Fakulta masmédií

Masmediálne štúdiá

Akademická dráha v oblasti marketingu a masmédií

Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti masmédií. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore.

Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdia

Študijný program: Masmediálne štúdiá

Titul: PhD.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.08.2023

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!

Témy dizertačných prác na akademický rok

Elektronická prihlášks na doktorandské štúdium

Denné doktorandské štúdium masmédií

 •  Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe poplatku za podanie prihlášky vo výške 20,- €.
 •  Prílohou e-prihlášky je:
 •  overená kópia diplomu o priznaní akademického titulu Mgr. a ak uchádzač získal titul PhDr., prípadne PaedDr. tak aj overená kópia týchto diplomov,,
 •  overená kópia vysvedčenia (osvedčenia) o štátnej skúške z odboru,
 •  informácia o zvolenom cudzom jazyku na prijímaciu skúšku (angličtina, nemčina),
 •  vysvedčenie o štátnej skúške z cudzieho jazyka (v prípade, že uchádzač štátnu skúšku vykonal, potom sa ho prijímacia skúška z cudzieho jazyka netýka),
 •  potvrdenie o odbornej praxi uchádzača o dennú formu štúdia,
 •  zoznam publikovaných prác alebo súpis výsledkov odbornej činnosti,
 •  rámcový projekt dizertačnej práce (výskumu) v dvoch exemplároch, maximálne 5 strán (teoretické východiská, ciele a úlohy výskumu, výskumné otázky, metódy, formy výskumu atď.); súčasťou projektu je zoznam použitej literatúry,
 •  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 •  Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v akademickom roku 2018/2019, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu.
 •  Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
oddelenie Vedy a výskumu
Tematínska 10
851 05 Bratislava 5

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na Fakultu masmédií – všetky stupne štúdia, je 20,- €.

Banka: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Poznámka: Meno študenta

Adresa príjemcu:

Bratislavská akademická spoločnosť, n.o. (PEVŠ)
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104
BIC: TATRSKBX
Avízo: Meno a variabilný symbol študenta

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Doklad o úhrade poplatku prosíme priložiť k prihláške na štúdium.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Na prijímacie skúšky budú pozvaní len uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály.

Prijímacia skúška na PhD.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Počas prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Prijímacia skúška pozostáva z pohovoru na zvolenú odbornú tému a otázok o projekte výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky uchádzača. Súčasťou prijímacej skúšky je ústny pohovor v cudzom jazyku. Ak uchádzač k prihláške predloží doklad o vykonaní štátnej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, nebude z cudzieho jazyka skúšaný.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium sa spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka. Obsah študijných programov a príslušná smernica je na webovej stránke fakulty.