Fakulta psychológie

Školská psychológia

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti psychológie. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor : 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Študijný program : Školská psychológia

Titul: PhD.

Doba štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

 1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
 2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Témy dizertačných prác,na ktoré sa môže uchádzač hlásiť, budú zverejnené v fakultou. Uchádzač sa môže prihlásiť len na jednu z vypísaných tém, ktorú uvedie v prihláške.
Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.
Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie, prípadne sa zúčastňuje vybraných aktivít Fakulty psychológie.
V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.

Prihlášky

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!
Elektronická prihláška na štúdium FPs PEVŠ
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. profesný životopis – podpísaný,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. projekt dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) – podpísaný! projekt musí obsahovať:
 • cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy,
 • zoznam literatúry,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.
Ak žiadate o denné štúdium, ale máte záujem aj o externú formu štúdia, odporúčame uviesť, že máte záujem aj o externé štúdium v prípade, že fakulte nebude pridelený dostatočný počet miest pre denných doktorandov.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

 

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Petra Šebeňová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29