Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikania. Na PEVŠ ponúkame možnosť denného doktorandského štúdia.

Denné štúdium ekonomiky na PhD. stupni

Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Základné informácie

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Titul: PhD.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský / anglický*

*Študijný program v anglickom jazyku sa otvára za podmienky, ak sa prihlási minimálne 15 študentov.

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

31.08.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doktorandské štúdium ekonomiky

Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov a realizuje v dennej forme štúdia.

Doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 sa otvára v študijnom odbore / študijnom programe:

Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je podľa § 56 ods. 3  a  § 57 ods.  5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných  odboroch. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Zoznam tém dizertačných prác

Postup podania e-prihlášky

Termín konania prijímacích pohovorov: bude uchádzačom upresnený.

V prihláške si uchádzač zvolí študijný program, formu štúdia a tému dizertačnej práce z vypísaných tém, prípadne po konzultácii s predsedom príslušnej odborovej komisie si uchádzač môže navrhnúť vlastnú tému dizertačnej práce.

E- prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E- prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. 

Prihláška na PhD. štúdium Ekonomiky

Poplatok za prijímacie konanie: 20,-€

Adresa príjemcu: PEVŠ, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e- prihlášky v sekcii “Zaplatené”

Poznámka (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e- prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Požadované prílohy k e- prihláške:

* životopis

* overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Inžinierske  štúdium  absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné

* rámcový projekt dizertačnej práce

* súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované, súpis výsledkov inej odbornej  činnosti.

Požadované prílohy k e- prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu: 

Paneurópska vysoká škola

Fakulta ekonómie a podnikania

Referát pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

miriama.cizmarova@paneurouni.com

Tematínska 10

851 05 Bratislava 5

Prijímacie konanie:

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce.

V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan.

Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.