinárne vzdelávanie má za cieľ získanie vedomostí a zručností pri analýze, modelovaní, simulácií a riadení procesov pomocou moderných programových systémov, Internetu vecí, virtuálnej a zmiešanej reality a metód umelej inteligencie. Pre praktické formy výučby sú v laboratóriách umiestnené fyzikálne modely procesov a výrobných liniek, inteligentných komponentov a snímačov napojených na počítačové, riadiace, vizualizačné a komunikačné systémy.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent tohto zamerania:

  • získa úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná informatika s orientáciou na inteligentné systémy a technológie v priemysle a službách s využitím metód a algoritmov umelej inteligencie,
  • bude pripravený na riešenie teoretických a praktických úloh zameraných na modernu štruktúru riadenia výrob, projektovanie a optimalizáciu výrobných liniek, riadiace, komunikačné a navigačné systémy, virtuálnu a zmiešanú realitu,
  • získa teoretické a praktické vedomosti a zručnosti pre vývoj a aplikáciu inteligentných informačných, komunikačných, riadiacich a diagnostických systémov do moderných platforiem priemyselných výrob, automobilových výrob, procesov v zdravotníctve, bankovníctve a služieb,
  • nájde uplatnenie pri vývoji, implementácii a prevádzke komplexných inteligentných informačných komunikačných a riadiacich systémov v rôznych oblastiach priemyslu, dopravy a služieb.

Od roku 2019/2020 otvára FI PEVŠ v rámci magisterského študijného programu Aplikovaná informatika nové zameranie Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality. V rámci zamerania získajú študenti komplexné znalosti v oblasti spracovania vizuálnych informácii a ich transformácie pre aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality v rozličných doménach (zdravotníctvo, médiá, kultúrne dedičstvo a priemysel). Vďaka modernému vybaveniu v Laboratóriu virtuálnej a rozšírenej reality a v ďalších laboratóriách fakulty majú študenti prístup ku kvalitným zariadeniam nevyhnutným pre ich budúcu prácu v danej doméne Aplikovanej informatiky.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent tohto zamerania:

  • získa úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná informatika s orientáciou na virtuálnu a rozšírenú realitu a technológie, ktoré ich využívajú
  • bude pripravený na riešenie teoretických a praktických úloh v doménach zdravotníctva, priemyslu, médií a kultúrneho dedičstva súvisiacich so spracovaním vizuálnych dát.
  • Získa praktické skúsenosti s vývojom aplikácii pre virtuálnu a rozšírenú realitu s využitím moderného HW a SW vybavenia.

Študijný program Aplikovanej informatiky je možné absolvovať aj bez výberu akéhokoľvek zamerania, ktorý je kombináciou uvedených zameraní.