Univerzita 3. veku

Základy práva

Program celoživotného vzdelávania – Univerzita  tretieho veku – Základy práva

 

Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy v akademickom roku 2017/2018, otvára šiesty ročník programu celoživotného vzdelávania „Základy práva“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Štúdium trvá dva roky (štyri semestre). Prvý semester je zameraný na úvod do štúdia a vybrané otázky teórie práva, filozofie práva, rímskeho práva a ústavného práva. V druhom semestri, predmetom prednášok sú vybrané inštitúty súkromného práva a nadväzujúci tretí semester je zameraný na verejné právo. V poslednom štvrtom semestri je prednášaná problematika európskeho práva a medzinárodného práva. Prednášky sa konajú každý druhý týždeň s monotematickou štvorhodinovou prednáškou, spravidla v pracovných dňoch podľa rozvrhu.

 

Podmienkou na absolvovanie programu je

  • účasť na prednáškach – povolená je jedna absencia (4 hodiny) v príslušnom semestri,
  • semestrálna práca na vybranú tému konci každého semestra v rozsahu ½ až 1 AH (10 – 20 strán).

Úspešným absolventom bude na záver celého programu na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku – Základy práva. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

 

Podmienky prijatia

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • vek nad 50 rokov.

Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe prihlášky, ktorá je podávaná na tlačive zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo na štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto uchádzačov na základe toho v akom poradí boli doručené prihlášky. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedením čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

Školné je pre akademický rok 2017/2018 stanovené Správnou radou PEVŠ vo výške 50 € za akademický rok.

 

Termín podania prihlášky: do 31. augusta 2017

Kontakt: Mgr. Boris Bizov, e-mail: boris.bizov@paneurouni.com

Adresa: Fakulta práva PEVŠ, Študijné oddelenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava

 

Na stiahnutie:

Prihláška

 

Osnova programu

 

I. Semester – Základy teórie a dejín štátu a práva

Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie
– Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno – filozofického myslenia od antiky až po súčasnosť, s pojmovým aparátom dejín právnej filozofie
– Poznateľnosť historických procesov
– Periodizačné modely v dejinách novovekej sociálnej filozofie
– Pojmy sloboda, pokrok sociálne zmeny

Prednáška č. 2 Dejiny slovenského práva
– Periodizácia právnych dejín
– Základné pojmy, prvé podoby štátnosti a práva na území Slovenska
– Veľkomoravská ríša
– Slovensko v rámci uhorského štátu, revolučný rok 1848 /1849
– Vznik ČSR, Mníchovská dohoda, autonómia Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Slovenská republika /1939-1945/
– Košický vládny program a povojnový vývoj

Prednáška č. 3 Základy teórie práva
– Pojem právo a spoločnosť
– Odvetvia práva, pramene práva
– Koncepcia tvorby práva
– Pojem právna norma a právny systém
– Realizácia a aplikácia práv
– Právo a spravodlivosť, právo a morálka
– Medzinárodné a vnútroštátne právo

Prednáška č. 4 Základy rímskeho práva
– Základy rímskeho práva súkromného so zreteľom na jeho etapy vývoja
– Základné pojmy, štruktúra, význam a recepcia
– Charakteristika rímskej spoločnosti
– Jurisprudencia, pojem právo
– Rímsky právnici, subjekty práva
– Manželstvo, obligatio, dedenie

Prednáška č. 5 Základy ústavného práva
– Úvod do štúdia ústavného práva
– Pojem štát, štátne zriadenie, obyvateľstvo štátu, štátne symboly, funkcie štátu
– Forma vlády v systéme deľby moci a v parlamentarizme
– Štátny režim a právny štát
– Hlava štátu ako ústavný inštitút
– Základné práva a slobody
– Zákonodarný proces v NRSR
– Ústava SR
– Kontrola ústavnosti

Prednáška č. 6 Svetové náboženstvá a ich vplyv na formovanie právneho systému
– Upevňovanie kresťanstva, svetové kresťanské a nekresťanské náboženstvá
– Pojem cirkev a náboženstvo
– Náboženstvo a právo
– Vplyv náboženstva na formovanie spoločnosti a práva
– Judaizmus, islam

II. Semester – Základy súkromného práva

Prednáška č. 1 Úvod do občianskeho práva
– Občianske právo ako všeobecné súkromné právo
– Pramene
– Základné zásady
– Historický vývoj
– Občiansky zákonník

