Fakulta masmédií

Masmediálna a marketingová komunikácia

Staňte sa špecialistom vo svete médií, dizajnu a marketingu!

Absolvovanie magisterského štúdia vás poctivo pripraví na prácu skutočného profíka. Vďaka odborným vedomostiam, pedagógom z praxe a špičkovému technickému zabezpečeniu vám na PEVŠ zabezpečíme úspešný štart do budúcej kariéry. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie.

Absolvent magisterského stupňa odboru marketingová komunikácia

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako mediálny pracovník uplatníte svoje odborné znalosti bez problémov nielen v médiách a reklamných agentúrach aj v medzinárodnej mediálnej legislatíve, či vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch, zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, a ďalších.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdia

Študijný program: Masmediálna a marketingová komunikácia

Titul: Mgr.

Doba štúdia:  2 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Pre prijímacie konanie nie sú žiadne prijímacie pohovory.

Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia (denná – externá forma štúdia) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programe Mediálna komunikácia  na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia na FM PEVŠ.

Denné magisterské štúdium marketingu

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o magisterské štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o  prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v minulom roku a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):

  1. vysokoškolského diplomu,
  2. dodatku k diplomu,
  3. vysvedčenia o štátnej skúške,
  4. vlastnoručne podpísaný životopis

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň štúdia v tomto roku, predložia:

  1. potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy, okrem absolventov FM PEVŠ
  2. vlastnoručne podpísaný životopis
  3. po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Originály dokladov sa nebudú preberať. (Absolventi FM PEVŠ doložia len neoverené fotokópie uvedených dokladov).

* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Prihláška na Mgr. štúdium marketingu

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu:vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu:PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol:vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.