Univerzita 3. veku

Základy práva

Program celoživotného vzdelávania – Univerzita  tretieho veku – Základy práva

Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy v akademickom roku 2019/2020, otvára šiesty ročník programu celoživotného vzdelávania „Základy práva“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Štúdium trvá jeden rok (dva semestre)Prednášky sa konajú v pracovných dňoch podľa rozvrhu stanoveného Fakultou práva PEVŠ na základe harmonogramu akademického roka.

PLAGÁT

Podmienkou na absolvovanie programu je

  • účasť na prednáškach – povolená je jedna absencia (4 hodiny) v príslušnom semestri

Úspešným absolventom bude na záver celého programu na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Podmienky prijatia na Univerzitu tretieho veku

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • vek nad 50 rokov.

Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe prihlášky, ktorá je podávaná na tlačive zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo na štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto uchádzačov na základe toho v akom poradí boli doručené prihlášky. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedením čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

Školné je pre akademický rok 2019/2020 stanovené Správnou radou PEVŠ vo výške 50 € za akademický rok.

Termín podania prihlášky: do 31. augusta 2019

Kontakt: Mgr. Boris Bizov, e-mail: boris.bizov@paneurouni.com

Adresa: Fakulta práva PEVŠ, Študijné oddelenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Na stiahnutie:

Prihláška+ POUČENIE GDPR

, Základy práva