Prednáška č. 2 Právne pomery fyzických a právnických osôb
– Fyzické osoby
– Právnické osoby
– Ochrana osobnosti
– Počítanie času
– Právne úkony
– Následky vadnosti právnych úkonov

Prednáška č. 3 Vlastníctvo a iné vecné práva
– Vlastnícke právo a iné vecné práva
– Podielové spoluvlastníctvo
– Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
– Vecné bremená
– Záložné právo

Prednáška č. 4 Základy dedičského práva
– Dedičské právo – pojem, pramene a zásady
– Predpoklady dedenia
– Odmietnutie dedičstva
– Prechod dlhov
– Vydedenie
– Dedenie zo zákona
– Dedenie zo závetu
– Nadobudnutie dedičstva
– Konanie o dedičstve

Prednáška č. 5 Základy rodinného práva
– Rodinné právo – základné zásady a pramene
– Manželstvo
– Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
– Určenie otcovstva a materstva
– Práva a povinnosti rodičov
– Osvojenie
– Pestúnska starostlivosť
– Poručníctvo a opatrovníctvo
– Vyživovacia povinnosť

Prednáška č. 6 Základy civilného procesu
– Súdnictvo a súdna moc
– Súd ako procesný subjekt
– Účastníci konania
– Procesné úkony účastníkov
– Sporové konanie
– Nesporové konanie
– Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

III.Semester – Základy verejného práva

Téma č. 1 Základy trestného práva hmotného
– Základy trestnej zodpovednosti
– Tresty a ochranné opatrenia
– Charakteristika vybraných trestných činov

Téma č. 2 Základy trestného práva procesného
– Základné zásady trestného konania, subjekty trestného konania
– Priebeh trestného konania
– Trestné oznámenie
– Poškodený v trestnom konaní
– Svedok v trestnom konaní
– Práva a povinnosti obvineného

Téma č. 3 Kriminalistika, kriminológia
– Viktimológia
– Prevencia kriminality, jej zásady
– Charakteristika vybraných kategórií kriminality
– Kriminalisticko-technické metódy
– Kriminalisticko-taktické metódy

Téma č. 4 Úvod do priestupkového práva a sťažnosti
– Všeobecný výklad k priestupkom ako k typu protiprávneho konania
– Vybrané priestupky – priestupky na úseku dopravy a pozemných komunikácií, priestupky proti majetku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
– Právna úprava sťažností na orgány verejnej správy
– Podávanie sťažností a proces ich riešenia

Téma č. 5 Úvod do živnostenského práva a do katastrálneho práva
– Kategórie živností
– Proces obstarávania živnostenského oprávnenia
– Živnostenská kontrola
– Správa katastra – pojem a charakteristika
– Zápisy v katastri nehnuteľností a ich právne účinky

Téma č. 6 Úvod do správy zdravotníctva
– Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – slobodný výber lekára, vznik a zánik právneho vzťahu medzi lekárom a pacientom
– Práva a povinnosti pacienta – lekárske záznamy, informovaný súhlas a pod.
– Právny režim odoberania orgánov a tkanív
– Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – funkcie a právomoci

IV. Semester – Základy medzinárodného a európskeho práva

Téma č. 1 Medzinárodné právo ako prameň práva v SR
– Pramene medzinárodného práva
– Ako sa tvorí medzinárodné právo
– Aplikácia prameňov medzinárodného práva v SR

Téma č. 2 Súdna ochrana ľudských práv v EÚ
– Zakotvenie ochrany ľudských práv na medzinárodnej úrovni
– Súdna vynútiteľnosť ľudských práv pred medzinárodnými orgánmi.

Téma č. 3 Medzinárodné vzťahy a ich vplyv na právny poriadok
– História medzinárodných vzťahov
– Riešenie sporov v medzinárodnom kontexte
– Suverenita štátu, právneho poriadku a postavenie štátu v globálnom svete

Téma č. 4 Súdna ochrana v cezhraničných sporoch
– Základy medzinárodného práva súkromného
– Európska regulácia sporov s medzinárodným kontextom
– Výber rozhodného práva v cezhraničných sporoch
– Vymáhateľnosť zahraničných súdnych rozhodnutí

Téma č. 5 Základy európskeho práva
– Inštitúcie EÚ a tvorba práva v EÚ
– Dopad práva EÚ na slovenský právny poriadok SR
– Občianstvo EÚ

Téma č. 6 Fungovanie vnútorného trhu EÚ
– Voľný pohyb osôb a služieb v rámci EÚ
– Ochrana spotrebiteľa v EÚ
– Sloboda podnikania v EÚ