Uchádzači

Možnosti štúdia

, Možnosti štúdia

 

 

 

Možnosti štúdia na PEVŠ

Prioritou PEVŠ je orientácia na prax a moderný spôsob vzdelávania. Poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Kompletnú ponuku bakalárskeho štúdia nájdete TU V ODKAZE!

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali. 

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia. Študenti si volia štúdium na tejto prestížnej vysokej škole aj vďaka tomu, že školné môžu splácať ročne, semestrálne alebo mesačne, kedy sa jeho výška pohybuje od 197 EUR mesačne.Viac o výške školného a možnosti splátok tu.

Prečo si vybrať PEVŠ?

 • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
 • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
 • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
 • najmodernejšie technické zabezpečenie
 • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
 • individuálny prístup pedagógov
 • atraktívne študijné programy
 • 96 % zamestnanosť absolventov
 • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

Úspechy PEVŠ v roku 2020

Absolventi Fakulty ekonómie a podnikania sú najlepšie zarábajúcimi absolventmi zo všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku. V celkovom poradí, teda v konkurencii viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl skončili na výbornom 4. mieste. Zároveň im podľa parametra, ktorým je priemerný plat patrí prvenstvo v rámci humanitných vied, pretože na prvých troch miestach sa umiestnili len školy zamerané na technické odbory.

Priemerný plat absolventov je takmer najdôležitejšie kritérium, preto sme veľmi radi, že naše fakulty dokážu poskytnúť kvalitné vzdelanie a následne adekvátne uplatnenie a ohodnotenie našich absolventov.

UniRank zverejnil rebríček najlepších vysokých škôl na Slovensku, v ktorom dosahujeme najlepšie výsledky medzi súkromnými vysokými školami.  Na Slovensku sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou. 

Úspechy PEVŠ v roku 2019

Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy dosiahli fantastický úspech!  Stali sa najlepšími fakultami spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl a porazili drvivú väčšinu verejných univerzít. Nezávislé hodnotenie spoločnosti TREXIMA bolo uverejnené  v denníku TREND 27.11.2019. Do detailného prieskumu bolo zaradených viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku. Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so štúdiom. Presne tieto kritériá sú pre našu školu kľúčové už od jej vzniku.Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich  fakúlt práva  a na deviatom mieste v absolútnom poradí. Fakulta ekonómie a podnikania skončila na 3. mieste v obrovskej konkurencii viac než tridsiatich ekonomických fakúlt a na 16 mieste v absolútnom poradí.

 

Referencie:

Úspešní absolventi Fakulty práva 

Úspešní absolventi Fakulty informatiky 

Úspešní absolventi Fakulty psychológie

Úspešní absolventi Fakulty masmédií

 

Video referencie, informácie a rozhovory:

Navštívte náš YouTube kanál https://www.youtube.com/channel/UCc8tUvmjlxAIYtplmv-G2MQ

 

Výber a možnosti štúdia: 

Zistite všetky možnosti štúdia výberom stupňa štúdia (bakalársky (Bc.), magisterský/inžiniersky (Mgr./Ing.), doktorandský (PhD.)), rigorózneho konania (RNDr./JUDr./ PhDr.) alebo ročné profesné manažérske štúdium (Master of Business Administrattion (MBA) alebo  ročné právnické Master of Laws (LL.M.).

 

Deň otvorených dverí: 

Dni otvorenych dveri 2020/21 nájdete v tomto odkaze.

 

Školné a poplatky 

Školné a poplatky nájdete v tomto odkaze, školné a poplatky.

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

 • Osobné údaje
 • Adresy uchádzača
 • Údaje o prihláške
 • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia.

 

 

 

Bakalárske štúdium

Magisterské a inžinierske štúdium

 Rigorózne konanie

Doktorandské štúdium 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty