Fakulta práva

Medzinárodné právo

Medzinárodné právo? Aj na PhD. stupni

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu na našej fakulte. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti práva. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Študujte právo na doktorandskom stupni

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu spojenú so štúdiom. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor: Právo

Študijný program: Medzinárodné právo 

Titul: PhD.

Doba štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.8.2022

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Informácia pre záujemcov o doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Témy dizertačných prác

Uchádzač si podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské doktorandské štúdium – tretí stupeň v stanovenom termíne. V prihláške si uchádzač zvolí študijný program, formu štúdia a tému dizertačnej práce z vypísaných tém.

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. 

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou.

Postup podania e-prihlášky

Požadované prílohy k e-prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

  • životopis,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom o udelení titulu magister práva, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Magisterské štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné,
  • rámcový projekt dizertačnej práce
  • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované, súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka.

Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.