Kurzy - Psychológie

KONFLIKTY A ICH RIEŠENIE

Kurz: Konflikty a ich riešenie

V pracovnom i súkromnom živote človeka sú dôležité interpersonálne vzťahy. Kontakt s inými ľuďmi niekedy vyhľadávame, inokedy sa mu radšej vyhýbame. V interakcii s inými ľuďmi sa dostávame do nepríjemných situácií, v ktorých prežívame nedorozumenia, hádky, spory, nepriateľské postoje. Bez ohľadu na to, či ide o spor s partnerom, susedom, kolegom, šéfom, konfliktné situácie nám prinášajú napätie, strach, hnev, neistotu a ďalšie negatívne emócie. Spontánne reagujeme tak, ako vieme: bránime sa, hľadáme vinníka, útočíme, izolujeme sa… a konflikt sa stupňuje. Hrozí deštrukcia či už fyzická alebo psychická.

Môže nám konflikt priniesť niečo pozitívne? Je potrebné nad partnerom v konflikte zvíťaziť? Dokedy má zmysel ustupovať?

Cieľom kurzu Konflikty a ich riešenie je poskytnúť orientáciu v problematike interpersonálnych konfliktov z hľadiska ich vzniku, priebehu a možností riešenia.

Na tomto kurze napríklad zistíte, aké druhy konfliktov sa v každodennom živote vyskytujú, ako ich človek prežíva, aj čo sa stane, ak sa konflikt nerieši. Dozviete sa tiež, ako si človek môže pomôcť, ak prežíva konflikt, a vyskúšate si niektoré možnosti rozvíjania sociálnych zručností, ktoré sú pre zvládanie konfliktov dôležité.

Kurz je určený pre každého psychológa laika, jednoducho každého, kto pracuje s ľuďmi, zaujíma sa o medziľudské vzťahy, stretáva sa s konfliktmi v medziľudských vzťahov, prezentuje a ovplyvňuje druhých. Určite sa hodí všetkým z oblasti poskytovania služieb, predaja, manažérom, majiteľom firiem, záujemcom o psychológiu

Kurz uskutočňuje Fakulta psychológie PEVŠ. Každý účastník kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Stručný obsah kurzu:

# Názov seminára Stručný obsah
1 Úvod Čo si predstavujeme pod pojmom konflikt: negatívne alebo pozitívne chápanie? Aké druhy konfliktov prežívame?
Prežívanie konfliktnej situácie ako záťaže Ako sa záťaž v konfliktnej situácii odráža v prežívaní konfliktu? Správate sa v konflikte normálne? Pomáhajú nám prežité konflikty alebo nás zraňujú?
2 Správanie v konfliktnej situácii Čo je pre riešenie konfliktu vhodnejšie: spolupráca alebo súperenie? Ako sa líšia prejavy spolupráce a súperenia u detí a dospelých, a ako sa líšia u mužov a žien.
Priebeh konfliktnej situácie Ako vzniká konflikt a ako sa rozvíja, ak sa nerieši? V akých fázach prebieha prežívanie konfliktu? Prečo si v priebehu konfliktu prestávame rozumieť?
3 Typológia štýlov zvládania konfliktov Čo a ako sa v živote naučíme pre zvládanie konfliktov? Ktoré postupy sa nám osvedčili pri zvládaní konfliktov?
Možnosti riešenia konfliktov Aký je odborný pohľad na triedenie možností riešenia konfliktov? Ako sa angažujú v riešení konfliktov účastníci konfliktu? Kto nám môže pomôcť pri riešení konfliktu?
4 Komunikácia v konflikte Môže komunikácia uľahčiť riešenie konfliktu? Ako komunikujeme v konflikte, ak nič nehovoríme. Je lepšie hovoriť o sebe alebo o protivníkovi?
Riešenie účastníkmi konfliktu a riešenie prostredníctvom tretej strany Aké sú možnosti vyjednávania medzi účastníkmi konfliktu? Čo pre riešenie konfliktu prináša nezávislá nezaujatá tretia strana?

Rozsah: 16 hodin (4 semináre, 4 akademické hodiny každý + prestávka)

Prednášajúci: PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD. absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne obhájila aj  dizertačnú prácu na tému Praktiky výchovy a pozitívne sociálne správanie detí v predškolskom veku. Absolvovala kurzy efektívneho vyjednávania a mediácie, odbornú príprava mediátora, prípravu v diagnostike a výcviku v poradenstve a v skupinových formách práce v psychologickom poradenstve. V súčasnosti pôsobí na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. V prednáškovej činnosti sa o. i. zameriava na vývinovú psychológiu,  psychológiu osobnosti, sociálne postoje a efektívne riešenie konfliktov. Vo výskume sa orientovala na sociálny vývin a prosociálne správanie, na overovanie psychodiagnostických testov, na skúmanie motivácie k výkonu, sociálnych postojov a štýlov riešenia pracovných konfliktov.

Termín realizácie kurzu:

Otvorenie kurzu je podmienené počtom prihlásených účastníkov. Termín kurzu bude oznámený prihláseným záujemcom a môže sa prispôsobiť ich požiadavkám.

Cena: 349 EUR s DPH

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

  • Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
  • IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

E-Prihláška na kurz

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na kurz
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
  • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com