Fakulta psychológie

Školská psychológia

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti psychológie. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Prihláste sa na doktorandské štúdium

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor: Psychológia

Študijný program : Školská psychológia

Titul: PhD.

Doba štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.8.2023

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium študijného programu „Školská psychológia“ študijného odboru psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002.

Doktorandské štúdium školskej psychológie

Zásady prijímacieho konania na Fakulte psychológie PEVŠ, ktoré upravujú kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium, sú uverejnené na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty.

Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje výlučne podaním elektronickej prihlášky!

Do prihlášky uchádzač uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác, ktoré sú uverejnené na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty.
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. zoznam svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej / vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) – projekt musí obsahovať cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy, predpokladané výsledky, zoznam literatúry.
 11.  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Lenka Sekretárová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Uzávierka e-prihlášok: jún a september
Termín prijímacieho konania: júl a september/ október
Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

V prípade, že si uchádzač vyžiada svoju prihlášku späť alebo sa nezúčastní prijímacieho konania, poplatok sa nevracia.

Údaje pre domáce platby:

Číslo účtu: 2926860927/1100 Tatra banka, a.s., (vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky)

Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky

Poznámka (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu)

Adresa príjemcu: PEVŠ, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:

IBAN kód: SK55 1100 0000 0029 2686 0927

SWIFT kód: TATRSKBX

Avízo: Meno a variabilný symbol študenta

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nebude spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Upozornenie:

E-prihlášky, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať. Na prijímacie konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály do termínu uzávierky prihlášok.

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Uchádzači s kompletne vyplnenými e-prihláškami a s odovzdanými dokladmi a dokumentami na Oddelení vedy Fakulty psychológie, budú písomne pozvaní na ústnu prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekanka. Pozostáva spravidla z odbornej časti, jazykovej znalosti a  z diskusie k rámcovému projektu k téme dizertačnej práce.
Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej vedeckej a odbornej činnosti.
S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium študijného programu Školská psychológia vzniká uchádzačovi právo zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Podmienkou zápisu je úhrada poplatku za štúdium.